Nasza misja

Stowarzyszenie Młodzi Konstruktywni jest społecznym zrzeszeniem 30 nauczycieli Zespołu Szkół Budowlanych w Cieszynie. Koncentruje swoją działalność w obszarze oświaty, wychowania, nauki, kultury i sportu. Naszym celem jest stworzenie możliwości rozwijania wszechstronnych zainteresowań młodzieży w szczególności szkół ponadgimnazjalnych, promowanie i organizowanie wolontariatu, rozwijanie przedsiębiorczości wśród młodych, propagowanie i organizowanie rożnych form wypoczynku, wspomaganie uczniów w zaistnieniu na rynku pracy, przeciwdziałanie bezrobociu wśród absolwentów. Cele te chcemy osiągać poprzez organizowanie wycieczek tematycznych i krajoznawczych, warsztatów rozwijających zainteresowania młodzieży, konkursów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych, zajęć sportowo - rekreacyjnych oraz aktywizację młodzieży w wolontariacie.