Czwartek, 23 styczeń 2020
Zespół Szkół Budowlanych im. gen. Stefana Grota Roweckiego
ogłasza nabór na rok szkolny 2019/20 na następujące kierunki kształcenia:


DLA ABSOLWENTÓW ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH

4 - letnie Technikum nr 4:
Zawód Liczba miejsc
Technik budownictwa30
Technik renowacji elementów architektury15
Technik geodeta15


3 - letnia Branżowa Szkoła I stopnia nr 4
Zawód Liczba miejsc
Murarz-tynkarz8
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie15
Monter sieci i instalacji sanitarnych15
Stolarz15
Wielozawodowa7


DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

5 - letnie Technikum nr 4:
Zawód Liczba miejsc
Technik budownictwa30
Technik renowacji elementów architektury15
Technik geodeta15


3 - letnia Branżowa Szkoła I stopnia nr 4
Zawód Liczba miejsc
Murarz-tynkarz8
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie15
Monter sieci i instalacji sanitarnych15
Stolarz15
Wielozawodowa7


Terminy składania dokumentów przez kandydatów do Technikum nr 4 i Branżowej Szkoły I stopnia


Od 13 maja do 25 czerwca 2019r. do godz. 14.00
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi dokumentami.

Od 21 czerwca do 25 czerwca 2019r. do godz. 14.00
Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego.

16 lipca 2019r. godz. 8.00
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

16 do 18 lipca 2019r.
Kandydaci zakwalifikowani do klas technikum muszą przystąpić do badania lekarskiego na podstawie którego lekarz wydaje zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu. W tym dniu badania będą się odbywać w siedzibie szkoły.

Od 16 lipca do 24 lipca 2019r. do godz. 14.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (w przypadku nie złożenia w pierwszym terminie) oraz zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

25 lipca 2019r. godz. 8.00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. W przypadku dysponowania wolnymi miejscami dyrektor szkoły przeprowadza rekrutację uzupełniającą.

Terminy rekrutacji uzupełniającej do Technikum nr 4 i Branżowej Szkoły I stopnia


Od 26 lipca do 30 lipca 2019r. do godz. 14.00
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi dokumentami.

21 sierpnia 2019r. godz. 8.00
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy zakwalifikowanych do klas technikum.

Od 21 sierpnia do 29 sierpnia 2019r. do godz. 14.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (w przypadku nie złożenia w pierwszym terminie) oraz zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

30 sierpnia 2019r. godz. 8.00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Zasady przeliczania punktów za oceny i szczególne osiągnięcia kandydata uzyskane w gimnazjum

Zagadnienia Punktacja szczegółowa Max. ilość punktów
Świadectwo ukończenia szkoły ( gimnazjum lub podstawowej) 100 punktów
Język polski
dopuszczający - 2 punkty 18 punktów
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
celujący – 18 punktów
Matematyka j.w 18 punktów
Do wyboru język angielski lub niemiecki j.w 18 punktów
Do wyboru fizyka, informatyka, geografia, technika, zajęcia artystyczne lub plastyka j.w 18 punktów
Świadectwo ukończenia gimnazjum wyróżnieniem 7 punktów
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty: 10 punktów
tytuł finalisty konkursu przedmiotowego 10 punktów
tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 punktów
tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 punktów
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty: 10 punktów
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego 10 punktów
dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 punktów
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 punktów
tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 7 punktów
tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 punktów
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 3 punkty
Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
międzynarodowym 4 punkty 4 punkty
krajowym 3 punkty
wojewódzkim 2 punkty
powiatowym 1 punkty
W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych
i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych
do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego w szczególności w formie wolontariatu
3 punkty
Egzamin gimnazjalny
Sposób przeliczenia na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego z:
Max. liczba punktów
100 punktów
języka polskiego - każdy procent mnoży się przez 0,2 20 punktów
historii i wiedzy o społeczeństwie - każdy procent mnoży się przez 0,2 20 punktów
matematyki - każdy procent mnoży się przez 0,2 20 punktów
przedmiotów przyrodniczych - każdy procent mnoży się przez 0,2 20 punktów
język obcy nowożytny na poziomie podstawowym - każdy procent mnoży się przez 0,2 20 punktów
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.
Sposób przeliczenia na punkty ocen w przypadku zwolnienia z egzaminu gimnazjalnego: Max. liczba punktów 100 punktów
Język polski i matemetyka
dopuszczający - 2 punkty 40 punktów
dostateczny – 8 punktów
dobry – 13 punktów
bardzo dobry – 18 punktów
celujący – 20 punktów
historia i wiedza o społeczeństwie,
lecz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu
dzieli się przez 2
j.w 20 punktów
biologia, chemia, fizyka, geografia,
lecz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu
dzieli się przez 4
j.w 20 punktów
Język obcy nowożytny
dopuszczający - 2 punkty 20 punktów
dostateczny – 8 punkty
dobry – 13 punkty
bardzo dobry – 18 punktów
celujący – 20 punktów
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu
gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego przelicza się na punkty oceny wymienione na
świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych z których jest przeprowadzany dany zakres
odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy
zwolnienie.
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego
nowożytnego na poziomie podstawowym przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie
ukończenia gimnazjum.
język obcy nowożytny
dopuszczający - 2 punkty 20 punktów
dostateczny – 8 punktów
dobry – 13 punktów
bardzo dobry – 18 punktów
celujący – 20 punktów
Egzamin ósmoklasisty
Sposób przeliczenia na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty z:
Max. liczba punktów
100 punktów
języka polskiego - każdy procent mnoży się przez 0,35 35 punktów
matematyki - każdy procent mnoży się przez 0,35 35 punktów
języka obcego nowożytnego - każdy procent mnoży się przez 0,3 30 punktów
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
Sposób przeliczenia na punkty ocen w przypadku zwolnienia z egzaminu ósmoklasisty:
Max. liczba punktów
100 punktów
języka polskiego
dopuszczający - 10 punktów 35 punktów
dostateczny – 15 punktów
dobry – 25 punktów
bardzo dobry – 30 punktów
celujący – 35 punktów
matymatyki j.w 35 punktów
języka obcego nowożytnego
dopuszczający - 5 punktów 30 punktów
dostateczny – 10 punktów
dobry – 20 punktów
bardzo dobry – 25 punktów
celujący – 30 punktów
Maksymalna ilość punktów uzyskanych w rekrutacji 200 punktów


Regulamin rekrutacji w zakładce BIP
us
Aktualności  /  O szkole  /  Oferta edukacyjna  /  Kadra  /  Plan zajeć  /  Współpraca  /  Galeria  /  Kontakt  /  IODO
Agencja reklamy Agencja reklamy Cieszyn