Niedziela, 20 styczeń 2019
Zespół Szkół Budowlanych im. gen. Stefana Grota Roweckiego
ogłasza nabór na rok szkolny 2018/19 na następujące kierunki kształcenia:


Technikum nr 4:
Zawód Liczba miejsc
Technik budownictwa30
Technik renowacji elementów architektury15
Technik geodeta15


Branżowa Szkoła I stopnia:
Zawód Liczba miejsc
Murarz-tynkarz7
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie8
Monter sieci i instalacji sanitarnych8
Stolarz7


Policealnej Szkoły nr 4:
Zawód Liczba miejsc
Technik bhp40
Regulamin i terminy rekrutacji do szkoły policealnej w zakładce BIP

Terminy składania dokumentów przez kandydatów


Od 18 maja do 18 czerwca 2018r. do godz. 14.00
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi dokumentami.

Terminy rekrutacji do Technikum nr 4 i Branżowej Szkoły I stopnia


Od 22 czerwca do 26 czerwca 2018r. do godz. 14.00
Dostarczenie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

6 lipca 2018r. godz. 8.00
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

6 lipca 2018r. od godziny 10:00
Kandydaci zakwalifikowani do klas technikum muszą przystąpić do badania lekarskiego na podstawie którego lekarz wydaje zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.Badania będą się odbywać w siedzibie szkoły.

Od 6 lipca do 12 lipca 2018r. do godz. 14.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (w przypadku niezłożenia oryginałów w pierwszym terminie) oraz zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

13 lipca 2018r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

W przypadku dysponowania wolnymi miejscami dyrektor szkoły przeprowadza rekrutację uzupełniającą

Terminy rekrutacji uzupełniającej do Technikum nr 4 i Branżowej Szkoły I stopnia


Od 13 lipca do 17 lipca 2018r. do godz. 14.00
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi dokumentami.

10 sierpnia 2018r. godz. 8.00
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy zakwalifikowanych do klas technikum.

Do 13 sierpnia 2018r. do godz. 14.00.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (w przypadku nie złożenia w pierwszym terminie) oraz zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

14 sierpnia 2018r. godz. 8.00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Zasady przeliczania punktów za oceny i szczególne osiągnięcia kandydata uzyskane w gimnazjum

Zagadnienia Punktacja szczegółowa Max. ilość punktów
Język polski
dopuszczający - 2 punkty 18 punktów
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
celujący – 18 punktów
Matematyka j.w 18 punktów
Do wyboru język angielski lub niemiecki j.w 18 punktów
Do wyboru fizyka, informatyka, geografia, technika, zajęcia artystyczne lub plastyka j.w 18 punktów
Świadectwo ukończenia gimnazjum wyróżnieniem 7 punktów
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty: 10 punktów
tytuł finalisty konkursu przedmiotowego 10 punktów
tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 punktów
tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 punktów
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty: 10 punktów
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego 10 punktów
dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 punktów
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 punktów
tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 7 punktów
tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 punktów
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 3 punkty
Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
międzynarodowym 4 punkty 4 punkty
krajowym 3 punkty
wojewódzkim 2 punkty
powiatowym 1 punkty
W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych
i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych
do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego w szczególności w formie wolontariatu
3 punkty


Egzamin gimnazjalny
Sposób przeliczenia na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego z:
Max. liczba punktów
100 punktów
języka polskiego - każdy procent mnoży się przez 0,2 20 punktów
historii i wiedzy o społeczeństwie - każdy procent mnoży się przez 0,2 20 punktów
matematyki - każdy procent mnoży się przez 0,2 20 punktów
przedmiotów przyrodniczych - każdy procent mnoży się przez 0,2 20 punktów
język obcy nowożytny na poziomie podstawowym - każdy procent mnoży się przez 0,2 20 punktów
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.
Język polski i matemetyka
dopuszczający - 2 punkty 40 punktów
dostateczny – 8 punktów
dobry – 13 punktów
bardzo dobry – 18 punktów
celujący – 20 punktów
historia i wiedza o społeczeństwie,
lecz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu
dzieli się przez 2
j.w 20 punktów
biologia, chemia, fizyka, geografia,
lecz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu
dzieli się przez 4
j.w 20 punktów
Język obcy nowożytny
dopuszczający - 2 punkty 20 punktów
dostateczny – 8 punkty
dobry – 13 punkty
bardzo dobry – 18 punktów
celujący – 20 punktów
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu
gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego przelicza się na punkty oceny wymienione na
świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych z których jest przeprowadzany dany zakres
odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy
zwolnienie.
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego
nowożytnego na poziomie podstawowym przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie
ukończenia gimnazjum.
dopuszczający - 2 punkty 20 punktów
dostateczny – 8 punktów
dobry – 13 punktów
bardzo dobry – 18 punktów
celujący – 20 punktów
Maksymalna ilość punktów uzyskanych w rekrutacji 200 punktów


Regulamin rekrutacji w zakładce BIP
us
Aktualności  /  O szkole  /  Oferta edukacyjna  /  Kadra  /  Plan zajeć  /  Współpraca  /  Galeria  /  Kontakt  /  IODO
Agencja reklamy Agencja reklamy Cieszyn