TERMINY REKRUTACJI 2024-25

TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO TECHNIKUM I BRANŻOWEJ SZKOŁY I-STOPNIA


Od 13 maja do 17 czerwca 2024r. do godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi dokumentami z możliwością zmiany wniosku.

 

Od 21 czerwca do 5 lipca 2024r. do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty z możliwością zmiany wniosku.

 

12 lipca 2024r.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 

Od 12 lipca do 18 lipca 2024r. do godz.15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (w przypadku nie złożenia w pierwszym terminie) oraz zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Badanie lekarskie na podstawie którego lekarz wydaje zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu odbywa się w siedzibie szkoły w dniu 12 lipca od godz. 8.00. Szczegółowy harmonogram badań będzie dostępny w późniejszym terminie na stronie internetowej szkoły.

Kandydaci zakwalifikowani do Branżowej Szkoły I-stopnia nr 4, którzy nie ukończyli 15 lat, dodatkowo muszą przedstawić pozytywną opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej o braku przeciwwskazań do zatrudnienia pracownika młodocianego.

 

19 lipca 2024r. do godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.


W PRZYPADKU DYSPONOWANIA WOLNYMI MIEJSCAMI DYREKTOR PRZEPROWADZA REKRUTACJĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ


TERMINY REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ


Od 22 do 25 lipca 2024r. do godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi dokumentami z możliwością zmiany wniosku.

 

2 sierpnia 2024r.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.


Od 2 sierpnia do 8 sierpnia 2024r. do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Kandydaci zakwalifikowani do Branżowej Szkoły I-stopnia nr 4, którzy nie ukończyli 15 lat, dodatkowo muszą przedstawić pozytywną opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej o braku przeciwwskazań do zatrudnienia pracownika młodocianego.


9 sierpnia 2024r. do godz.14.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Kontakt

Zespół Szkół Budowlanych
im. gen. Stefana Grota Roweckiego w Cieszynie

Plac Dominikański 1
43-400 Cieszyn

FORMULARZ KONTAKTOWY

tel.: 33 858-07-56
kom.: 783 966 782 lub 783 966 780
Skrytka ePUAP: /ZSBCieszyn/SkrytkaESP
Link do ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal

Rachunek bankowy Rady Rodziców przy Zespole Szkół Budowlanych w Cieszynie:
PKO BP Oddział w Cieszynie 71 1020 1390 0000 6902 0019 0116

Funkcję Inspektora Danych Osobowych pełni Pan Marek Wantulok, z którym kontakt możliwy jest drogą mailową (IODO@escobb.com.pl) lub telefoniczną (+48 33 815 00 21).