Piątek, 30 lipca 2021

Deklaracja dostępności

Wstęp

Zespół Szkół Budowlanych im. gen. Stefana Grota Roweckiego w Cieszynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej http://www.zsb.cieszyn.pl/ zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Budowlanych im. gen. Stefana Grota Roweckiego w Cieszynie: http://www.zsb.cieszyn.pl

Daty publikacji i aktualizacji

  1. Data publikacji strony internetowej – 1.09.2010
  2. Strona aktualizowana jest na bieżąco

Status pod względem zgodności z ustawą

Zgodnie z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 858) strona internetowa jest częściowo zgodna pod względem treści na niej zawartej:

  • pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie;
  • serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to dokumenty przygotowywane były poprawnie

Zespół Szkół Budowlanych im. gen. Stefana Grota Roweckiego w Cieszynie dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej była na poziomie WCAG 2.1.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 22.12.2020r.
Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne, dodatkowe i dane kontaktowe

W serwisie dostępne są standardowe skróty klawiaturowe.
Zgłoszenia w zakresie braku dostępności cyfrowej można przekazać drogą telefoniczną, mailową oraz pocztową wykorzystując dane teleadresowe dostępne pod linkiem: http://zsbcieszyn.biposwiata.pl/.
Powyższymi drogami można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Zespół Szkół Budowlanych im. gen. Stefana Grota Roweckiego powinien zrealizować żądanie nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, ZSB może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Dostępność architektoniczna

Parter budynku jest dostępny jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Wejście znajduje się od strony ulicy (Plac Dominikański), w celu przywołania urzędnika można nawiązać kontakt telefoniczny pod nr 33 858-07-56 lub 783 966 782. Budynek nie jest wyposażony w windę. Dla osób niepełnosprawnych ruchowo istnieje możliwość skorzystania ze składanego podjazdu.

Istnieje możliwość umówienia spotkania z petentem na parterze budynku szkoły w każdej sprawie. Szkoła nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

us
Aktualności  /  O szkole  /  Oferta edukacyjna  /  Kadra  /  Plan zajeć  /  Współpraca  /  Galeria  /  Kontakt  /  IODO
Agencja reklamy Agencja reklamy Cieszyn