Sobota, 19 czerwca 2021
Socrates - Comenius

W szkolnym programie Comenius’a 2002 – 2005 “W kręgu fascynacji kulturą, architekturą i walorami krajobrazowymi Europy Środkowej i Europy Północnej na przykładzie Polski, Czech i Finlandii” uczestniczyły trzy zawodowe szkoły z Polski, Finlandii i Republiki Czeskiej. W każdym z tych krajów europejskich można spotkać zabytki tych samych okresów architektonicznych. Mają one bardzo wiele cech wspólnych, ale i różnią się detalami architektonicznymi. Podobieństwa i różnice można znaleźć również w kulturze i obyczajach mieszkańców i, bez wątpienia, warunki środowiskowe, warunki klimatyczne, dostępny materiał budowlany, zajęcia i temperament ludności tworzą sztukę budowlaną danego regionu. Budowniczowie, często będąc samoukami, przekazywali swe umiejętności z pokolenia na pokolenie, więc osiągnięcia konstrukcyjne i artystyczne kształtowały się w różnych regionach odmiennie. Uważamy, że w szczególności uczniowie i nauczyciele szkół partnerskich powinni być świadomi spuścizny regionalnych kultur architektonicznych. Dlatego celem projektu było poznanie oraz uzyskanie sprawności w rozpoznawaniu bogatych i różnorodnych stylów architektonicznych oraz kultury krajów Europy Północnej i Europy Środkowej.
Projekt zakładał też promocję regionu na forum europejskim podczas corocznego międzynarodowego tygodnia europejskiego organizowanego w każdym z miast szkół partnerskich - w czeskim Brnie, w fińskim Kauhajoki i w polskim Cieszynie. Był to moment podsumowania corocznej pracy uczniów i nauczycieli, którzy mieli możliwość zaprezentowania szerokiej publiczności makiet zabytkowych budynków i detali architektonicznych, modeli z drewna, rysunków technicznych, albumów fotograficznych, wielojęzycznych słowników architektonicznych i budowlanych, przewodników po miastach i regionie oraz filmów wideo przedstawiających własny region w różnych aspektach. Międzynarodowy tydzień europejski pozwolił na wymianę wiedzy, doświadczeń oraz prac, ale również stwarzał możliwość nawiązania osobistych kontaktów pomiędzy uczestnikami.
Udział w tym projekcie podniósł prestiż średnich szkół technicznych oraz dostarczył ich absolwentom większe możliwości zawodowego realizowania się w nowej rzeczywistości europejskiej.
Dzięki realizacji projektu:

UCZNIOWIE:
- poszerzyli informacje o stylach architektonicznych krajów szkół partnerskich,
- poznali zabytki architektoniczne różnych epok w krajach szkół partnerskich,
- udoskonalili sprawność rozpoznawywania różnic i podobieństw oraz ich wykazywania w stylach
  architektonicznych w krajach partnerskich,
- rozwineli umiejętności opisywania i analizowania dzieł artystycznych,
- zmotywowali się do nauki języków obcych,
- podnieśli umiejętności komunikowania się w językach obcych,
- zapoznali się z technicznym i użytkowym słownictwem w języku angielskim z dziedziny architektury i budownictwa,
- opanowali umiejętności realizacji filmu dokumentalnego,
- opanowali umiejętności w realizacji przewodnika turystycznego,
- nabyli umiejętności organizacyjne, reklamowe oraz informacyjne,
- podnieśli umiejętności korzystania z Internetu,
- zwiększyli poczucie bycia w otwartej Europie,
- uaktywnili się znacznie na zajęciach przedmiotowych i w czasie wolnym od zajęć.

NAUCZYCIELE:
- zapoznali się z metodami pracy i formami przekazu wiadomości i informacji w szkołach partnerskich,
- nabyli umiejętności organizowania wymiany międzynarodowej na różnych szczeblach,
- podnieśli sprawności komunikacji przy użyciu języków obcych,
- nawiązali osobiste kontakty,
- podnieśli umiejętności korzystania z poczty elektronicznej.

SZKOŁA:
- uatrakcyjniła zawód poprzez szersze możliwości zdobywania wiedzy i doświadczenia,
- wzbogaciła swoje biblioteki i wideoteki o pomoce dydaktyczne,
- podniosła prestiżu średniej szkoły technicznej,
- wykorzystała nabyte informacje, umiejętności oraz opracowane materiały w tworzeniu programów dla nowootwieranego
  kierunku “konserwator zabytków” w Zespole Szkół Budowlanych w Cieszynie (Polska),
- wzbogaciła swoje programy o tematykę UE,
- otworzyła się bardziej na środowisko lokalne i międzynarodowe,
- zareklamowała i wypromowała się poprzez zauważalność jej działań w ramach Comenius'a na forum co najmniej lokalnym.

ŚRODOWIKO LOKALNE:
- Miało możliwość promocji regionów szkół partnerskich na forum europejskim i w środowiskach lokalnych,
- zacieśniło więzi środowiska szkolnego miast współpracujących z ich władzami lokalnymi,
- przygotowało wykształconych pracowników mogących otworzyć własne miejsca pracy,
- pozyskało więcej informacji na temat integracji europejskiej.Działania podjęte w projekcie to:
- opracowanie słowników technicznych branży architektonicznej i budowlanej w językach ojczystych i angielskim,
- przygotowanie wystaw fotograficznych na temat cech architektonicznych, kultury i walorów krajobrazowych regionów,
- nakręcenie filmów wideo na powyższe tematy (objaśnienia w języku ojczystym i angielskim),
- opracowanie i edycja przewodników po zabytkach miast szkół partnerskich (w języku ojczystym i angielskim),
- organizacja wycieczek szlakiem zabytków oraz przyrodniczych,
- przygotowanie stałych wystaw eksponatów i prac powstałych w trakcie realizacji programu,
- opracowanie albumów fotograficznych o architekturze, kulturze i walorach krajobrazowych z opisami w języku
  ojczystym i angielskim,
- prowadzenie kroniki i księgi pamiątkowej,
- stworzenie i prowadzenie strony internetowej szkoły dla programu Comenius’a,
- wycieczka do Krakowa i Zakopanego w Polsce, Kristiinaupunk i Kaskinen w Finlandii, Znojmo i Mikulov w Czechach,
- spotkania i rozmowy z artystami ludowymi,
- prezentacje strojów ludowych,
- przedstawienie teatralne o tematyce regionalnej,
- zwiedzanie wystaw, muzeów i izb regionalnych,
- rajd górski na Baranią Górę w Polsce,
- organizacja i przygotowanie ekspozycji oraz prezentacja corocznego dorobku podczas międzynarodowego
  tygodnia europejskiego,
- wymiana prac, zdobytych doświadczeń i wiedzy oraz pokaz filmów wideo we wszystkich miastach partnerskich
  podczas corocznych wspólnych tygodni,
- przeprowadzenie konkursu podczas międzynarodowego tygodnia europejskiego na najlepszą pracę
  powstałą podczas trwania programu,
- przeprowadzenie aukcji prac podczas ostatniego międzynarodowego tygodnia europejskiego w Cieszynie i w Brnie,
- coroczne spotkania robocze pozwalające na wymianę opinii i ulepszające współpracę szkół.


W wyniku realizacji projektu uzyskano:
- materiały do lekcji o edukacji europejskiej,
- materiały teoretyczne do przedmiotów zawodowych,
- rysunki w różnych technikach,
- modele z drewna i z innego materiału,
- makiety,
- fotografie,
- słowniki użytecznego słownictwa z dziedziny architektury i budownictwa,
- przewodniki po miastach,
- filmy wideo o architekturze zabytkowej i współczesnej, kulturze i krajobrazie,
- albumy o architekturze, kulturze i walorach krajobrazowych,
- księgę pamiątkowa,
- kronikę.Galeria zdjęć - zobacz
us
Aktualności  /  O szkole  /  Oferta edukacyjna  /  Kadra  /  Plan zajeć  /  Współpraca  /  Galeria  /  Kontakt  /  IODO
Agencja reklamy Agencja reklamy Cieszyn