Młodzi Konstruktywni

Nasza misja


Stowarzyszenie Młodzi Konstruktywni jest społecznym zrzeszeniem 30 nauczycieli Zespołu Szkół Budowlanych w Cieszynie. Koncentruje swoją działalność w obszarze oświaty, wychowania, nauki, kultury i sportu. Naszym celem jest stworzenie możliwości rozwijania wszechstronnych zainteresowań młodzieży w szczególności szkół ponadgimnazjalnych, promowanie i organizowanie wolontariatu, rozwijanie przedsiębiorczości wśród młodych, propagowanie i organizowanie rożnych form wypoczynku, wspomaganie uczniów w zaistnieniu na rynku pracy, przeciwdziałanie bezrobociu wśród absolwentów. Cele te chcemy osiągać poprzez organizowanie wycieczek tematycznych i krajoznawczych, warsztatów rozwijających zainteresowania młodzieży, konkursów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych, zajęć sportowo - rekreacyjnych oraz aktywizację młodzieży w wolontariacie.

Zarząd stowarzyszenia


Prezes – Aleksandra Ługowska

Wiceprezes- Dorota Gomola

Członek – Agnieszka Kweczlich

Sekretarz – Iwona Żywczak

Komisja rewizyjna


Bartłomiej Cywka

Władysław Gruca

Dane:


STOWARZYSZENIE MŁODZI KONSTRUKTYWNI

Przy Zespole Szkół Budowlanych w Cieszynie

43-400 Cieszyn, pl. Dominikański 1


Rachunek Bankowy:12203000451110000003836530

Numer KRS:0000511679

Data rejestracji:29.05.2014

NIP: 548266236

Regon: 243582672

e-mail: m.konstruktywni@gmail.com

Kontakt

Zespół Szkół Budowlanych
im. gen. Stefana Grota Roweckiego w Cieszynie

Plac Dominikański 1
43-400 Cieszyn

FORMULARZ KONTAKTOWY

tel.: 33 858-07-56
kom.: 783 966 782 lub 783 966 780
Skrytka ePUAP: /ZSBCieszyn/SkrytkaESP
Link do ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal

Rachunek bankowy Rady Rodziców przy Zespole Szkół Budowlanych w Cieszynie:
PKO BP Oddział w Cieszynie 71 1020 1390 0000 6902 0019 0116

Funkcję Inspektora Danych Osobowych pełni Pan Marek Wantulok, z którym kontakt możliwy jest drogą mailową (IODO@escobb.com.pl) lub telefoniczną (+48 33 815 00 21).