Niedziela, 12 lipca 2020

Podanie do szko??y bran??owej II stopnia

P O D A N I E o przyj?cie do Bran??owej Szko??y II Stopnia

Wykaz podr?cznik??w 2020/2021

Przedstawiamy wykaz podr?cznik??w do Technikum nr 4 i Bran??owej Szko??y I Stopnia nr 4, jednocze??nie informujemy, ??e we wrze??niu szko??a organizuje kiermasz podr?cznik??w u??ywanych.

Najnowszy Budowlaniec

Najnowszy, wakacyjny numer gazetki Szkolnej Budowlaniec

Bezpiecze??stwo podczas letniego wypoczynku

??????????????Bezpiecze??stwo uczni??w podczas zorganizowanych wyjazd??w wakacyjnych zar??wno krajowych, jak i zagranicznych jest jednym z priorytetowych dzia??a?? Ministerstwa Edukacji Narodowej.

KOMUNIKAT DLA UCZNI??W SZKO?Y BRAN??OWEJ

Od 29 czerwca br. przywr??cone zostan? zaj?cia praktyczne u pracodawc??w dla wszystkich uczni??w bran??owej szko??y I stopnia b?d?cych m??odocianymi pracownikami.

Harmonogram egzamin??w poprawkowych w roku szkolnym 2019-20

Harmonogram egzamin??w poprawkowych w roku szkolnym 2019-20

KOMUNIKAT W SPRAWIE BADA?? LEKARSKICH ??SMOKLASIST??W

UWAGA ??SMOKLASI??CI ! Badania lekarskie kandydat??w do technikum oraz bran??owej szko??y 1 stopnia zostan? przeprowadzone w dniu 14 sierpnia na terenie szko??y.

Kszta??cenie na odleg??o??? - komunikat

Informujemy, ??e do dnia 26 czerwca br. zosta??a przed??u??ona przerwa w nauczaniu stacjonarnym.

UWAGA MATURZY??CI !

Prosimy o zapoznanie si? z materia??em dotycz?cym procedur obowi?zuj?cych podczas tegorocznej matury.

POWR??T UCZNI??W KLAS TRZECICH BRAN??OWYCH NA PRAKTYKI

Informujemy, ??e od dnia 1 czerwca 2020 r. uczniowie klas trzecich szk???? bran??owych mog? ju?? wr??ci? na praktyki.

Konkursy na stanowiska dyrektor??w

ZARZ?D POWIATU CIESZY??SKIEGO og??asza konkurs na stanowiska dyrektor??w: ZPSWR w Cieszynie, ZSEG w Cieszynie, ZSGH w Wi??le, ZSTiO w Skoczowie.

UWAGA NOWE TERMINY REKRUTACJI!

Na podstawie komunikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej przedstawiamy harmonogram post?powania rekrutacyjnego do Zespo??u Szk???? Budowlanych w Cieszynie.

KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZED?U??ENIA PRZERWY W KSZTA?CENIU STACJONARNYM

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie, informujemy, ??e do 24 maja br. przed??u??ona zosta??a przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu o??wiaty. Wobec tego nauka w dalszym ci?gu odbywa? si? b?dzie na odleg??o???.

KOMUNIKATY DLA TEGOROCZNYCH ABSOLWENT??W

Informujemy, ??e bior?c pod uwag? obecn? sytuacj? zwi?zan? z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu o??wiaty termin odbioru ??wiadectw uko??czenia szko??y oraz dyplom??w technik??w zosta?? ustalony na dzie?? 29 maja 2020 roku.

"Zdalna szkolna" - wsparcie w kszta??ceniu zdalnym

W ramach realizacji projektu "Zdalna Szko??a - wsparcie Og??lnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kszta??cenia zdalnego" wsp????finansowanego ze ??rodk??w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzymali??my 3 laptopy wraz z zestawem s??uchawek z mikrofonem.

Nowy numer gazetki

Witamy w kolejnym wydaniu naszej gazetki szkolnej! Mamy ju?? kwiecie??! Wiosna nadesz??a i czu? to w rze??kim powietrzu i promykach S??o??ca.

K O M U N I K A T

W zwi?zku z zagro??eniem sanitarno ?? epidemiologicznym szko??a jest zamkni?ta. W sprawach pilnych i niecierpi?cych zw??oki nale??y kontaktowa? si? ze szko??? drog? elektroniczn? lub telefonicznie e-mail: zsbcieszyn@poczta.onet.pl, tel.783 96 67 82

Komunikat w sprawie obowi?zku zwolnienia ze ??wiadczenia pracy m??odocianych pracownik??w

Pracodawcy zatrudniaj?cy pracownik??w m??odocianych maj? obowi?zek zwolnienia ich z konieczno??ci ??wiadczenia pracy ...

Kszta??cenie na odleg??o??? - poradnik dla szk????

W zwi?zku z konieczno??ci? zapobiegania, przeciwdzia??ania i zwalczania COVID-19, niezb?dne sta??o si? wprowadzenie rozwi?za?? umo??liwiaj?cym szko??om i plac??wkom dzia??anie w zmienionych warunkach organizacyjnych, a tak??e prac? z wykorzystaniem metod i technik kszta??cenia na odleg??o???.

Nauczanie zdalne

MEN wyda??o nowe rozporz?dzenie dotycz?ce prowadzenia kszta??cenia na odleg??o??? w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szk???? i plac??wek o??wiatowych w zwi?zku z zapobieganiem, przeciwdzia??aniem i zwalczaniem COVID- 19, te przepisy b?d? obowi?zywa??y od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

JUBILEUSZ 70 ?? LECIA SZKO?Y

KOMUNIKAT W ZWI?ZKU Z JUBILEUSZEM SZKO?Y W zwi?zku z sytuacj? sanitarno - epidemiologiczn? informujemy, ??e planowane na 17 kwietnia 2020 r. obchody jubileuszowe szko??y zostaj? prze??o??one na p????niejszy termin.

Zakopia??ski power ?? projekt ??Chranime si Evropu? Erasmus+

W ubieg??ym tygodniu (02.03 - 06.03.2020 r.) odby??a si? trzecia i niestety ostatnia mobilno??? w ramach projektu ??Chranime si Evropu? Erasmus+.

Nasza reprezentacja na Olimpiadzie Przedsi?biorczo??ci

5 marca 2020 r.w auli Uniwersytetu Ekonomicznego odby??y si? eliminacje okr?gowe jubileuszowej XV edycji Olimpiady Przedsi?biorczo??ci.

KOMUNIKAT O ORGANIZACJI ZAJ?? PRAKTYCZNYCH

W zwi?zku z zawieszeniem zaj?? w szkole na okres 12 - 25 marca Ministerstwo Edukacji Narodowej wyda??o w dniu 12 marca br. nast?puj?c? rekomendacj? dotycz?c? zaj?? praktycznych pracownik??w m??odocianych :

Apel Zarz?du Powiatu Cieszy??skiego do uczni??w

Zarz?d Powiatu Cieszy??skiego wraz z dyrektorami szk???? ponadpodstawowych z terenu Miasta Cieszyna, w kt??rych zawieszono zaj?cia dydaktyczno-wychowawczo-opieku??cze, APELUJE do wszystkich uczni??w o zachowanie rozwagi w korzystaniu z dni wolnych ...

KOMUNIKAT !!!

Informuj?, ??e w zwi?zku z sytuacj? epidemiologiczno - sanitarn? wszystkie zaj?cia dydaktyczno - wychowawcze zostaj? zawieszone na okres 11 -13 marca 2020 r. Adam Wojaczek, Dyrektor ZSB

??yczenia dla wszystkich Pa?? i Dziewczyn w ZSB

Jak co roku, tak??e i w miniony pi?tek, m?ska cz???? budowlanki stan???a na wysoko??ci zadania i pomy??la??a o dziewczynach w dniu ich ??wi?ta.

OLIMPIADA BUDUJ Z PASJ? 2020

W dniach od 28 lutego do 1 marca 2020 roku odby?? si? og??lnopolski fina?? IX olimpiady ??Buduj z pasj??. W gronie najlepszych monter??w zabudowy nie zabrak??o przedstawicieli Zespo??u Szk???? Budowlanych im. gen. Stefana Grota Roweckiego w Cieszynie.

Ministerstwo Zdrowia ostrzega

Ministerstwo Zdrowia przypomina, ??e nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywo??uje chorob? o nazwie COVID-19. Choroba objawia si? najcz???ciej gor?czk?, kaszlem, duszno??ciami, b??lami mi???ni, zm?czeniem.

,,Kolory smutku i odcienie rado??ci

Dzi?kujemy Marcie Chwastek (kl. III A) za zaanga??owanie i wykonanie pracy w formie plakatu, kt??ra wzi???a udzia?? w konkursie ,,Kolory smutku i odcienie rado??ci" ...

Ogniem malowane czyli spotkanie z Krzysztofem Skubikiem

Niecodzienne spotkanie z cyklu ,,Mam pasj? mam hobby? mia??o miejsce w naszej szkole w ??rod? 19.02.2020 roku. Go??cili??my bowiem pana Krzysztofa Skubika ?? zawodowego stra??aka, ...

Opieka stomatologiczna

Przypominam, i?? zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 12.04.2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami Powiat Cieszy??ski, w celu zapewnienia uczniom opieki stomatologicznej, ...

??Miejsca wsp??lne? - panel dyskusyjny

W Cieszy??skim O??rodku Kultury 07.02.2020 spotkali si? przedstawiciele trzech wyzna??, by przypomnie?, co ???czy, ale r??wnie?? porozmawia? o tym, co r????ni - chrze??cija??stwo, judaizm i islam.

Konkursy na stanowiska dyrektor??w

ZARZ?D POWIATU CIESZY??SKIEGO og??asza konkurs na stanowiska dyrektor??w: ZPSWR w Cieszynie, ZSEG w Cieszynie, ZSGH w Wi??le, ZSTiO w Skoczowie.

Konkurs na Najlepsze Ciasto Bo??onarodzeniowe 2020

W dniu 08.01.2020 odby?? si? Konkurs na Najlepsze Ciasto Bo??onarodzeniowe. By?? zorganizowany w ramach XI Mi?dzynarodowego Przegl?du Kol?d w ZSB.

XI Mi?dzynarodowy Przegl?d Kol?d

W dniu 08.01.2020 w Zespole Szk???? Budowlanych, w Cieszynie odby?? si? XI Mi?dzynarodowy Przegl?d Kol?d.

III A NA ZIMOWYCH WOJA??ACH 2020

W poszukiwaniu prawdziwej zimy klasa IIIA pod opiek? Ewy Kozak oraz Piotra Chraniuka wybra??a si? w dniach 8 i 9 stycznia do Koniakowa.

Br?z dla "Budowlanki" ! 2020

Z przyjemno??ci? informujemy, ??e po raz kolejny nasza szko??a zosta??a wyr????niona w og??lnopolskim rankingu Perspektyw.

Nab??r do projektu ??Chranime si Evropu? ?? Zakopane 2-6.03.2020

Og??aszamy nab??r na wyjazd do Tatrza??skiego Parku Narodowego w ramach projektu ??Chranime si Evropu? z programu Erasmus+.

NASZA REPREZENTACJA W KONKURSIE ??POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY?

W siedzibie Okr?gowego Inspektoratu Pracy w Katowicach odby??o si? uroczyste rozstrzygni?cie regionalnego etapu konkursu dla uczni??w szk???? ponadpodstawowych ??Poznaj swoje prawa w pracy?.

Musical pt

12 grudnia 2019 r. klasy IB,IC,ID, IIA,IIB, IIIA, IIIB uczestniczy??y w widowisku muzycznym, kt??re by??o instrumentem profilaktyki fonoholizmu, zaburzonych relacji, warto??ci i przemocy w domu rodzinnym oraz agresji w ??wiecie wirtualnym.

SAMORZ?D UCZNIOWSKI NA WYJE?DZIE INTEGRACYJNYM

W czwartek, 12 grudnia przedstawiciele Samorz?du Uczniowskiego uczestniczyli w integracyjnej wycieczce do Hav???ova.

Akademia z okazji ??wi?ta Niepodleg??o??ci

W dniu 15 listopada 2019 odby??a si? akademia z okazji ??wi?ta Niepodleg??o??ci. W trakcie spotkania m??odzie?? obejrza??a r??wnie?? film o patronie ZSB gen. Stefanie Grocie Roweckim.

Wolontariusze ZSB w Domu Samotnej Matki

Szkolny Klub Wolontariatu rozpocz??? swoje dzia??ania. W tym roku wolontariusze naszej szko??y odwiedzili Dom Samotnej Matki ??S??onecznik?, ...

WARSZTATOWO W BIBLIOTECE

Weso??o, tw??rczo i w mi??ej atmosferze sp?dzili??my czas podczas dwumiesi?cznych warsztat??w, kt??re zorganizowa??a biblioteka szkolna.

Miko??ajkowy kiermasz ??wi?teczny

Zapraszamy na Miko??ajkowy kiermasz ??wi?teczny ...

Z MATEMATYK? ZA PAN BRAT 2019

22 listopada 2019 roku mia?? miejsce Konkurs matematyczny pt "Matematyka na dziko".

ZEBRANIA Z RODZICAMI

Szanowni Rodzice! W dniu 19 listopada br. (wtorek) o godz. 16.00 odb?d? si? wywiad??wki. Serdecznie zapraszamy.

Lekcja biblioteczna w Ksi???nicy Cieszy??skiej 2019

W czwartek 07.11.2019, w ramach lekcji bibliotecznej, klasa 1D odwiedzi??a Ksi???nic? Cieszy??sk?. W tym roku Ksi???nica obchodzi 25-lecie swojej dzia??alno??ci, z kt??r? zapozna??a si? m??odzie?? naszej szko??y

,,Perspektywa? ?? wernisa?? wystawy absolwentek Budowlanki

Prace Anny Cie??lar i Marii Mroziak ?? absolwentek naszej szko??y a obecnie studentek Edukacji Artystycznej w zakresie sztuk plastycznych na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji U?? w Cieszynie

Bartek Szoblik z IIA w??r??d najlepszych!

W dniu 30 pa??dziernika 2019 r. w Zespole Szk???? Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie zosta?? zorganizowany Mi?dzyszkolny Jesienny Konkurs J?zyka Angielskiego, ...

Zaproszenie na wernisa??

Zapraszamy na wystaw? prac ANNY CIE??LAR oraz MARII MROZIAK w dniu 5.11.2019 r. o godz. 12:00 w Bibliotece szko??y.

Dzie?? Budowla??ca 2019

We wtorek 29 pa??dziernika Zesp???? Szk???? Budowlanych im. gen. Stefana Grota Roweckiego w Cieszynie wraz ze Stowarzyszeniem ??M??odzi Konstruktywni? zorganizowa?? kolejn? edycj? konkursu wiedzy budowlanej w ramach Dnia Budowla??ca.

VIII EDYCJI REGIONALNEJ OLIMPIADY WIEDZY O ZDROWIU PSYCHICZNYM

25.10.2019 r. nasi uczniowie godnie reprezentowali szko??? w etapie powiatowym VIII EDYCJI REGIONALNEJ OLIMPIADY WIEDZY O ZDROWIU PSYCHICZNYM

??Chranime si Evropu? w Terchovej z ERASMUS+

18 pa??dziernika 2019 roku zako??czy?? si? drugi etap projektu "Chranime si Evropu" realizowany w ramach programu Erasmus+ we wsp????pracy ze szko??ami z Hawierzowa i ??yliny.

S????necne pozdrowienia ??od IVB spod samiu??kich Tater !!!

Klasa IVB korzystaj?c z ostatnich promieni jesiennego s??o??ca uda??a si? w bie???cym tygodniu na podb??j Tatr i Zakopanego

Klasy IA i IB Technikum nr 4 na paintballu

W dniu 23.10.19 klasy IA oraz IB Technikum nr 4 wzi???y udzia?? w grach paintballowych.

Sukces naszej Szko??y w Biegach Prze??ajowych

W dniu 7.10.20019 roku w Cieszynie odby??y si? Fina??y Powiatowe w Sztafetowych Biegach Prze??ajowych Ch??opc??w.

Zwiedzanie oczyszczalni ??ciek??w w Cieszynie

16 pa??dziernika 2019 roku uczniowie klasy 2a w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych zwiedzili oczyszczalni? ??ciek??w.

Dzie?? Edukacji Narodowej w ZSB

W dniu 09 pa??dziernika 2019 odby??o si? uroczyste spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Informacja o konkursie plastycznym zorganizowanym z okazji EDJ

W dniu 02.10.2019 odby??o si? podsumowanie Konkursu Plastycznego, kt??ry zosta?? zorganizowany z okazji EDJ.

BUDOWLANKA W NARODOWYM BANKU POLSKIM W KATOWICACH!

2 pa??dziernika 2019 r. grupa uczni??w z klasy IIA i IIB Technikum oraz IVA Technikum odwiedzi??a Oddzia?? Okr?gowy Narodowego Banku Polskiego w Katowicach.

Murarze na wycieczce przedmiotowej

2 pa??dziernika 2019 roku grupa murarzy z 1a i b Bran??owej Szko??y 1 Stopnia korzystaj?c z pi?knej jesiennej pogody wybra??a si? na wycieczk? przedmiotow? z zakresu Budownictwa og??lnego.

Osobliwo??ci ??wiata Fizyki

Dnia 25.09.2019 klasy pierwsze technikum uczestniczy??y w pokazach i wyk??adach z cyklu Osobliwo??ci ??wiata Fizyki organizowanych przez U?? w Katowicach.

IA w Muzeum ??l?ska Cieszy??skiego

W dniu 18.09.2019 klasa IA Technikum nr 4 zwiedzi??a ekspozycj? Muzeum ??l?ska Cieszy??skiego.

Wycieczka do ENERGYLANDII IIB i IIIA

W ??rod? 11 wrze??nia klasy IIB oraz IIIA pod wodz? swoich wychowawc??w Pani Doroty Gomoli oraz Pana Piotra Chraniuka wybra??y si? na wycieczk? do najwi?kszego w Polsce parku rozrywki ??Energylandia?

Sukces naszej Szko??y w zawodach dru??ynowych w lekkoatletyce

W dniu 18.09.2019 r. na obiektach ??Startu? w Wi??le, odby??y si? dru??ynowe zawody w lekkoatletyce szk???? ponadgimnazjalnych Powiatu Cieszy??skiego. Nasza szko??a wystawi??a do rywalizacji dru??yn? dziewcz?t oraz ch??opc??w.

Og??lne Warunki Ubezpieczenia m??odzie??y

Og??lne Warunki Ubezpieczenia nast?pstw nieszcz???liwych wypadk??w dzieci, m??odzie??y

Kolejny tradycyjny Rajd Budowlanki ju?? za nami

W pi?tek trzynastego, jak co roku Samorz?d Szkolny przy wsp????udziale klasy IIA zorganizowa?? doroczny Rajd Budowlanki po???czony z otrz?sinami klas pierwszych.

Regulamin konkursu plastycznego ??Ma??a Fatra?

Przedmiotem konkursu jest stworzenie pracy plastycznej promuj?cej i zach?caj?cej do zwiedzania Parku Narodowego Ma??a Fatra na S??owacji

KIERMASZ U??YWANYCH PODR?CZNIK??W

W PI?TEK I PONIEDZIA?EK w bibliotece szkolnej odb?dzie si? kiermasz u??ywanych podr?cznik??w.

Informacja dotycz?ca przewoz??w szkolnych

Starosta Cieszy??ski oraz Rada Przewo??nik??w informuj?, ??e w celu zabezpieczenia przewoz??w szkolnych wprowadzono w rozk??adach jazdy mi?dzy innymi nast?puj?ce zmiany ...

INFORMACJA O UROCZYSTO??CI ROZPOCZ?CIA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Rozpocz?cie roku szkolnego 2019/2020 odb?dzie si? w dniu 2 wrze??nia (poniedzia??ek)

O UTRUDNIENIACH W KONTAKTACH TELEFONICZNYCH ZE SZKO??

Informujemy, ??e w zwi?zku z przebiegaj?cym remontem w szkole, mog? nast?pi? utrudnienia w po???czeniach stacjonarnych z sekretariatem szko??y od dnia 10.07.2019 a?? do odwo??ania. W zwi?zku z tym prosimy kontaktowa? si? na numer kom??rkowy: 783 96 67 82 lub 783 96 67 80

Harmonogram egzamin??w poprawkowych w roku szkolnym 2018/19

Harmonogram egzamin??w poprawkowych w roku szkolnym 2018/19

Zako??czenie roku szkolnego

Zako??czenie roku szkolnego 2018/2019 dnia 19.06.2019 r. o godz. 9.30 w salach lekcyjnych. Ch?tnych zapraszamy na 8.00 na Msz? ??wi?t? do ko??cio??a Marii Magdaleny.

CZWARTY WYJAZD W RAMACH PROJEKTU "SPORT WCZORAJ I DZI??"

Nasza przygoda rozpocz???a si? 3 czerwca. M??wi si?, ??e "wszystko dobre, co si? dobrze ko??czy". Nie inaczej jest w przypadku projektu "Sport wczoraj i dzi??" realizowanego w ramach Funduszu Wyszehradzkiego.

Znami?! Znam je?

Wraz z nastaniem s??onecznych dni zako??czy?? si? w naszej szkole program profilaktyki czerniaka-nowotworu z??o??liwego sk??ry. Program Znami?! Znam je? by?? realizowany pod patronatem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Cieszynie w klasach pierwszych.

2a bran??owa na spacerze edukacyjnym w Open Air Museum

Klasa 2a zwiedzi??a ??cie??k? pieszo-rowerow? wzd??u?? Olzy. Inwestycja zosta??a zrealizowana w ramach projektu "Open Air Museum" i obejmuje zagospodarowanie nabrze??a Olzy.

Akcja czytelnicza 2019

Akcja czytelnicza "Bajki, kt??re lecz?" - wiosna 2019 zorganizowana przez Biuro Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego w Cieszynie, Bibliotek? Miejsk? w Cieszynie, ZZOZ w Cieszynie, ...

Informacja o wynikach konkursu

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko specjalisty ds. ekonomiczno ?? administracyjnych w Zespole Szk???? Budowlanych im. Stefana Grota Roweckiego w Cieszynie

XV Mi?dzyszkolny konkurs

W ??rod? 22 maja odby?? si? XV Mi?dzyszkolny Konkurs ??W ??wiecie nauk ??cis??ych? w nowej ods??onie ??Nauki ??cis??e na wiosn??.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich spotkaniem informacyjne

Niecodzienny sukces dziewcz?t z Budowlanki w siatk??wce pla??owej

Dnia 17.05.2019 roku odby??y si? Fina??y Powiatowe w siatk??wce pla??owej dziewcz?t w Skoczowie.

Stypendysta Fundacji Fulbrighta ze Stan??w Zjednoczonych go??ciem w naszej szkole

W dniu 15 maja 2019 roku Alexander Bala, stypendysta Fundacji Fulbrighta ze Stan??w Zjednoczonych, odwiedzi?? nasz? szko???

Szkolenie z firm? Austrotherm 19

15 maja 2019 roku uczniowie klasy IA i IIA kszta??c?cy si? w zawodzie technik budownictwa wzi?li udzia?? w szkoleniu na temat zastosowania styropianu i system??w ocieple?? od fundament??w po dach budynku.

Konkurs na stanowisko specjalisty

Konkurs na stanowisko specjalisty ds. ekonomiczno ?? administracyjnych

Uroczy??cie po??egnano absolwent??w klas IV-tych

W dniu 26 kwietnia 2019 w Zespole Szk???? Budowlanych w Cieszynie uroczy??cie po??egnano absolwent??w klas IV-tych o profilu technik budownictwa, technik renowacji element??w architektury oraz technik geodeta.

UWAGA zmiana terminu "Dni Otwarte Szko??y"

Drodzy uczniowie szk???? podstawowych i oddzia????w gimnazjalnych "Dni Otwarte Szko??y" organizujemy tylko w czwartek 25 kwietnia 2019r. Serdecznie zapraszamy!!

KOMUNIKAT O ZAWIESZENIU ZAJ??

ZARZ?DZENIE nr 6/2019 Z DNIA 16.04.2019 R. W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJ?? W ZESPOLE SZK??? BUDOWLANYCH IM. GEN. STEFANA GROTA ROWECKIEGO W CIESZYNIE

Komunikat w zwi?zku z sytuacj? strajkow?

Szanowni Rodzice i Uczniowie! Od dnia 8 kwietnia br. (a?? do odwo??ania) zdecydowana wi?kszo??? nauczycieli i pracownik??w pedagogicznych szko??y przyst?pi??a do og??lnopolskiego strajku organizowanego przez Zwi?zek Nauczycielstwa Polskiego.

Informacja MEN dla rodzic??w w zwi?zku ze strajkiem nauczycieli

Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej dla rodzic??w w zwi?zku ze strajkiem nauczycieli.

Automotywacja na 1000 sposob??w

W dniu 26.03.2019 klasa IIIA i IIIB wzi???a udzia?? w prelekcji p.t. ??Automotywacja na 1000 sposob??w?, kt??ra odby??a si? w ramach Festiwalu Nauki w Akademii WSB w Cieszynie.

Wyk??ad na temat cyberprzemocy

22.03.2019 rozmawiali??my na temat przemocy w tym cyberprzemocy

Kto jeszcze tak pi?knie wita wiosn??

- Kto jeszcze tak pi?knie wita wiosn?? - Kto maszeruje radosnym, kolorowym korowodzie na cieszy??skim rynku? (w doborowym towarzystwie pani burmistrz .) - Kto ta??czy wok???? naszego poczciwego Floriana? - Kto s??ucha weso??ej irlandzkiej muzyki?

??smy marca ju?? za nami

Nie zabrak??o mi??ych akcent??w tego ??wi?ta tak??e w naszej szkole, a to za spraw? muzycznych przerw, bukiet??w oraz mi??ych ??ycze?? od naszych pan??w.

Klasa IA i IIIA Na Targach Budownictwa

15 marca 2019 roku uczniowie klasy IA i IIIA wraz z opiekunami pani? Ew? Kozak i pani? Teres? Machej odwiedzili 55 Bielskie Targi Budownictwa i Wyposa??enia Wn?trz "TW??J DOM 2019"

II miejsce w Mistrzostwach Wojew??dztwa ??l?skiego w Narciarstwie Biegowym

Dru??yna ch??opc??w Zesp???? Szk???? Budowlanych w Cieszynie wywalczy??a II miejsce w Finale Wojew??dztwa ??l?skiego w Narciarstwie Klasycznym ...

Czas naboru ?? czas promocji

Miesi?ce marzec i kwiecie?? to jak co roku czas na przedstawienie oferty edukacyjnej szk???? ??rednich na nowy rok szkolny 2019/2020. W bie???cym roku Zesp???? Szk???? Budowlanych uczestniczy?? w pierwszych gie??dach szk???? ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych ...

XXXII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiej?tno??ci Budowlanych

Wzorem lat ubieg??ych uczniowie, kt??rzy uzyskali najlepsze miejsca w szkolnych zawodach wzi?li udzia?? w zawodach okr?gowych XXXII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiej?tno??ci Budowlanych.

Sta??e uczni??w ZSB w Walencji

Od 24 lutego 2019 roku grupa 16 uczni??w naszej szko??y przebywa na 2-tygodniowym sta??u zagranicznym w Walencji realizuj?c projekt "A mo??e sta???" programu Erasmus+

Go??cie z Indii oraz Niemiec w ZSB

W dniu 01.03.2019 w Zespole Szk???? Budowlanych odby??o si? spotkanie, kt??rego go???mi byli Pani Friederike Lippold z instytutu Franckesche Stiftungen w Halle oraz Jasmin Issakiraja z Coimbatore w po??udniowych Indiach.

Walentynki po angielsku i matematycznie

W dniu 26.02.2019 odby??y si? rozgrywki klas IIIA i IIIB ??Walentynki po angielsku i matematycznie?.

Kulig klasy IA

W ??rod? 6 lutego 2019 r. o godzinie ??smej, pojechali??my na Kulig do Istebnej.

Kulig klasy IIA 2019

W ??rod? 6 lutego o godzinie 8.30, korzystaj?c z urok??w zimy, zebrali??my si? ??eby wyruszy? na kulig do Wis??y Go??ciejowa.

V Cieszy??ski Bal Anio????w

Dnia 1 lutego 2019 r. nasi uczniowie wzi?li udzia?? w V Cieszy??skim Balu Anio????w dla 150 dzieci niepe??nosprawnych szk???? i o??rodk??w rewalidacyjnych z Cieszyna i Powiatu Cieszy??skiego zorganizowanych przez Mi?dzynarodow? Organizacj? Soroptimist International.

Nasi uczniowie na warsztatach w Bibliotece Miejskiej

W dniu 29 stycznia 2019 r. uczniowie klasy II B wraz z wychowawczyni? mgr Rados??aw? Ba??ciuk wzi?li udzia?? w warsztatach dla uczni??w szk???? ponadpodstawowych pt. ??STOP mowie nienawi??ci?.

Konkurs na Najlepsze Ciasto Bo??onarodzeniowe 2018

W dniu 23.01.2019 dyrektor szko??y Adam Wojaczek rozda?? nagrody zwyci?zcom w Konkursie na Najlepsze Ciasto Bo??onarodzeniowe. Konkurs zosta?? zorganizowany w ramach X Powiatowego Przegl?du Kol?d w ZSB.

Budowlanka Mistrzem Powiatu Cieszy??skiego

Zesp???? Szk???? Budowlanych w Cieszynie ponownie Mistrzem Powiatu Cieszy??skiego w Narciarstwie biegowym w sztafecie

Kr?gle i kino IIA i IIB

Pi?tek 12 stycznia by?? dla uczni??w klasy II A i II B dniem wielkiej rozrywki i rekreacji. Uczniowie wraz z wychowawcami - mgr in??. Piotrem Chraniukiem i mgr Rados??aw? Ba??ciuk udali si? do Bielska - Bia??ej, ??eby ucieszy? oczy, uszy i serca.

Turniej Budowlany - Z??ota Kielnia 2019

W minion? sobot? (12 stycznia 2019 r.) uczniowie naszej szko??y wzi?li udzia?? w XLVIII og??lnopolskim Turnieju "Z??ota Kielnia", w kt??rym startuj? uczniowie kszta??c?cy si? w zawodach bran??y budowlanej

Wigilijka w IIIB

W dniu 20.12.2018 klasa IIIB wraz z wychowawc? zorganizowa??a spotkanie z okazji ??wi?t Bo??ego Narodzenia, ...

X Powiatowy Przegl?d Kol?d w ZSB

W dniu 20.12.2018 w Zespole Szk???? Budowlanych w Cieszynie odby?? si? X Powiatowy Przegl?d Kol?d.

Szkolenie Porotherm Dryfix

13 grudnia 2018 roku uczniowie klasy IIA kszta??c?cy si? w zawodzie technik budownictwa pod opiek? pan Piotra Chraniuka i pana Bart??omieja Cywki wzi?li udzia?? w warsztatach praktycznych z murowania w systemie Porotherm Dryfix.

Nasi uczniowie na musicalu pt Weso??ych ??wi?t

14 grudnia 2018 r. klasy IA, IB, IIA, IIIA, IIIB uczestniczy??y w widowisku muzycznym, kt??re by??o instrumentem profilaktyki uzale??nienia od alkoholizmu napi?tnowaniem przemocy w rodzinie i agresji wsp????towarzysz?cej piciu oraz dotyka problemu narkomanii.

Wojciech Masztalerz w gronie najlepszych!

W dniu 17 grudnia 2018 roku w Zespole Szk???? Og??lnokszta??c?cych im. Armii Krajowej w Bielsku-Bia??ej mia??a miejsce uroczysto??? wr?czenia Stypendi??w Prezesa Rady Ministr??w.

Samorz?d uczniowski na wycieczce

Wzorem ubieg??ego roku przedstawiciele Samorz?du Uczniowskiego z wszystkich klas wybrali si? w dniu 13 grudnia 2018 na wycieczk? integracyjn? do Havirova.

Miko??ajkowe przedstawienie wolontariuszy 2018

W dniu 7 grudnia br. wolontariusze naszej szko??y wzi?li udzia?? w Miko??ajkach organizowanych przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej ??By? razem?, dla swoich podopiecznych.

Warsztaty ciasteczkowe 2018

W dniu 11.12.2018, na zaproszenie Pa?? Barbary Bestwiny, Anny Rozenkiewicz oraz Ma??gorzaty Stodolskiej z Zespo??u Plac??wek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie, klasa IIIB Technikum nr 4 przy Zespole Szk???? Budowlanych wzi???a udzia?? w warsztatach pieczenia ??wi?tecznych ciasteczek.

Lekcja otwarta 2018

W dniu 05.12.18 r. w Zespole Szk???? Budowlanych odby??a si? lekcja otwarta j?zyka angielskiego. W lekcji wzi???o udzia?? 18 nauczycieli oraz 22 uczni??w klasy IVA.

Mi?dzynarodowy konkurs Dyktando Niepodleg??o??ciowe

30 listopada 2018 r. w naszej szkole odby?? si? Mi?dzynarodowy Konkurs Dyktando Niepodleg??o??ciowe pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Cieszyna i Starosty Powiatu Cieszy??skiego.

??WIATOWY TYDZIE?? PRZEDSI?BIORCZO??CI 2018

Klasa IVB w ramach ??wiatowego Tygodnia Przedsi?biorczo??ci obejrza??a wystaw? - Gospodarze.

Prelekcja ??Ewangelicy Niepodleg??ej? w ZSB

W dniu 23.11.18 w Zespole Szk???? Budowlanych w Cieszynie odby??y si? prelekcje pt. ??Ewangelicy Niepodleg??ej?, w kt??rych wzi?li udzia?? uczniowie klas IIIB, IIA, IVA oraz ks. Jakub Kuli??ski.

IIIA i IIIB na wystawie Rada Narodowa Ksi?stwa Cieszy??skiego 1918

Dla uczczenia rocznicy 100-lecia Niepodleg??o??ci Polski, uczniowie klas IIIA i IIIB zwiedzili wystaw? pt. Rada Narodowa Ksi?stwa Cieszy??skiego 1918 w Muzeum ??l?ska Cieszy??skiego

Noc z 4K w Budowlance 2018

Ju?? po raz drugi z inicjatywy Samorz?du Uczniowskiego w naszej szkole odby??o si? ??nocowanie? z grami, kinem i karaoke. 30 osobowa grupa m??odzie??y z r????nych klas ...

Zebranie rodzic??w

Szanowni Pa??stwo, Serdecznie zapraszamy na zebranie rodzic??w, kt??re odb?dzie si? 21 listopada o godz. 16.00. Harmonogram sal w kt??rych b?d? si? odbywa? spotkania z wychowawcami poszczeg??lnych klas b?dzie podany na tablicy informacyjnej w szkole.

Gospodarze. Cieszy??scy przedsi?biorcy w pierwszych latach Niepodleg??ej.

W ramach obchod??w 100-lecia odzyskania przez Polsk? niepodleg??o??ci klasa IVA mia??a okazj? obejrze? ciekaw? wystaw? - Gospodarze. Cieszy??scy przedsi?biorcy w pierwszych latach Niepodleg??ej - zorganizowan? przez Zamek w Cieszynie.

Dziady i Ferdydurke w ZSB

W czwartek 15.11.2018 go??cili??my w murach naszej szko??y teatr Forma z Bia??egostoku. Aktorzy odegrali specjalnie dla naszej m??odzie??y dwa spektakle, dla klas drugich ??Dziady III?, dla maturzyst??w ??Ferdydurke?.

??wi?to Niepodleg??o??ci oraz ??wi?to Patrona Szko??y

W dniu 14.11.2018 w Zespole Szk???? Budowlanych w Cieszynie odby??a si? uroczysta akademia po??wi?cona uczczeniu 100-nej rocznicy odzyskania niepodleg??o??ci przez Polsk?. Uroczysto??? ta, jak co roku, by??a r??wnie?? ??wi?tem Patrona Szko??y. Z tej okazji m??odzie?? obejrza??a film o patronie ZSB gen. Stefanie Grocie Roweckim.

WYR????NIENIE DLA UCZNIA ZSB

Mi??o nam poinformowa?, ??e Wojciech Masztalerz, ucze?? klasy IVB, zosta?? szczeg??lnie wyr????niony przez Rad? Funduszu Stypendialnego ??l?ska Cieszy??skiego oraz Zarz?d G????wny Macierzy Ziemi Cieszy??skiej

??piewamy z okazji ??wi?ta Niepodleg??o??ci

W dniu 09.11.2018 o godzinie 11.11 uczniowie i nauczyciele Zespo??u Szk???? Budowlanych w Cieszynie oraz Katolickiego Liceum Og??lnokszta??c?cego w Cieszynie za??piewali wsp??lnie Hymn Polski ...

100 lat Niepodleg??ej

W ramach obchod??w 100 - lecia niepodleg??o??ci z inicjatywy Pani Renaty Potockiej zorganizowany zosta?? konkurs na najlepsz? okoliczno??ciow? dekoracj? sali lekcyjnej.

Dzie?? Budowla??ca 2018

W ??rod? 24 pa??dziernika Zesp???? Szk???? Budowlanych im. gen. Stefana Grota Roweckiego w Cieszynie wraz ze Stowarzyszeniem ??M??odzi Konstruktywni? zorganizowa?? kolejn? edycj? konkursu wiedzy budowlanej w ramach Dnia Budowla??ca. Konkurs by?? dedykowany uczniom III klas oddzia????w gimnazjalnych oraz VIII klas szk???? podstawowych.

4 i 5 miejsce w grze miejskiej ????ladami bohater??w #Cieszyn 1918?

W zwi?zku z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polsk? niepodleg??o??ci, w ramach oficjalnych obchod??w Miasta Cieszyna, Polskie Towarzystwo Historyczne oraz Macierz Ziemi Cieszy??skiej,

Czy warto uczy? si? j?zyk??w obcych?

W dniu 30.10.2018 w Zespole Szk???? Budowlanych w Cieszynie odby??a si? prelekcja na temat idei uczenia si? j?zyk??w obcych.

VII Regionalna Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym

To ju?? VII edycja Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym, w tym roku kolejny temat - Problematyka zdrowia psychicznego z uwzgl?dnieniem zaburze?? od??ywiania.

Olimpiada "4 minuty, kt??re decyduj? o ??yciu" 2018

Dnia 9 pa??dziernika 2018 r. uczniowie naszej szko??y uczestniczyli w olimpiadzie "4 minuty, kt??re decyduj? o ??yciu" Z ostatniej chwili dru??yna naszej szko??y zaj???a 5 miejsce.

To jeszcze nie koniec - Erasmus+

Pierwszy etap projektu "Chranime si Evropu" z programu Erasmus+ za nami.

Erasmus+

W ramach projektu "Chranime si Evropu" grupa 45 uczni??w z Polski, Czech i S??owacji wyjecha??a 8 pa??dziernika 2018 r. na wycieczk? do Pec pod Snezkou.

Technik geodeta ??apie ostatnie promienie S??o??ca

Technik geodeta ??apie ostatnie promienie S??o??ca na zaj?ciach terenowych.

IIB w Pradze 2018

W ostatnim tygodniu wrze??nia 2018 r. klasa IIB technikum wybra??a si? na wycieczk? do Pragi w towarzystwie wychowawczyni Rados??awy Ba??ciuk oraz Krzysztofa Wilde

Sta?? w Maladze

Od soboty 6 pa??dziernika 2018 roku grupa 16 uczni??w przebywa w s??onecznej Maladze realizuj?c sta?? zawodowy z projektu "A mo??e sta???" programu Erasmus+.

Zawody powiatowe w lekkiej atletyce.

W dniu 19.09.2018 r. odby??y si? w Wi??le Powiatowe Dru??ynowe Zawody Lekkoatletyczne.

Akcji "Sprz?tanie ??wiata" 2018

21 wrze??nia uczniowie budowlanki - klasy 1TB, 2TB z nauczycielami poszli sprz?ta? ??wiat w ramach akcji "Sprz?tanie ??wiata".

Europejski Dzie?? J?zyk??w w ZSB

W dniu 26 wrze??nia 2018 w Zespole Szk???? Budowlanych odby?? si? XI Powiatowy Konkurs J?zyka Angielskiego oraz I Powiatowy Konkurs J?zyka Niemieckiego w ramach Europejskiego Dnia J?zyk??w.

??Sport then and now? V4 - miniturniej pi??ki no??nej w Budapeszcie

W dniach 25 ?? 27 wrze??nia 2018 w ramach projektu ??Sport wczoraj i dzi??? - realizowanego dzi?ki wsparciu Funduszu Wyszehradzkiego - grupa naszych uczni??w mia??a okazj? wyjecha? ze swoimi przyjaci????mi z grupy wyszehradzkiej na wycieczk? do Budapesztu.

Dzie?? Budowla??ca

Serdecznie zapraszamy uczni??w klas III gimnazjum i VIII klas szk???? powiatu cieszy??skiego na kolejn? edycj? konkursu wiedzy budowlanej organizowanego w ramach ??Dnia Budowla??ca?. Konkurs odb?dzie si? 24 pa??dziernika o godz. 10.00 w Centrum Kszta??cenia Praktycznego w Ba??anowicach ul. Cieszy??ska 11. Szczeg????y w regulaminie konkursu.

Mi?dzyszkolny konkurs "Matematyka od kuchni"

3.10 2018 mia?? miejsce mi?dzyszkolny konkurs"Matematyka od kuchni"

Europejski Dzie?? J?zyk??w 2018

W dniu 26 wrze??nia 2018 w Zespole Szk???? Budowlanych odby?? si? XI Powiatowy Konkurs J?zyka Angielskiego oraz I Powiatowy Konkurs J?zyka Niemieckiego w ramach Europejskiego Dnia J?zyk??w.

Lekcja historii w IPN - ie

W zwi?zku ze zbli??aj?c? si? 100. rocznic? odzyskania przez Polsk? niepodleg??o??ci dwie klasy technikum wzi???y dzi?? (02,10,2018 r.) udzia?? w lekcji historii pt." Polskie drogi do niepodleg??o??ci 1914 - 1918"

ZAJ?CIA W BANKU SPO?DZIELCZYM

Klasa II B wzi???a udzia?? w zaj?ciach pt. "Oszcz?dzanie i inwestowanie" w Banku Sp????dzielczym w Cieszynie.

50 G??rski Rajd M??odzie??owy ??Po??egnanie lata?

W dniu 29.09.2018 r. odby?? si? rajd na zako??czenie lata w kt??rym uczestniczy??a Nasza Szko??a.

Konkurs "TECHNIK ABSOLWENT 2018"

Nasi absolwenci w gronie najlepszych w Konkursie "TECHNIK ABSOLWENT 2018" Magdalena Herok i Micha?? Adamek absolwenci klasy IV A zostali wyr????nieni w konkursie "Technik Absolwent 2018? .

KLASA IIA NAD BA?TYKIEM

W niedziel? 16 wrze??nia 2018 r. wieczorem zebrali??my si? wszyscy na dworcu w Cieszynie, sk?d pojechali??my autobusem do Zebrzydowic ...

Sprawozdanie z rajdu ??budowlanki? 2018

W minion? ??rod? tj. 19.09.2018 zgodnie z tradycj? Samorz?d Uczniowski wraz z klas? IIIA zorganizowa?? rajd specjalnie z my??l? o ??pierwszakach.

Historia w Ksi???nicy Cieszy??skiej

W ubieg??ym tygodniu (10-14.09.2018) klasy IA, IB i III A wzi???y udzia?? w lekcji historii w Ksi???nicy Cieszy??skiej i zwiedzi??y wystaw? ??Najlepsi 1848-1918. Polska elita ??l?ska Cieszy??skiego?.

KONKURS PLASTYCZNY

Przedmiotem konkursu jest stworzenie pracy plastycznej nawi?zuj?cej do tematu projektu ??Chranime si Evropu?/ ??We protect Europe?, przedstawiaj?cej parki narodowe w Europie ....

UWAGA !

Zapraszamy ch?tnych do udzia??u w miniturnieju pi??ki no??nej, kt??ry odb?dzie si? w Budapeszcie w dniach 25-27 wrze??nia 2018 w ramach projektu ??Sport wczoraj i dzi??? z Funduszu Wyszehradzkiego.

UROCZYSTO??? ROZPOCZ?CIA NOWEGO ROKU SZKOLNEGO

Informujemy, ??e uroczysto??? rozpocz?cia roku szkolnego 2018/2019 odb?dzie si? w poniedzia??ek, 3 wrze??nia o godz. 9.30 ...

Konferencja RP

KONFERENCJA RADY PEDAGOGICZNEJ odb?dzie si? 31 sierpnia (pi?tek) 2018 r. o godzinie 09:00.

INFORMACJA O MATURZE POPRAWKOWEJ

Osobom przyst?puj?cym do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym przypominamy, Egzamin pisemny ?? 21 sierpnia (wtorek) o godz. 9.00; Egzamin ustny z j?zyka polskiego ?? 21 sierpnia (wtorek) o godz. 11.30

Wyniki konkursu na stanowisko g????wnego ksi?gowego

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko g????wnego ksi?gowego

Konkurs na stanowisko g????wnego ksi?gowego

Lista kandydat??w spe??niaj?cych wymagania formalne w konkursie na stanowisko g????wnego ksi?gowego w ZSB w Cieszynie

Uroczyste zako??czenie roku szkolnego 2017/2018

W dniu 22.06.2018 odby??o si? uroczyste zako??czenie roku szkolnego w Zespole Szk???? Budowlanych w Cieszynie.

Podr?czniki na rok szkolny 2018/19

Wykaz podr?cznik??w dla klas I Technikum i Bran??owej Szko??y I stopnia

Harmonogram egzamin??w poprawkowych 2017/18

Harmonogram egzamin??w poprawkowych w roku szkolnym 2017/18.

Godziny pracy sekretariatu

W okresie wakacji sekretariat zaprasza

Bezpieczne wakacje

Bezpieczny wypoczynek ?? poradnik MEN dla rodzic??w i opiekun??w

Konkurs na stanowisko g????wnego ksi?gowego

Dyrektor Zespo??u Szk???? Budowlanych im. gen. Stefana Grota Roweckiego w Cieszynie og??asza konkurs na stanowisko g????wnego ksi?gowego

Harmonogram egzamin??w klasyfikacyjnych

Harmonogram egzamin??w klasyfikacyjnych

V Letnia Scena Muzyczna za nami!

Serdecznie dzi?kujemy wszystki osobom zaanga??owanym w organizacj? V Letniej Sceny Muzycznej Budowlanki, a w szczeg??lno??ci naszym darczy??com dzi?ki kt??rym kolejny raz uda??o nam zrealizowa? t? imprez?. Lista darczy??c??w w galerii.

NAB??R na praktyki zagraniczne

NAB??R na praktyki zagraniczne w ramach projektu ??A mo??e sta???? programu Erasmus+ realizowanego w Zespole Szk???? Budowlanych w Cieszynie

Nasi uczniowie nagrodzeni na Mi?dzynarodowym Konkursie

26.05.2018 w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiello??skiego w Krakowie mia??o miejsce rozdanie nagr??d w VIII Mi?dzynarodowym Konkursie Plastycznym PRZYRODA W KOLORACH 2018 ??W ??wiecie psowatych?.

Spotkanie uczni??w klas trzecich technikum i zasadniczej szko??y zawodowej w Zespole Szk???? Budowlanych w Cieszynie.

W dniu 7 czerwca br. w ZSB odby??o si? spotkanie szkoleniowe z Inspektorem Okr?gowej Pa??stwowej Inspekcji Pracy w Katowicach.

Nauczyciele ZSB wzi?li udzia?? w XI Nocy Muze??w ?? 25.05.2018

W Muzeum ??w. Jana Sarkandra w Skoczowie mia??a miejsce wystawa prac Krzysztofa Wilde pt. ??otwarte/zamkni?te?? Intermedia.

ODMALUJ SWOJ? STAR? KLAS?

Informujemy, ??e od poniedzia??ku 28 maja 2018 r. na profilu FB https://pl-pl.facebook.com/HARDYworkingtools/ pojawi? si? zdj?cia z realizacji odmalowania klas z zadania konkursowego.

Szkolenie dla renowator??w

17 maja 2018 roku na warsztatach w Centrum Kszta??cenia Praktycznego i Zawodowego w Ba??anowicach odby??o si? szkolenie dla renowator??w

Konkurs na stanowisko g????wnego ksi?gowego

Dyrektor Zespo??u Szk???? Budowlanych im. gen. Stefana Grota Roweckiego w Cieszynie og??asza konkurs na stanowisko g????wnego ksi?gowego.

LUBI? CZYTA?

Lubicie czyta?? My uwielbiamy! Dlatego zapraszamy Was do kolejnego konkursu promuj?cego czytanie "LUBI? CZYTA?!"

Zaj?cia w plenerze

Nie wszystkie lekcje musz? odbywa? si? w murach szkolnych.

Nagroda Dziekana Wydzia??u Budownictwa w Cz?stochowie dla DARIUSZA M?OTKA

We wtorek 15 maja 2018 r. w auli Wydzia??u Budownictwa Politechniki Cz?stochowskiej odby??o si? uroczyste wr?czenie nagr??d dla laureat??w konkursu zatytu??owanego ??Zaprojektuj Elewacj??.

??TW??RCZO??? M?ODYCH TECHNIK??W? PREZENTACJE 2018 r

W kwietniu 2018 r. w Zespole Szk???? Technicznych i Og??lnokszta??c?cych w Skoczowie odby?? si? dwunasty Powiatowy Przegl?d Projekt??w Zawodowych ??TW??RCZO??? M?ODYCH TECHNIK??W? PREZENTACJE 2018.

Gratulacje! Nasi uczniowie laureatami Wojew??dzkiego Konkursu Prac Technicznych:-)

W Pa??stwowych Szko??ach Budownictwa- ZS rozstrzygni?to XVII edycj? Wojew??dzkiego Konkursu Prac Technicznych Uczni??w Szk???? Budowlanych, kt??ry odby?? si? pod patronatem Polskiego Zwi?zku In??ynier??w i Technik??w Budownictwa i ??l?skiej Okr?gowej Izby In??ynier??w Budownictwa.

LETNIA SCENA MUZYCZNA

Ju?? dzi?? rezerwujemy sobie sobot? 9 czerwca 2018 r. na wsp??ln? zabaw? ! To popo??udnie,wiecz??r i noc zn??w nale??y do BUDOWLANKI w Cieszynie. Bawimy si? w karczmie "U J?drysa" w Cieszynie (ul. Stawowa).

Granty Funduszu Wyszehradzkiego dla Zespo??u Szk???? Budowlanych !

W miniony pi?tek (27 kwietnia) Rada Ambasador??w Grupy Wyszehradzkiej zatwierdzi??a projekty dla Grant??w Wyszehradzkich

Mateusz Ciema??a absolwentem roku !

W dniu 27 kwietnia mia??a miejsce uroczysto??? po??egnania kolejnego rocznika naszych absolwent??w.

MISTRZOSTWA POLSKI INSTALATOR??W 2018

Nasz ucze??, Wojciech W?glorz, uczestniczy?? w Finale Mistrzostw Polski Instalator??w. Fina?? Mistrzostw Polski Instalator??w dla uczni??w odby?? si? 26 kwietnia 2018 r. podczas Mi?dzynarodowych Targ??w Instalacyjnych w Poznaniu.

Dzie?? Otwarty "Budowlanki"

W miniony wtorek (24 kwietnia) nasza szko??a po raz kolejny otworzy??a szeroko swoje drzwi dla wszystkich uczni??w kszta??c?cych si? w oddzia??ach gimnazjalnych. By??o bardzo weso??o, g??o??no i kolorowo.

Uczniowie cieszy??skiej Budowlanki na sta??u w Portugalii

Od 15 kwietnia 2018 roku grupa 16 uczni??w z Zespo??u Szk???? Budowlanych im. gen. Stefana Grota Roweckiego w Cieszynie przebywa na 2-tygodniowym sta??u w Bradze w Portugalii.

Konkurs ??Geodezja z pasj??

W czwartek 12 kwietnia 2018 roku Zesp???? Szk???? Budowlanych im. gen. Stefana Grota Roweckiego w Cieszynie zorganizowa?? IV edycj? wojew??dzkiego konkursu ??Geodezja z Pasj?? pod honorowym patronatem Starosty Cieszy??skiego.

Wienerberger szkoli uczni??w ZSB

28 marca 2018 roku odby??o si? kolejne szkolenie skierowane dla uczni??w klasy IIA kszta??c?cej si? w zwodzie technik budownictwa oraz klasy IIIA (technik renowacji element??w architektury).

Budowlanka na I miejscu!

Mi??o nam poinformowa?, ??e uczennica naszej szko??y, klasy IA technikum ?? Marta Chwastek, zaj???a I MIEJSCE w konkursie j?zyka angielskiego

II miejsce w Polsce w Finale XIX Mi?dzynarodowego Konkursu Matematycznego

II miejsce w Polsce w Finale XIX Mi?dzynarodowego Konkursu Matematycznego ??Euklides? 12-13.04.2018 r dla NASZEGO ucznia z III klasy technikum ZSB w Cieszynie Wojciecha Masztalerza.

Program zdrowotny dla uczni??w ??4 minuty, kt??re decyduj? o ??yciu? edycja 2018

W dniach 10 i 11 kwietnia 2018 roku odby?? si? drugi etap: szkolenie (8-godzinne) dla uczni??w z 5 szk???? ponadgimnazjalnych Powiatu Cieszy??skiego w siedzibie Starostwa Powiatowego, zorganizowane przez biuro Promocji Zdrowia.

Odwiedziny u gimnazjalist??w

Marzec i kwiecie?? jak co roku to czas na odwiedziny u gimnazjalist??w klas III, kt??rzy od 1 wrze??nia br. rozpoczn? nauk? w szko??ach ponadgimnazjalnych.

Konkurs Zak??adka Twoich marze??

Dania 28 marca 2018 roku rozstrzygni?to konkurs zorganizowany przez bibliotek? szkol? na Zak??adk? Twoich marze??.

IV B na swojej ostatniej wycieczce

W pi?tek 23 marca 2018 r. klasa 4B obchodzi??a na Czantorii zaleg??y dzie?? wagarowicza.

Klasy I A i I B przywita??y wiosn? aktywnie

Dnia 22 marca 2018 roku. Cho? czu? by??o jeszcze podmuch ostrej zimy, klasy I A i I B przywita??y wiosn? aktywnie i sportowo.

PRZYWITANIE WIOSNY W BUDOWLANCE 2018

Kolejna edycja Patrykowego ??wi?ta ju?? za nami. Szko??a z dnia na dzie?? zazieleni??a si? niczym wzg??rza Irlandii.

WOJTEK MASZTALERZ FINALIST? KONKURSU MATEMATYCZNEGO "EUKLIDES" !

Ucze?? klasy III B Wojciech Masztalerz awansowa?? do og??lnopolskiego fina??u konkursu matematycznego "Euklides"

M??odzie?? poszerza swoj? wiedz? i umiej?tno??ci

M??odzie?? klas IA i IB Technikum nr 4 w dniach 12-13 marca 2018 roku mia??a ciekawe i wa??ne ??yciowo zaj?cia w szkole.

Renowatorzy na wyk??adzie

W dniu 7 marca 2018 r. w Instytucie Sztuki w Cieszynie renowatorzy z klasy IV A wys??uchali wyk??adu ...

Zaj?cia z przygotowania kulturowego I grupy

I grupa wyje??d??aj?ca na praktyki do Bragi w Portugalii bierze udzia?? w przygotowaniu kulturowym z historii i geografii Portugalii

Autoprezentacja - warsztaty z doradc? zawodowym

Sztuka autoprezentacji by??a tematem warsztat??w, kt??re 8 marca 2018 roku dla klasy IIA w interesuj?cy spos??b przeprowadzi??a pani Irena Gre??

NASZA REPREZENTACJA W KONKURSIE ??POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY??

W siedzibie Muzeum ??G??rno??l?ski Park Etnograficzny w Chorzowie? 8 grudnia 2017 r. zosta?? rozstrzygni?ty regionalny etap konkursu wiedzy o prawie pracy i bhp dla uczni??w szk???? ponadgimnazjalnych ??Poznaj swoje prawa w pracy

III miejsce w Mistrzostwach Wojew??dztwa ??l?skiego w Narciarstwie Biegowym

W dniu 28.02.2018 roku dru??yna Zesp???? Szk???? Budowlanych w Cieszynie wywalczy??a III miejsce w Mistrzostwach Wojew??dztwa ??l?skiego w Narciarstwie Biegowym.

Zesp???? Szk???? Budowlanych w Cieszynie Mistrzem Powiatu Cieszy??skiego

Zesp???? Szk???? Budowlanych w Cieszynie Mistrzem Powiatu Cieszy??skiego w Narciarstwie biegowym Dru??yna biega??a w sztafecie 3 x 2000 m

Klasowy kulig IA

W dniach 21 ?? 22 luty br. klasa IA technikum budowlanego wybra??a si? do Koniakowa na dwudniow? wycieczk? integracyjn? z elementami edukacyjnymi.

Foto relacja z wycieczki klasy IIB

W dniu 20 lutego 2018 r. klasa II B uda??a si? na wycieczk? do Bielska-Bia??ej

WALENTYNKI 2018

Jak co roku, r??wnie?? dzi??, 14 lutego obchodzili??my Walentynki.

Wolontariusze ZSB na Balu Anio????w

W dniu 13 lutego br. wolontariusze naszej szko??y po raz kolejny wzi?li udzia?? w ??Balu Anio????w?. Mi?dzynarodowa Organizacja Soroptimist International Klub w Cieszynie

Kolejna edycja Akademii Murowania

14 lutego 2018 roku roku uczniowie klasy IIA i IA Technikum kszta??c?cy si? w zawodzie technik budownictwa oraz nauczyciele przedmiot??w zawodowych: pan Bart??omiej Cywka, pan Piotr Chraniuk i pani Teresa Machej wzi?li udzia?? w zaj?ciach Akademii Murowania.

PRZE??YJMY TO JESZCZE RAZ - STUDNI??WKA 2018

Dnia 5. stycznia 2018 roku w Hotelu Go???biewskim w Wisle odby?? si? bal studni??wkowy naszych klas czwartych. Bal tradycyjnie rozpocz??? si? polonezem, ....

Fina?? og??lnopolskiego turnieju budowlanego ??Z??ota Kielnia?

W dniach 31.01 - 2.02.2018 na terenie Mi?dzynarodowych Targ??w Pozna??skich trwa?? XLVII Og??lnopolski Turniej Budowlany "Z??ota Kielnia".

UWAGA ABSOLWENCI PRZYST?PUJ?CY PO RAZ KOLEJNY DO MATURY !

Przypominamy, ??e osoby, kt??re przyst?puj? po raz kolejny do egzaminu maturalnego maj 2018, zobowi?zane s? do sprawdzenia wysoko??ci ewentualnej op??aty.

Wolontariusze Budowlanki wspieraj? ??Szlachetn? paczk??

Po raz kolejny wolontariusze naszej szko??y zaanga??owali si? w og??lnopolsk? akcj? ,,Szlachetna paczka?, realizowan? przez Stowarzyszenie Wiosna.

Og??oszenie konkursu na stanowisko dyrektora ZSB Cieszyn

Og??oszenie konkursu na stanowisko dyrektora ZSB Cieszyn

IX Powiatowy Przegl?d Kol?d

W dniu 20.12.2017 w Zespole Szk???? Budowlanych w Cieszynie odby?? si? IX Powiatowy Przegl?d Kol?d.

Wyjazd integracyjny samorz?du uczniowskiego

14 grudnia 2017 roku samorz?d uczniowski ZSB uczestniczy?? w wycieczce do Domu Kultury w Hawierzowie.

Rok z lektur?

W ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Szko??a zorganizowa??a nast?puj?ce wydarzenia promuj?ce czytelnictwo

Ksi???ki zakupione z dotacji programu ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa? ?? Priorytet 3

W ramach wieloletniego programu pod nazw? ??Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa? ?? Priorytet 3 zakupiono 882 ksi???ki ....

Miko??ajkowe przedstawienie wolontariuszy

W dniu 6 grudnia 2017 r. wolontariusze naszej szko??y wzi?li udzia?? w Miko??ajkach organizowanych przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej ??By? razem?, dla swoich podopiecznych.

Lekcje z ZUS - projekt 2017

W klasie 2 TB na lekcjach przedsi?biorczo??ci zosta?? zrealizowany og??lnopolski projekt ??Lekcje z ZUS?

4 miejsce w fina??ach miejskich w koszyk??wce!

7 grudnia 2017 roku odby??y si? fina??y miejskie szk???? ??rednich w koszyk??wce, w kt??rym rywalizowa??y dru??yny ...

Miko??aj w CKPiZ w Ba??anowicach

W ostatni? ??rod? (06.12.2017 r.) Miko??aj odwiedzi?? grup? naszych uczni??w z klasy II na praktykach w CKPiZ w Ba??anowicach.

Miko??aj 2017

Ju?? w dniu 4 grudnia grzeczne dzieci z klasy I A Technikum Budowlanego w naszym Zespole Szk???? odwiedzi?? Miko??aj.

Klasa 2a w Banku Sp????dzielczym w Cieszynie

W dniu 15 listopada 2017 r. klasa 2a odwiedzi??a Bank Sp????dzielczy w Cieszynie

Artystyczne sukcesy uczni??w ZSB

Uczniowie Zespo??u Szk???? Budowlanych w Cieszynie wzi?li udzia?? w XIV Edycji Regionalnego Konkursu ????l?sk ?? moja ma??a ojczyzna. Schlesien ?? meine kleine Heimat?, kt??ry zorganizowa?? Zesp???? Szk???? Og??lnokszta??c?cych nr12 w Gliwicach.

Wyniki konkursu "Wybieram Wybory"

Miko??aj Haratyk i Wojciech Masztalerz z kl. III B zakwalifikowa??o si? do etapu wojew??dzkiego Og??lnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory".

IIIB wyjazd do kina

W dniu 8 listopada 2017 r. klasa IIIB, pod opiek? p. Ewy Kozak i p. Katarzyny Krwawnik, wybra??a si? do kina Helios

Akademia z okazji ??wi?ta Niepodleg??o??ci

W dniu 15 listopada 2017 roku odby??a si? akademia z okazji ??wi?ta Niepodleg??o??ci.

Zebranie z rodzicami

W dniu 22 listopada br. (??roda) o godz. 16.00 odb?d? si? zebrania rodzic??w z wychowawcami klas. Rodzic??w m??odzie??y wyje??dzaj?cej na sta?? do Portugalii w ramach projektu "A mo??e sta???" zapraszamy na spotkanie z koordynatorem projektu na godz. 15.45. Serdecznie zapraszamy!

Uczniowie ZSB wzi?li udzia?? w obchodach ??wi?ta Niepodleg??o??ci

W dniu 11 listopada 2017 r. delegacja uczni??w z klasy IIIB w sk??adzie Karolina Wija, Miko??aj Haratyk i Aleksandra Pod??orska razem z Joann? Lazar-Chmielowsk? uczestniczy??a w nabo??e??stwie ekumenicznym w intencji niepodleg??o??ci Ojczyzny w Ko??ciele Jezusowym

OG??LNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O PRAWIE WYBORZCZYM

O??miu uczni??w naszej szko??y przyst?pi??o do I etapu Og??lnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram wybory".

Szkolny konkurs Sudoku

Dnia 08.11.2017 r. w naszej szkole odby?? si? konkurs Sudoku. Udzia?? wzi???o 30 uczni??w.

Nowo zakupione ksi???ki

Ksi???ki nowo zakupione z dotacji programu ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa?

POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY

W dniu 17 listopada na lekcji 2 w klasach III i IV Technikum odb?dzie si? szkolny etap konkursu ??POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY?.

Uczniowie ZSB w Muzeum Protestantyzmu

W dniu 24.10.2017 grupa uczni??w z kl. IIA z ZSB w Cieszynie wraz z opiekunami Blandyn? Ligock?, ks. Krzysztofem Walczakiem i Joann? Lazar-Chmielowsk? zwiedzi??a Muzeum Protestantyzmu w Ko??ciele Jezusowym w Cieszynie.

Dzie?? Budowla??ca 2017!

Ju?? po raz pi?ty Zesp???? Szk???? Budowlanych im. gen. Stefana Grota Roweckiego w Cieszynie ??wi?towa?? Dzie?? Budowla??ca. Tym razem obchody zorganizowano w Centrum Kszta??cenia Praktycznego i Zawodowego w Ba??anowicach.

VI Regionalna Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym.

27 pa??dziernika 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Cieszynie zosta?? przeprowadzony etap powiatowy VI Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym.

IV miejsce naszej dru??yny na XIV mi?dzyszkolnym konkursie ??W ??wiecie nauk ??cis??ych?

Tomasz Brychcy i Piotr Ma??ysz uczniowie klasy IIB technikum zaj?li IV miejsce na XIV mi?dzyszkolnym konkursie ??W ??wiecie nauk ??cis??ych?, kt??ry odby?? si? 27 pa??dziernika 2017 r.

2a ZSZ na Uniwersytecie ??l?skim

W dniu 18.10.2017 grupa uczni??w z klasy 2a ZSZ razem z pani? Joanna Lazar ?? Chmielowsk? obejrza??a wystaw? sztuki wsp????czesnej na Uniwersytecie ??l?skim w Cieszynie.

BIBLIOTEKA SZKOLNA ZAPRASZA

W dniu 09.10.17 uczniowie klas czwartych i trzecich technikum podczas lekcji j?zyka angielskiego rozwi?zali, m.in. interaktywne quizy.

...przysz??o??? nale??y do Was...;-)

W dniu 04.10.2017 r. klasa IV A go??ci??a na Dniach Otwartych Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia??ej .Uczniowie mieli okazj? wys??ucha? interesuj?cego wyk??adu ,uczestniczyli w quizie z nagrodami oraz zwiedzali uczelniane laboratoria.

Eurodyktando

3 pa??dziernika 2017 r. w Ksi???nicy Beskidzkiej mia??o miejsce Eurodyktando dla uczni??w szk???? ponadgimnazjalnych pt. ,,Europa bez granic ?? 60 lat po podpisaniu Traktat??w Rzymskich? o tematyce nawi?zuj?cej do 60. rocznicy podpisania Traktat??w Rzymskich.

Prace uczni??w wykonane z okazji EDJ

Z okazji Europejskiego Dnia J?zyk??w, kt??ry obchodzili??my si? w dniu 26.09.2017 klasy 2a, 3b, IA, IIA, IIB, IIIB oraz IVB wykona??y prace plastyczne na nast?puj?ce tematy: English ?? one language- no barriers / My experience in learning English.

Konkurs Technik - Absolwent 2017 rozstrzygni?ty!

Nasi uczniowie, tegoroczni absolwenci z klasy IVB, Maria Mroziak i Mateusz Majocha otrzymali tytu?? "Technik absolwent 2017 roku".

Nasi uczniowie na Festiwalu Nauki w Katowicach.

20 wrze??nia 2017 roku w Instytucie Fizyki im. Augusta Che??kowskiego na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu ??l?skiego uczniowie naszej szko??y wzi?li udzia?? XXXIII Festiwalu Nauki ??Osobliwo??ci ??wiata Fizyki?.

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE UCZESTNIK??W PROJEKTU "A MO??E STA???"

27 wrze??nia 2017 roku uczestnicy spotkania zakwalifikowani do udzia??u w projekcie ??A mo??e sta???? programu Erasmus+ zostali zapoznani z warunkami uczestnictwa w projekcie, swoich prawach i obowi?zkach.

Mateusz Majocha na spotkaniu u ??l?skiego Kuratora O??wiaty

13 wrze??nia 2017 r. w auli Wy??szej Szko??y Technicznej w Katowicach odby??o si? spotkanie ??l?skiego Kuratora O??wiaty z laureatami olimpiad przedmiotowych i turniej??w zawodowych w roku szkolnym 2016/2017.

Europejski Dzie?? J?zyk??w w ZSB

W dniu 26 wrze??nia 2017 w Zespole Szk???? Budowlanych odby?? si? X Powiatowy Konkurs J?zyka Angielskiego w ramach Europejskiego Dnia J?zyk??w.

Konkurs plastyczno-literacki

Organizator: biblioteka szkolna ZSB. Uczestnicy: Konkurs jest adresowany do wszystkich uczni??w ZSB.

PCPR informuje

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W CIESZYNIE INFORMUJE O MO??LIWO??CI UBIEGANIA SI? O DOFINANSOWANIE ZE ??RODK??W PFRON DO UZYSKANIA WYKSZTA?CENIA NA POZIOMIE WY??SZYM

Z A P R O S Z E N I E

Zesp???? Szk???? Budowlanych w Cieszynie zaprasza do wzi?cia udzia??u W X Powiatowym Konkursie J?zyka Angielskiego, kt??ry odb?dzie si? 26.09.2017 o godz. 9.40 w ramach Europejskiego Dnia J?zyk??w

Zdecyduj, co b?dziesz czyta??!

Uprzejmie informujemy, ??e Zesp???? Szk???? Budowlanych w Cieszynie otrzyma?? dofinansowanie (w wysoko??ci 15.000 z??.), w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa.

Zbi??rka podr?cznik??w szkolnych

w zwi?zku z planowan? organizacj? kiermaszu podr?cznik??w szkolnych (na 13 IX 2017r. ), prosimy wszystkich zainteresowanych ...

Oferta pracy dla nauczycieli

ZAPYTANIE OFERTOWE na potrzeby projektu ??A mo??e sta???? numer wniosku 2017-1-PL01-KA102-036283 realizowanego przez Zesp???? Szk???? Budowlanych w Cieszynie w ramach programu Erasmus+ od 01.06.2017 do 31.05.2019 r.

Nab??r na praktyki zagraniczne w ramach projektu ??A mo??e sta???? programu Erasmus+ realizowanego w Zespole Szk???? Budowlanych w Cieszynie

Zapraszamy uczni??w klas II oraz III Technikum nr 4 kszta??c?cych si? w zawodzie technik geodeta i technik renowacji element??w architektury do sk??adania formularzy zg??oszeniowych o udzia?? w praktykach zagranicznych w Bradze w Portugalii oraz uczni??w klasy II Technikum nr 4

UROCZYSTO??? ROZPOCZ?CIA NOWEGO ROKU SZKOLNEGO

Informujemy, ??e uroczysto??? rozpocz?cia roku szkolnego 2017/18 odb?dzie si? w poniedzia??ek, 4 wrze??nia o godz. 9.30. Klasy pierwsze spotykaj? si? na sali gimnastycznej, pozosta??e klasy - spotkania w klasach z wychowawcami. Wcze??niej, dla zainteresowanych os??b, o godz. 8.00 w ko??ciele pw. ??w. Marii Magdaleny zostanie odprawiona msza ??w. w intencji uczni??w i nauczycieli szk???? cieszy??skich.

Wykaz podr?cznik??w na rok szkolny 2017/2018

Wykaz podr?cznik??w na rok szkolny 2017/2018

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko referenta

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko referenta w Zespole Szk???? Budowlanych im. gen. Stefana Grota Roweckiego w Cieszynie"

Og??oszenie o pracy

Dyrektor Zespo??u Szk???? Budowlanych im. gen. Stefana Grota Roweckiego w Cieszynie og??asza konkurs na stanowisko referenta.

Godziny pracy sekretariatu

W okresie od 03.07.2017 r. do 31.08.2017 r. nast?pi??a zmiana czasu pracy Sekretariatu szko??y ...

Terminy egzamin??w poprawkowych

Dzie?? sportu w ZSB !!!

W dniu 14 czerwca 2017 roku ca??a szko??a wzi???a udzia?? w dniu sportu. Wydarzenie mia??o miejsce na orliku pod Wa??k?.

Zako??czenia roku szkolnego 2016/17

Harmonogram zako??czenia roku szkolnego 2016/17 godz. 8.00 - uroczysta Msza ??w. w ko??ciele ??w. Marii Magdaleny godz. 9.00 - klasy Technikum i ZSZ na sali gimnastycznej godz.10.00 - spotkania z wychowawcami w klasach

SZANOWNI UCZNIOWIE !

W zwi?zku ze zbli??aj?cymi si? wakacjami przekazujemy Wam najwa??niejsze adresy stron internetowych oraz numery telefon??w zwi?zanych z bezpiecznym wypoczynkiem

INFORMACJA

W pi?tek tj. 16.06.2017 r. sekretariat szko??y czynny do godziny 13:­00

BUDOWLANKA W NARODOWYM BANKU POLSKIM

W dniu 7 czerwca grupa uczni??w z klasy IIA i IIB Technikum odwiedzi??a Oddzia?? Okr?gowy Narodowego Banku Polskiego w Krakowie.

Wycieczka Klasowa IB do Energylandi!

W dniu 01 czerwca 2017 r. klasa IB wybra??a si? na drug? ju?? wycieczk? klasow?. Energylandia ...

Spotkanie informacyjne na temat projektu ??A mo??e sta???? programu Erasmus+

9 czerwca 2017 roku odby??o si? spotkanie informacyjne na temat projektu ??A mo??e sta????, kt??ry b?dzie realizowany w Zespole Szk???? Budowlanych w Cieszynie w ramach programu Erasmus+.

"Bajki, kt??re lecz?" 2017

Mi??? niespodziank? z okazji Dnia Dziecka, zako??czy??a si? wiosenna edycja akcji czytelniczej ??Bajki kt??re lecz??. Mali i starsi pacjenci Oddzia??u Pediatrycznego oraz Chirurgicznego dla Dzieci Szpitala ??l?skiego w Cieszynie

Wakacje z ksi???k?

Biblioteka szkolna serdecznie zaprasza do wypo??yczania ksi???ek na okres wakacyjny!

Konkurs ?Matematyka z innej strony?

29 maja 2017 roku mia?? miejsce trzeci ju?? z kolei konkurs pt. ?Matematyka z innej strony?

Spotkanie autorskie ??Szlakiem Cieszy??skich kobiet ??

29 maja 2017 roku uczniowie klas I technikum wys??uchali wyk??adu autorki i historyczki W??adys??awy Magiery.

Podzi?kowania dla pracodawc??w!

Serdecznie dzi?kujemy wszystkich pracodawcom za wsparcie finansowe naszej szko??y.

List Minister Edukacji Narodowej

List Minister Edukacji Narodowej do Rodzic??w

DZIE?? OTWARTY W WY??SZEJ SZKOLE TECHNICZNEJ W KATOWICACH

W dniu 31 maja 2017 roku (??roda) w godz. 9.30 do 14.00 w siedzibie Wy??szej Szko??y Technicznej w Katowicach

...Suuuper zn??w jeste??my na podium...

Uczniowie klasy 2b Daniel Janota, Damian Szalbot, Wojciech W?glorz kszta??c?cy si? w zawodzie monter sieci, instalacji i urz?dze?? sanitarnych po mistrzowsku wykonali zadanie konkursowe...

Mi?dzynarodowy Przegl?d Zespo????w Regionalnych

W dniach 1 i 3 maja odby?? si? Mi?dzynarodowy Przegl?d Zespo????w Regionalnych "Z??oty K??os" w Zebrzydowicach. Wzi???y w nim udzia?? r????ne zespo??y z Polski, Czech oraz S??owacji.

Fina?? XVIII Wojew??dzkiego Konkursu Wiedzy o Bezpiecze??stwie i Higienie Pracy w budownictwie

W dniu 19 kwietnia w Bytomskim Centrum Kszta??cenia Ustawicznego i Praktycznego odby?? si? Fina?? XVIII Wojew??dzkiego Konkursu Wiedzy o Bezpiecze??stwie i Higienie Pracy w budownictwie.

Konkursu j?zyka angielskiego ENGLISH MASTER 2017

W marcu 2017 r. w ZST w Cieszynie odby??a si? czwarta edycja powiatowego konkursu j?zyka angielskiego ENGLISH MASTER.

Projekt ??A mo??e sta????

W dniu 28.04.2017 Narodowa Agencja Programu Erasmus + og??osi??a wyniki konkursu wniosk??w z??o??onych w ramach projektu Mobilno??? uczni??w i kadry programu Erasmus+ Kszta??cenie i szkolenia zawodowe.

Ch??r Kameralny ZSB w Teatrze

W dniu 20.04.2017 r. Zesp???? Szk???? im. W. Szybi??skiego w Cieszynie zorganizowa?? koncert charytatywny w Teatrze im. A. Mickiewicza.

SUKCES dru??yny pi??ki no??nej

W dniu 10 kwietnia 2017 roku na orliku w Cieszynie przy Szkole Podstawowej Nr 6 odby??a si? XVI Regionalny Turniej Pi??ki No??nej Ch??opc??w Szk???? Ponadgimnazjalnych.

Przegl?d czasopism w bibliotece

Zapraszamy uczni??w ??Budowlanki? do zapoznania si? z ofert? czasopism znajduj?cych si? w bibliotece.

??yczenia ??wi?teczne

??yczenia ??wi?teczne

"Droga na szczyt?

11 kwietnia 2017 roku uczennice klas pierwszych uczestniczy??y w nietypowych zaj?ciach wychowania fizycznego pod opiek? pani Miros??awy Szwedy.

TW??RCZO??? M?ODYCH TECHNIK??W - PREZENTACJE 2017

7 kwietnia 2017 roku w Zespole Szk???? Technicznych i Og??lnokszta??c?cych w Skoczowie odby??o si? po raz jedenasty mi?dzyszkolne spotkanie ??TW??RCZO??? M?ODYCH TECHNIK??W - PREZENTACJE 2017?.

Ch??r Kameralny ZSB u Karola Szymanowskiego w Zakopanym

W dniu 07.04.2017 Ch??r Kameralny ZSB oraz sympatycy ch??ru pojechali na wycieczk? do Muzeum Karola Szymanowskiego w Zakopanym

Zaj?cia z doradztwa zawodowego

7 i 10 kwietnia 2017 roku klasy czwarte Technikum wzi???y udzia?? w zaj?ciach z doradztwa zawodowego

..... KOLEJNY SUKCES I TYM RAZEM BYLISMY NAJLEPSI .....

W Zespole Szk???? Budowlano-Drzewnych w ??ywcu 24.03.2017 r.odby?? si? konkurs, kt??rego g????wnym celem jest propagowanie postaw ekologicznych poprzez zwr??cenie uwagi m??odzie??y

XIV Konferencja Uczniowska ENERGIA ODNAWIALNA W TEORII I W PRAKTYCE 5.04.2017 Czechy

W tym roku ekokonferencja odby??a si? w Czechach, w Gimnazjum Josefa Bro??ka w Czeskim Cieszynie. Konferencja ju?? tradycyjnie wnios??a spor? doz? wiedzy o wykorzystywaniu odnawialnych ??r??de?? energii

Konkurs BHP dla m??odzie??y szk???? ponadgimnazjalnych ?? 2017

W dniu 4 kwietnia w Bielskim Centrum Kszta??cenia Ustawicznego i Praktycznego w Bielsku-Bia??ej odby?? si? mi?dzyszkolny etap Konkursu Wiedzy o Bezpiecze??stwie i Higienie Pracy dla m??odzie??y szk???? ponadgimnazjalnych

O Karolu Szymanowskim w IVB

W dniu 31.03.2017 odby??a si? wyj?tkowa lekcja j?zyka angielskiego w klasie IVB, kt??ra by??a po??wi?cona Karolowi Szymanowskiemu.

Nasi uczniowie na sta??u we Frankfurcie!!

Dla 16 uczni??w naszej szko??y rozpocz??? sie drugi tydzie?? sta??u we Frankfurcie. Praktyki realizowane s? w ramach projektu Erasmus + "Mistrz w zawodzie-Meister im Beruf"!

Kolejne szkolenie Knauf za nami!

We wtorek 28.03.2017r. na naszych warsztatach w Centrum Kszta??cenia Praktycznego w Ba??anowicach przyszli technicy budownictwa z klas II i technicy renowacji z klasy III uczestniczyli w szkoleniu praktycznym, ucz?c si? nak??adania tynk??w gipsowych.

Turnieju Wiedzy Po??arniczej

25 marca 2017r. Artur ??mieja uczestniczy?? w powiatowych eliminacjach Og??lnopolskiego Turnieju Wiedzy Po??arniczej "M??odzie?? zapobiega po??arom"

Pierwszy dzie?? wiosny!

Podobnie jak w ubieg??ym roku, tak??e w miniony wtorek ??wi?towali??my w naszej szkole pocz?tek wiosny.

Przegl?d nowo??ci w bibliotece

Zapraszamy uczni??w ??Budowlanki? do zapoznania si? z nowo??ciami wydawniczymi w bibliotece

Praktyczna lekcja zawodu

Klasa 2 b zaw??d monter sieci, instalacji i urz?dze?? sanitarnych 14 marca 2017 r. uczestniczy??a w lekcji na budowie infrastruktury technicznej

Przywitanie wiosny z j?zykiem angielskim

21 marca b.r. Stowarzyszenie M??odzi Konstruktywni wraz z Zespo??em Szk???? Budowlanych w Cieszynie zorganizowa??o konkurs pod has??em Przywitanie wiosny z j?zykiem angielskim, ...

75 Rocznica Zbrodni hitlerowskich

W dniu 20 marca poczet sztandarowy w sk??adzie: Agnieszka Golasowska, Wojciech Ligocki i Dariusz M??otek wzi??? udzia?? w uroczysto??ciach ??pod Wa??k??...

WIOSENNY KONKURS J?ZYKA ANGIELSKIEGO

W dniu 15 marca 2017r. w Zespole Szk???? Technicznych i Og??lnokszta??c?cych w Skoczowie odby??a si? VII edycja Wiosennego Konkursu J?zyka Angielskiego.

Dni Otwarte Szko??y

Serdecznie zapraszamy na "Dni Otwarte Szko??y", kt??re odb?d? si? 24.04.2017r. w godzinach od 8.30 do 14.00. Szczeg????y na plakacie.

Podsumowanie projektu -??Dzi?? sta??ysta ?? jutro profesjonalista? programu Erasmus+

17 marca 2017 roku w Zespole Szk???? Budowlanych im. gen. Stefana Grota Roweckiego odby??o si? uroczyste podsumowanie 2-letniego projektu ??Dzi?? sta??ysta ?? jutro profesjonalista? programu Erasmus+. Uczestnicy projektu podzielili si? swoimi wra??eniami z pobytu na praktykach zagranicznych w Irlandii.

Sukces dru??yny z Naszej Szko??y

W dniu 07 03 2017 w hali sportowej Uniwersytetu ??l?skiego odby?? si? powiatowy turniej o Puchar Dyrektora Zespo??u Szk???? Technicznych w Cieszynie.

Studni??wka 2017

B?dziemy mi??o wspomina? t? noc trzeba przyzna? ??e zabawa by??a udana,..

Sukces Mateusza Majochy!

Z ogromn? rado??ci? informujemy, ??e po sukcesie naszego ucznia Kamila Ka??u??y w centralnym etapie turnieju "Z??ota Kielnia" przysz??a pora na kolejne wielkie osi?gni?cie. Ucze?? klasy IV B MATEUSZ MAJOCHA kszta??c?cy si? w zawodzie technik budownictwa zosta?? finalist? Olimpiady Wiedzy i Umiej?tno??ci Budowlanych.

Kino w nagrod?!

Ju?? po raz drugi w ZSB zosta??a zorganizowana wycieczka dla uczni??w wyr????niaj?cych si? w nauce i zaanga??owanych w ??ycie naszej szko??y. Podobnie jak w ubieg??ym roku, m??odzie?? mia??a okazj? obejrze? film w kinie Helios w Bielsku Bia??ej.

UWAGA RODZICE!

W czwartek 23 marca odb?d? si? zebrania rodzic??w z wychowacami klas. Serdecznie zapraszamy na godz. 16.30

Rockwool szkoli naszych uczni??w

W dniu 9 marca 2017 roku na warsztatach szkolnych w Centrum Kszta??cenia Praktycznego w Ba??anowicach odby??o si? szkolenie firmy Rockwool dla uczni??w klasy IIA i IIB . Jego tematyka dotyczy??a wykonania izolacji termicznych i akustycznych z we??ny skalnej.

Budowlanka na warsztatach u Klimosza

W pi?tek, 24 lutego 2017 roku, grupa m??odzie??y z klasy 3b ZSB -monterzy sieci, instalacji i urz?dze?? sanitarnych

TPI szkoli??o naszych geodet??w!

W dniu 23 lutego 2017 w naszej szkole, odby??o si? szkolenie oraz pokaz sprz?tu geodezyjnego przeprowadzone przez firm? TPI z siedzib? w Krakowie.

Kolejne szkolenie Wienerberger ju?? za nami

21 lutego 2017 roku uczniowie klas drugich technikum (technik budownictwa) w ramach pracowni budowlanej wzi?li udzia?? w szkoleniu praktycznym firmy Wienerberger.

Walentynkowe rozgrywki w j?zyku angielskim

W dniu 14.02.2017 klasy III Technikum wzi???y udzia?? w konkursach zwi?zanych z Dniem ??w. Walentego.

Fina?? powiatowego konkursu plastycznego

15 lutego 2017 roku zostali??my zaproszeni do Liceum Og??lnokszta??c?cego im. Kopernika ...

Poczta walentynkowa

14 lutego 2017 r. walentynki w budowlance

Fina?? og??lnopolskiego turnieju budowlanego ??Z??ota Kielnia?

Od ??rody, 8 lutego, do pi?tku, 10 lutego na terenie Mi?dzynarodowych Targ??w Pozna??skich trwa?? XLVI Og??lnopolski Turniej Budowlany "Z??ota Kielnia".

WOLONTARIUSZE Z BUDOWLANKI NA ??BALU ANIO???W?

Szkolny Klub Wolontariatu po raz kolejny zago??ci?? na ??Balu Anio????w?, na zaproszenie pani Rados??awy Ba??ciuk, wiceprezydentki Organizacji Soroptimist International ...

Mamy finalist? !

Kamil KA?U??A (kl. 3b) kszta??c?cy si? w zawodzie monter sieci, instalacji i urz?dze?? sanitarnych zosta?? finalist? 46-ej edycji Turnieju Budowlanego "Z??ota Kielnia".

List Ministra Edukacji Narodowej do Rodzic??w

List Ministra Edukacji Narodowej do Rodzic??w

Przed??wi?teczne przedstawienia wolontariuszy z cieszy??skiej Budowlanki

21 grudnia 2016r. dzieci Przedszkola Integracyjnego nr 2 w Cieszynie oraz podopieczni Powiatowego O??rodka Wsparcia ...

BUDOWLANKA W ROLI ??WI?TEGO MIKO?AJA

Szkolny Klub Wolontariatu (SKW) stara si? pomaga? osobom, kt??re prosz? o pomoc ...

VIII Powiatowy Przegl?d Kol?d

W dniu 20.12.2016 w Zespole Szk???? Budowlanych, w Cieszynie odby?? si? VIII Powiatowy Przegl?d Kol?d.

Wigilijki klasowe 2016

W dniu 22.12.2016 roku w ZSB w Cieszynie odby??y si? Wigilijki klasowe

Olimpijczyk z Cieszyna w ZSB

14 grudnia 2016 r. Szkolny Klub Wolontariatu zorganizowa?? dla uczni??w klas IIB i IIIB technikum spotkanie z Januszem Rokickim

POMOC DLA JULKI

W ramach wsp????pracy z O??rodkiem Wsparcia Rodzinnej Opieki Zast?pczej PORT wolontariusze ZSB postanowili wci?? udzia?? w akcji charytatywnej...

Miko??ajowo w budowlance !

W dniu 6 grudnia, jak co roku zawita?? w mury naszej szko??y ??wi?ty Miko??aj.

Renowatorzy na szkoleniu w KABE

7 grudnia 2016 roku uczniowie klasy IIIA i IVB kszta??c?cy si? w zawodzie technik renowacji element??w architektury pod opiek? pan??w: Krzysztofa Wilde i Bart??omieja Cywki wzi?li udzia?? w szkoleniu w firmie Farby KABE w Bielsku ?? Bia??ej.

Klasa 2b w Muzeum ??l?ska Cieszy??skiego

W dniu 29.11.2016 roku klasa 2b Zasadniczej Szko??y Zawodowej nr 4 zwiedzi??a Muzeum ??l?ska Cieszy??skiego.

Kolejne szkolenie z BOLIX-em

2 grudnia 2016 roku uczniowie klasy IIIA i IIIB technikum kszta??c?cy si? w zawodzie technik budownictwa pod opiek? nauczycieli przedmiot??w zawodowych pani Jolanty B?k i pana Bart??omieja Cywki wzi?li udzia?? w szkoleniu firmy BOLIX z ??ywca.

Og??oszenie o konkursie na stanowisko dyrektora

Og??oszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespo??u Szk???? Przyrodniczo - Technicznych w Mi?dzy??wieciu

VESBO w budowlance

1 grudnia przedstawiciel firmy VESBO POLAND. INSTALACJE SANITARNE z ?odzi, Pan Tomasz Rewkowski, przeprowadzi?? szkolenie teoretyczne i praktyczne w ramach trzeciej edycji programu Start z VESBO.

Wycieczka szkolna klasy IB!

W czwartek 24 listopada klasa IB Technikum wraz z wychowawczyni? Pani? Agnieszk? Kweczlich wybra??a si? na pierwsza, d??ugo planowana, wsp??ln? wycieczk? klasow?, ...

??Reforma edukacji?

Zapraszamy Rodzic??w, Nauczycieli i Uczni??w do odwiedzenia strony ...

??DOBRA SZKO?A?

Zapraszamy Rodzic??w, Nauczycieli i Uczni??w do zapoznania si? z broszur? ?? Dobra Szko??a?

Nagroda Prezesa Rady Ministr??w dla Marysi!

Po raz trzeci uczennica kl. IVB Maria Mroziak otrzyma??a wysokie wyr????nienie za najwy??sz? ??redni? ocen w szkole (5,3!), wybitne osi?gni?cia oraz aktywno??? w szkole i poza ni?

BIZNES Z PASJ?

W dniu 15 listopada 2016 r. uczniowie klasy 2b uczestniczyli w spotkaniu z przedsi?biorc? - pani? Urszul? Szwed, wsp????za??o??ycielk? Studia Ilustratorsko-Projektowego DINKSY

??wiatowy Tydzie?? Przedsi?biorczo??ci

W dniu 14 listopada 2016 r. grupa uczni??w z pierwszych klas Technikum uczestniczy??a w warsztatach pod has??em ??Dzia??aj dla innych, ucz si? dla siebie, czyli jak zdoby? do??wiadczenie mened??erskie w liceum?

Mi?dzyszkolny Konkurs Gwary

W dniu 10 listopada w Zespole Szk???? Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszy??skiej w Cieszynie odby?? si? Mi?dzyszkolny Konkurs Gwary.

Uczymy si? od profesjonalist??w

W dniu 15.11.2016 r. uczniowie klasy 2b kszta??c?cy si? w zawodzie monter sieci, instalacji i urz?dze?? sanitarnych zwiedzili elektrociep??ownie.

Dzie?? Patrona 2016

W dniu 10.11.2016 r. odby??a si? uroczysta akademia z okazji Narodowego ??wi?ta Odzyskania Niepodleg??o??ci.

UWAGA RODZICE !!!

Informujemy, ??e w dniu 15 LISTOPADA 2016 (wtorek) o godz. 16.00 odb?d? si? wywiad??wki. Serdecznie zapraszamy!

Wizyta pierwszak??w z Budowlanki na Wydziale In??ynierii ??rodowiska i Energetyki Politechniki ??l?skiej w Gliwicach

W pi?tek, 4 listopada 2016 r. klasa IA odwiedzi??a Wydzia?? In??ynierii ??rodowiska i Energetyki Politechniki ??l?skiej w Gliwicach.

Dzie?? Edukacji Narodowej

W dniu 13 pa??dziernika 2016 odby??o si? uroczyste spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Zaj?cia warsztatowe

W dniu 26.10.2016 r. w szkole odby??y si? zaj?cia warsztatowe i wyk??adowe w dw??ch grupach.

??roda pod znakiem kina!

W minion? ??rod?, tj. 19.10.16 w ramach zorganizowanego w ZSB szkolnego wyj??cia do kina, uczniowie mieli okazj? obejrze? dwa filmy.

"Dziady cz. II i III" w Cieszynie!

10.10.16 m??odzie?? naszej szko??y (kl. IIA, IIB i IIIA) mia??a okazj? zobaczy? dramat A. Mickiewicza na deskach cieszy??skiego teatru.

Lista kandydat??w spe??niaj?cych wymagania formalne w konkursie na referenta

Lista kandydat??w spe??niaj?cych wymagania formalne w konkursie na referenta w ZSB w Cieszynie

Jesienna scena muzyczna ,,Budowlanki?

01 pa??dziernika w Restauracji ,,Ogrodowa? w Cieszynie odby?? si? tradycyjny piknik ,,Budowlanki? przygotowany z my??l? o integracji nauczycieli, rodzic??w, uczni??w i absolwent??w.

Og??oszenie o pracy

Dyrektor Zespo??u Szk???? Budowlanych im. gen. Stefana Grota Roweckiego w Cieszynie og??asza konkurs na stanowisko referenta.

Szkolenie firmy CEKOL

W dniach 22 i 23 wrze??nia uczniowie klas drugich kszta??c?cy si? w zawodzie technik budownictwa odbyli szkolenie z zakresu nak??adania g??adzi tynkarskich, kt??re odby??o si? w Centrum Kszta??cenia Praktycznego w Ba??anowicach.

Dzie?? Budowla??ca

Ju?? po raz kolejny 28 wrze??nia obchodzili??my w szkole Dzie?? Budowla??ca. Z tej okazji zaprosili??my osoby pracuj?ce w bran??y budowlanej, by razem z nami uczci??y ten dzie??, a jednocze??nie podzieli??y si? swoimi do??wiadczeniami w tym zawodzie.

Europejski Dzie?? J?zyk??w w ZSB

W dniu 26 wrze??nia 2016 w Zespole Szk???? Budowlanych odby?? si? IX Powiatowy Konkurs J?zyka Angielskiego w ramach Europejskiego Dnia J?zyk??w.

Praktyki w Irlandii

Serdecznie zapraszamy do zapoznania si? z relacj? ze sta??u w Irlandii na naszej podstronie https://zsberasmusplus.wordpress.com/.

Dzie?? Budowla??ca

Zesp???? Szk???? Budowlanych w Cieszynie serdecznie zaprasza gimnazjalist??w na Dzie?? Budowla??ca, kt??ry odb?dzie si? w naszej szkole w dniu 28 wrze??nia 2016r. o godz. 10.00.

Kolejny Tradycyjny Rajd Budowlanki za nami !

14.09.16, czyli w minion? ??rod? odby?? si? rajd ??budowlanki? zorganizowany, jak co roku, z my??l? o pierwszoklasistach, kt??rych przyj?li??my do grona m??odzie??y ZSB.

Ju?? pierwszy sukces......

I miejsce w VIII  Krajowym Konkursie Energetycznym  im. Prof. Jacka Malko zdoby??a Maria Mroziak uczennica klasy IV B.

Powiatowy Konkurs J?zyka Angielskiego

W dniu 26.09.2016 w Zespole Szk???? Budowlanych odb?dzie si? Powiatowy Konkurs J?zyka Angielskiego z okazji Europejskiego Dnia J?zyk??w.

Uroki zielonej wyspy

Uroki zielonej wyspy - relacja z drugiego dnia sta??u uczni??w ZSB w Irlandii ! Niedziel? sp?dzili??my na wycieczce zwiedzaj?c okoliczne atrakcje. Pierwsz? z nich by??y jaskinie - Mitchelstown?? Caves, gdzie ze wzgl?du na wspania??? akustyk? odbywaj? si? koncerty muzyczne.

Jeste??my na "Zielonej Wyspie"

10 wrze??nia druga grupa naszych uczni??w rozpocz???a 2-tygodniowy sta?? w Irlandii. Dolecieli??my szcz???liwie. Przywita??a nas typowo irlandzka pogoda oraz przemili gospodarze. Wieczorem spotkali??my si? z szefem i pracownikami firmy YIT na kr??tkim spotkaniu organizacyjnym. Dzie?? pe??en wra??e?? zako??czy?? si? zakwaterowaniem u rodzin goszcz?cych.

Podzi?kowania dla firmy BWM MEBLE

Serdeczne podzi?kowania dla firmy BWM MEBLE Micha?? Bohucki za wykonanie i monta?? mebli kuchennych w pokoju nauczycielskim w naszej szkole.

Budowlanka znowu jedzie na sta?? !

Jeszcze ??ywe s? wspomnienia z pobytu naszych uczni??w w Irlandii na sta??u, a tu czas zacz?? ko??cowe odliczanie do kolejnego wyjazdu. Ju?? w najbli??sz? sobot? (10 wrze??nia) m??odzie?? klas trzecich technikum rozpocznie dwutygodniow? wizyt? w Mallow.

UWAGA UCZNIOWIE, RODZICE, ABSOLWENCI I SYMPATYCY BUDOWLANKI. JU?? NIED?UGO JESIENNA SCENA MUZYCZNA BUDOWLANKI

Rada Rodzic??w przy ZSB w Cieszynie zaprasza wszystkich Uczni??w, Rodzic??w i Absolwent??w na czwart? (tym razem jesienn?) ods??on? Muzycznej Sceny Budowlanki. Zapraszamy 1 pa??dziernika o godz. 15.00 do Restauracji "Ogrodowa" przy ul. Towarowej 5 w Cieszynie.

Oferta pracy

DARMOWE KURSY, SZKOLENIA !!! Je??eli Masz 18 -24 lat Nie uczysz si? Nie pracujesz Chcesz zmieni? zaw??d lub zdoby? nowe kwalifikacje Zadzwo??!! 479 99 62 Szkolimy ZA DARMO w wybranym przez Ciebie zawodzie Oferujemy szkolenie + 3-miesi?czny, p??atny sta?? z mo??liwo??ci? zatrudnienia.

NAB??R na praktyki zagraniczne

Nab??r na praktyki zagraniczne w ramach projektu ??Meister im Beruf ?? mistrz w zawodzie? programu Erasmus+ realizowanego w Zespole Szk???? Budowlanych w Cieszynie

Pocz?tek roku szkolnego 2016/17

Harmonogram rozpocz?cia roku szkolnego 2016/17 godz. 8.00 - uroczysta Msza ??w. w ko??ciele ??w. Marii Magdaleny godz. 9.30 - klasy I Technikum i ZSZ na sali gimnastycznej godz.10.00 - pozosta??e klasy spotkania z wychowawcami w klasach

Konferencja plenarna

W ??rod? 31 sierpnia 2016r. o godz. 9.00 w sali nr 8 odb?dzie si? konferencja plenarna. Wychowawc??w klas uczni??w przyst?puj?cych do egzamin??w poprawkowych informujemy o konieczno??ci uzupe??nienia danych w dziennikach lekcyjnych do poniedzia??ku 29 sierpnia.

Egzamin maturalny poprawkowy

Osobom przyst?puj?cym do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym przypominamy, ??e egzamin odb?dzie si? w nast?puj?cym terminie: Egzamin pisemny - 23 sierpnia (wtorek) o godz. 9.00 Egzamin ustny z j?zyka polskiego - 26 sierpnia (pi?tek) o godz. 10.00 Prosimy zabra? ze sob? dokumenty to??samo??ci i przyby? do szko??y na p???? godziny przed rozpocz?ciem egzaminu.

Rekrutacja uzupe??niaj?ca rozpocz?ta!

Informujemy, ??e po zako??czeniu I etapu rekrutacji nadal dysponujemy wolnymi miejscami we wszystkich nauczanych zawodach. Zapraszamy do sk??adania wniosk??w ch?tnych do kszta??cenia w zawodach budowlanych! W tym celu do 27 lipca 2016r. nale??y w szkole z??o??y? wniosek o przyj?cie do szko??y, dostarczy? ??wiadectwo uko??czenia gimnazjum oraz za??wiadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Serdecznie zapraszamy!

Podr?czniki na rok szkolny 2016/17

Przedstawiamy wykaz podr?cznik??w do Zasadniczej Szko??y Zawodowej, jednocze??nie informujemy, ??e we wrze??niu szko??a organizuje kiermasz podr?cznik??w u??ywanych.

Podr?czniki na rok szkolny 2016/17

Przedstawiamy wykaz podr?cznik??w do technikum na rok szkolny 2016/17 i jednocze??nie informujemy, ??e we wrze??niu b?dzie zorganizowany kiermasz podr?cznik??w u??ywanych.

Uwaga kandydaci do Technikum!

Przypominamy, ??e ju?? w najbli??szy pi?tek 15.07.2016r. od godz. 10.00 odb?d? si? badania lekarskie kandydat??w zakwalifikowanych do Technikum. Lekarze wszystkich specjalno??ci przez kt??rych musz? zosta? przebadani kandydaci w zawodach technik budownictwa, renowacji element??w architektury i geodeta b?d? w tym dniu dost?pni w naszej szkole.

HARMONOGRAM EGZAMIN??W POPRAWKOWYCH

HARMONOGRAM EGZAMIN??W POPRAWKOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

S??onecznych wakacji!

Dzi?kujemy za rok szkolny obfity w wiele wra??e?? i sukces??w! Wszystkim nauczycielom, pracownikom szko??y i Wam drodzy uczniowie z rodzicami ??yczymy s??onecznych, bezpiecznych wakacji, wielu niezapomnianych prze??y? a przede wszystkim mi??ego wypoczynku, kt??ry pozwoli nam od 1 wrze??nia wr??ci? do pracy pe??ni zapa??u!

Zako??czenie roku szkolnego 2015/16

Informujemy, ??e uroczysto??? zako??czenia roku szkolnego odb?dzie si? 24 czerwca w pi?tek) br. w dw??ch turach: Godz. 9.00, sala gimnastyczna ?? wr?czenie ??wiadectw i nagr??d wyr????nionym uczniom. Godz. 10.00, sale lekcyjne ?? wr?czenie ??wiadectw pozosta??ym uczniom. Serdecznie zapraszamy uczni??w i wszystkich pracownik??w szko??y!

Lekcja angielskiego w Herbaciarni Laja

W kwietniu 2016 uczniowie klasy IVA sp?dzili lekcj? j?zyka angielskiego w Herbaciarni Laja na Wzg??rzu Zamkowym w Cieszynie.

Jak nie czytam jak czytam...

Uczniowie klas pierwszych technikum wspar??y og??lnopolsk? akcj? czytelnicz? ??Jak nie czytam jak czytam?. M??odzie?? wybra??a si? na Wzg??rze Zamkowe w Cieszynie...

Og??oszenie o konkursie

Zarz?d Powiatu Cieszy??skiego og??asza konkurs na stanowisko dyrektora Zespo??u Szk???? Przyrodniczo-Technicznych w Mi?dzy??wieciu.

Uroczy??cie po??egnano absolwent??w klas IV-tych

W dniu 29 kwietnia 2016 w Zespole Szk???? Budowlanych w Cieszynie uroczy??cie po??egnano absolwent??w klas IV-tych o profilu technik budownictwa. By?? to historyczny moment, poniewa?? tegoroczni absolwenci byli pierwszym rocznikiem, ...

fina?? I Edycji Konkursu J?zykowego C.A.T. Project

27 kwietnia 2016r. w Zespole Szk???? Mechaniczno- Elektrycznych w ??ywcu odby?? si? fina?? I Edycji Konkursu J?zykowego C.A.T. Project na Prezentacj? Multimedialn? lub film w J?zyku Angielskim.

Konkurs rozstrzygni?ty;)

Efektownie zako??czy?? si? konkurs sprawno??ciowy ??Budujemy piramidy?, kt??ry zosta?? przeprowadzony na lekcjach wychowania fizycznego w naszej szkole...

NAUCZYCIELE PRZECZYTALI I POLECAJ?

Zapraszamy uczni??w ??Budowlanki? do przeczytania cyklu ??Nauczyciele przeczytali i polecaj??. Cykl zawiera propozycje ksi???ek, kt??re przeczytali nauczyciele naszej szko??y a jednocze??nie polecaj? uczniom.

Pozdrowienia z B??atniej

7 maja wybrali??my si? na m??odzie??owy rajd g??rski organizowany ju?? po raz 45 przez PTTK w Cieszynie, jak zawsze dopisa??a nam pogoda i ??wietnie humory, a klasa I B nie zawiod??a. Aleksandra ?ugowska

"Budowlanka" na sta??u w Irlandii

Serdecznie zach?camy do obejrzenia relacji z realizacji sta??y w Irlandii w ramach projektu "Dzi?? sta??ysta-jutro profesjonalista". Du??a ilo??? zdj??, relacje uczni??w i opiekun??w na stronie https://zsberasmusplus.wordpress.com/ oraz na naszym Facebooku!

Projekt Erasmus+ "Mistrz w zawodzie - Meister im Beruf" b?dzie realizowany!

29 kwietnia Agencja Narodowa opublikowa??a wyniki konkurs??w wniosk??w zg??oszonych w tegorocznej edycji ERASMUS+. Mi??o nam poinformowa?, ??e nasz projekt "Mistrz w zawodzie - Meister im Beruf" zosta?? zatwierdzony!

I MIEJSCE W WOJEW??DZKIM KONKURSIE PRAC TECHNICZNYCH

27 kwietnia 2016 roku Tomasz Pod??orski z klasy III B technikum odebra?? nagrod? w wojew??dzkim konkursie prac technicznych uczni??w szk???? budowlanych. Tomek wykona?? Makiet? zamku w Grod??cu ??l?skim, za kt??r? otrzyma?? I miejsce w kategorii budownictwo i konstrukcje.

ERASMUS +

Po wielu miesi?cach przygotowa?? w ko??cu nast?pi??o d??ugo oczekiwane wydarzenie. Pierwsza grupa uczni??w bior?cych udzia?? w projekcie "Dzi?? sta??ysta, jutro profesjonalista" wraz z opiekunami wylecia??a bladym ??witem do Cork w Irlandii. ??yczymy udanego wyjazdu, nabycia wielu cennych do??wiadcze?? i niezapomnianych wra??e?? !

Fina?? Konkursu ??C.A.T. PROJECT?

W dniu 27.04.2016 w Zespole Szk???? Mechaniczno??Elektrycznych w ??ywcu odby?? si? Fina?? Konkursu ??C.A.T. PROJECT?.

Targi Budownictwa

15.04.2016r. klasy III A i B wraz z opiekunami panem Piotrem Chraniukiem i panem Bart??omiejem Cywk? odwiedzili Bielskie Targi Budownictwa. Uczniowie mieli mo??liwo??? zapoznania si? z szerok? gam? wyrob??w budowlanych oraz nowinkami technologicznymi. Du??e wra??enie na uczniach zrobi??a tak??e konstrukcja hali widowiskowo-sportowej pod D?bowcem.

Sukces naszej dru??yny 2016

Dru??yna szkolna Zespo??u Szk???? Budowlanych w Cieszynie. Zwyci?zca turnieju szk???? ponadgimnazjalnych miasta Cieszyn w Pi??ce No??nej .

XIII Mi?dzynarodowa Konferencja Uczniowska ??Energia odnawialna w teorii i praktyce?

Ju?? od 13 lat Zesp???? Szk???? Budowlanych uczestniczy w Mi?dzynarodowej Konferencji Uczniowskiej ??Energia odnawialna w teorii i praktyce?...

TW??RCZO??? M?ODYCH TECHNIK??W

13 kwietnia 2016 r. uczniowie naszej szko??y zademonstrowali swoje talenty w ZSTiO w Skoczowie podczas ju?? 10 prezentacji TW??RCZO??? M?ODYCH TECHNIK??W.

??Zdrowie na okr?g??o?

Ponad 100 uczni??w wzi???o udzia?? w zorganizowanym w naszej szkole przez Stowarzyszenie M??odzi Konstruktywni tygodniu promocji zdrowia pt. ??Zdrowie na okr?g??o?.

I i III miejsce na konkursie BHP!

W dniu 12 kwietnia w Bielskim Centrum Kszta??cenia Ustawicznego i Praktycznego w Bielsku-Bia??ej odby?? si? rejonowy Konkurs Wiedzy o Bezpiecze??stwie i Higienie Pracy dla m??odzie??y szk???? ponadgimnazjalnych, kszta??conych w zawodach budowlanych. Zesp???? Szk???? Budowlanych z Cieszyna reprezentowa??y dwa dwuosobowe zespo??y z klasy IIIA i IIIB Technikum Budowlanego.

"DNI OTWARTE SZKO?Y"

Ju?? 26 kwietnia serdecznie zapraszamy na "DNI OTWARTE" w naszej szkole. Grupy zorganizowane prosimy zg??asza? telefonicznie pod nr 33 8580 756 a osoby indywidualne zapraszamy o dowolnej porze w godzinach od 8.30 do 14.00. Program dost?pny w galerii.

FAKRO w ZSB

12 kwietnia 2016 roku uczniowie klas zawodowych 2a i 2b oraz technikum wzi?li udzia?? w szkoleniu firmy Fakro.

Kolejny sukces!!

W ci?gu ostatnich kilku tygodni w Zespole Szk???? Budowlanych w Cieszynie w ramach zaj?? z wychowania fizycznego realizowano projekt edukacyjny dotycz?cy profilaktyki wirusowego zapalenia w?troby.

VII FESTIWAL NAUKI

W marcu uczniowie naszej szko??y uczestniczyli ju?? w si??dmej edycji Festiwalu Nauki organizowanego przez Wy??sz? Szko??? Biznesu w Cieszynie.

ZNOWU SUKCES

We are the Champions! :) Tym razem pierwszoklasistki pokaza??y co potrafi?. Agata Gre?? (1B) i Agnieszka ??mija (1A) wzi???y udzia?? w ...

Tygodzie?? promocji zdrowia

Stowarzyszenie M??odzi Konstruktywni zaprasza do udzia??u w tygodniu promocji zdrowia "Zdrowie na okr?g??o", kt??re odb?dzie si? w Zespole Szk???? Budowlanych w dniach od 11-15 kwietnia 2016 r.

I miejsce w Wojew??dzkim Konkursie Wiedzy o Budownictwie Pasywnym i Energooszcz?dnym

Uczniowie naszej szko??y Maria Mroziak z klasy III B i Micha?? Adamek z klasy II A zdobyli I miejsce w Wojew??dzkim Konkursie Wiedzy o Budownictwie Pasywnym i Energooszcz?dnym

Podst?pne WZW

W marcu br. uczniowie naszej szko??y uczestniczyli w programie edukacyjnym pt. ??Podst?pne WZW?. M??odzie?? przypomnia??a sobie, czym jest wirusowe zapalenie w?troby, w jaki spos??b mo??e doj??? do zaka??enia, ...

Przekazanie makiety zamku w Grod??cu

Tomasz Pod??orski, ucze?? klasy trzeciej Zespo??u Szk???? Budowlanych im. gen. Stefana Grota Roweckiego w Cieszynie kszta??c?cy si? w zawodzie technik budownictwa wykona?? w ramach prac przej??ciowych makiet? zamku w Grod??cu.

I edycja Konkursu C.A.T. Project

Grupa szkolnych filmowc??w w sk??adzie Pawe?? Wlach, Pawe?? ??y??a oraz Krzysztof Kocur przygotowa??a film do I edycji Konkursu C.A.T. Project, kt??ry og??osi?? Zesp???? Szk???? Mechaniczno ?? Elektrycznych w ??ywcu.

PRACA PRZEJ??CIOWA WOLONTARIUSZY Z BUDOWLANKI

Wolontariusze z klasy III A ?? Karolina Foltyn, Paulina Laso?? i Dominik Janik postanowili odnowi? i upi?kni? pomieszczenie Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii ??KONTAKT?.

PRZYWITANIE WIOSNY W BUDOWLANCE

Kolejna edycja Patrykowego ??wi?ta ju?? za nami. Jak co roku bawili??my si? ??wietnie! Szko??a pi?knie si? zazieleni??a, a dla wszystkich ??asuch??w przygotowali??my wiele kulinarnych niespodzianek.

Zaj?cia z przygotowania pedagogicznego w ramach programu Erasmus+

Ostatnim etapem zaj?? przygotowawczych w ramach projektu ??Dzi?? sta??ysta ?? jutro profesjonalista? s? warsztaty z pedagogiem.

Gamrat szkoli naszych uczni??w

16 marca 2016 roku uczniowie klasy IIIA i IIIB zar??wno technicy budownictwa, jak i technicy renowacji element??w architektury wzi?li udzia?? w kolejnym szkoleniu, tym razem firmy GAMRAT SA z Jas??a. Szkolenie przeprowadzi?? pan Witold Zawadzki, szef produktu firmy Gamrat.

Poznajemy Indie

W dniu 7.III. 2016 r. , byli??my na spotkaniu w Bibliotece Miejskiej, z podr????nikiem Paw??em Kowalczykiem pt. ??Czerwone Drogi Auroville?.

Og??lnopolski Turniej Wiedzy Po??arniczej: ??M??odzie?? zapobiega po??arom?

W pi?tek 04.03.2016 r zwyci?zcy szkolnych eliminacji udali si? do OSP Bobrek, gdzie odby?? si? kolejny etap Og??lnopolskiego Turnieju Wiedzy Po??arniczej.

Hit wiosny 2016!!

1 marca 2016 roku uczniowie bior?cy udzia?? w projekcie "Dzi?? sta??ysta - jutro profesjonalista" programu Erasmus+

Zaj?cia z przygotowania kulturowego w ramach programu Erasmus+

29 lutego klasy III, a 1 marca 2016 roku klasy II rozpocz???y zaj?cia z przygotowania kulturowego

Podzi?kowania dla firmy KOMPLEX-BUD

Serdecznie dzi?kujemy firmie Komplex-Bud z Ustronia za wykonanie posadzki w szatniach szkolnych oraz

Walentynki w bibliotece

Zatrzymali??my si? w bibliotece nad tematem mi??o??ci i pok??onili??my nad nowym wyzwaniem.

W ko??cu mamy now? szatni?!!

W czasie ferii zimowych zosta?? przeprowadzony gruntowny remont szatni szkolnych. Prace rozpocz???y si? od demonta??u metalowych boks??w.

WOLONTARIUSZE Z BUDOWLANKI NA ??BALU ANIO???W?

27 stycznia w Domu Narodowym w Cieszynie, odby?? si? kolejny bal karnawa??owy dla dzieci z klas integracyjnych szk???? podstawowych i o??rodk??w szkolno-wychowawczych powiatu cieszy??skiego...

Akademia Wykonawcy ??nie??ki

Akademia Wykonawcy ??nie??ki to autorski program szkoleniowy stworzony i realizowany przez Fabryk? Farb i Lakier??w ??nie??ka SA czo??owego producenta farb i lakier??w w Polsce.

Przymiarki do nowego Erasmusa+

Z wielk? przyjemno??ci? informujemy Was, ??e planujemy now? edycj? praktyk zagranicznych Erasmusa + (2016/2017) u naszych zachodnich s?siad??w-Niemc??w.

Szkolenie praktyczne firmy KNAUF

W poniedzia??ek 11.01.2016r. na warsztatach budowlanych w Centrum Kszta??cenia Praktycznego w Ba??anowicach

Sukces "Budowlanki" w Rankingu "Perspektyw?

Nasza szko??a zaliczy??a awans w tegorocznej edycji Rankingu "Perspektyw"!

UWAGA RODZICE ! ! !

W dniu 25 stycznia br. (poniedzia??ek) o godz. 16.00 odb?d? si? wywiad??wki klas I - III

Szkolenie dla renowator??w

12 stycznia 2016 roku uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich kszta??c?cy si? w zwodzie technik renowacji element??w architektury ...

List do Miko??aja 2015

W ramach odci???enia prawdziwego ??wi?tego Miko??aja Szkolny Klub Wolontariatu ponownie w???czy?? si? do akcji ??List do Miko??aja?.

Wigilijka klasowa - klasa IB

Serdeczne ??yczenia zdrowych i spokojnych ??wi?t Bo??ego Narodzenia sk??ada wszystkim klasa IB.

Jase??ka 2015

21 grudnia 2015 r. Szkolny Klub Wolontariatu z cieszy??skiej Budowlanki, jak co roku wybra?? si? do Domu Matki i Dziecka ??S??onecznik?.

??wi?teczny kiermasz 2015

Jak co roku biblioteka szkolna przez miesi?c prowadzi??a warsztaty artystyczne, kt??rych efektem by??y pi?kne ozdoby ??wi?teczne.

Spotkanie w dniu 18.12.2015

W dniu 18.12.2015 spotkanie na sali gimnastycznej pracownik??w i m??odzie??y z I grupy projektu ??Dzi?? sta??ysta ?? jutro profesjonalista?...

Spotkanie w ramach programu Erasmus+ ??Dzi?? sta??ysta ?? jutro profesjonalista?

W dniu 17.12.2015 odby??o si? spotkanie z rodzicami uczestnik??w projektu ??Dzi?? sta??ysta ?? jutro profesjonalista? w ramach programu Erasmus+.

VII Powiatowy Przegl?d Kol?d.

W dniu 17.12.2015 w Zespole Szk???? Budowlanych, w Cieszynie odby?? si? VII Powiatowy Przegl?d Kol?d.

Wolontariusze Budowlanki wspieraj? ??Szlachetn? paczk??

Po raz kolejny wolontariusze naszej szko??y zaanga??owali si? w og??lnopolsk? akcj? ,,Szlachetna paczka?...

Akcja ??Dzieci dzieciom?

W dniu 14.XII.2015 r. paczki zosta??y przekazane do MOPS-u w ramach akcji ??Dzieci dzieciom?.

Radni ZSB w M??odzie??owej Radzie Miasta

W dniu 26 listopada 2015 r. w naszej szkole odby??y si? wybory do M??odzie??owej Rady Miasta.

Miko??ajki w ZSB

Jak co roku, w progi naszej szko??y zawita?? Miko??aj ...

Andrzejki 2015

30 listopada w naszej szkole ??wi?towali??my tradycyjne ,,andrzejki?...

Wienerberger szkoli naszych uczni??w!

8 grudnia 2015 roku w warsztatach szkolnych Centrum Kszta??cenia Praktycznego w Ba??anowicach odby??o si? szkolenie z zakresu wykorzystywania nowoczesnych technologii budowlanych.

Z wizyt? na budowie Skanskiej

W dniu 3 grudnia klasa IIIA Technikum wraz z opiekunami paniami Teres? Machej i Dorot? Pieprzka zwiedzi??y teren budowy nowego obiektu firmy Deadong System w Cieszynie.

Zas??u??one laury dla Marysi

W minionym tygodniu, tj. 24.11.15 w Pa??stwowej Szkole Muzycznej w Bielsku ?? Bia??ej odby??a si? uroczysto??? wr?czenia Stypendi??w Prezesa Rady Ministr??w...

II wernisa?? prac uczni??w

Po raz drugi w bibliotece szkolnej odby??a si? wystawa i wernisa?? prac naszych uczni??w zatytu??owana ,,Mam talent mam pasj??.

Udany fina?? konkursu plastycznego

25 listopada 2015 roku w Domu Narodowym w Cieszynie odby??o si? podsumowanie Powiatowej Kampanii Profilaktycznej ??Zagro??enie zdrowia m??odych ?? dopalacze?.

Szkolenie z BOLIX-em

19 listopada 2015 roku uczniowie klas trzecich technikum kszta??c?cy si? w zawodzie technik budownictwa wzi?li udzia?? w szkoleniu firmy BOLIX z ??ywca.

Dzie?? Patrona

12.11, dzie?? po uroczysto??ciach pa??stwowych obchodzili??my w murach naszej szko??y Dzie?? Patrona, czyli gen. Stefana Grota ?? Roweckiego.

Joanna Lazar ?? Chmielowska w Parlamenie Europejskim

W dniu 28.09.2015 odby?? si? w ZSB Powiatowy Konkurs J?zyka Angielskiego z okazji Europejskiego Dnia J?zyk??w.

Konkurs Plastyczny pt. ??Fryderyk Chopin ?? jego ??ycie i tw??rczo????

Z okazji XVII Mi?dzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina w Warszawie w Zespole Szk???? Budowlanych odby?? si? Konkurs Plastyczny pt. ??Fryderyk Chopin ?? jego ??ycie i tw??rczo????.

IV Regionalna Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym

6 listopada 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Cieszynie odby?? si? etap powiatowy olimpiady, w kt??rym udzia?? wzi?li uczniowie naszej szko??y...

Ilustrator z naszej szko??y

21 pa??dziernika 2015 roku podczas szkolenia adresowanego do radnych, przedstawicieli samorz?d??w i innych instytucji dzia??aj?cych na rzecz zdrowia mieszka??c??w naszego powiatu...

Dzie?? Edukacji Narodowej 2015

W dniu 14 pa??dziernika 2015 odby??a si? uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Olimpiada z pierwszej pomocy

2-osobowa dru??yna uczni??w z naszej szko??y wzi???a udzia?? w Powiatowej Olimpiadzie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla szk???? ponadgimnazjalnych ...

Zamiast lekcji paintball

W pi?tek 02 pa??dziernika klasa IIB wyjecha??a do Wis??y do parku przyg??d na paintballa ...

Udzia?? w Letniej Szkole im. prof. Jana Szczepa??skiego

Po raz drugi nasi uczniowie mieli mo??liwo??? uczestnictwa w Letniej Szkole Nauk Filozoficznych i Spo??ecznych im. Profesora Jana Szczepa??skiego...

Budowlanka na g??rskich szlakach

3 pa??dziernika po??egnali??my lato na beskidzkich szlakach. Zapale??cy z k????ka turystycznego zdobyli Stary Gro?? i ...

Nie tylko w ??awkach szkolnych

21 wrze??nia 2015 roku w poniedzia??kowy poranek uczniowie klasy drugiej kszta??c?cy si? w zawodzie monter sieci, instalacji i urz?dze?? sanitarnych ...

!!! UWAGA UCZNIOWIE KLAS DRUGICH I TRZECICH ZAKWALIFIKOWANI DO PROJEKTU ??Dzi?? sta??ysta ?? jutro profesjonalista? PROGRAMU ERASMUS+ !!!

5 pa??dziernika 2015 roku pierwsze zaj?cia z j?zyka angielskiego dla klas trzecich, sala nr 18, pocz?tek godz. 1405 6 pa??dziernika 2015 roku pierwsze zaj?cia z j?zyka angielskiego dla klas drugich, sala nr 18, pocz?tek godz. 1405

!!! UWAGA uczniowie klas czwartych !!!

Egzamin potwierdzaj?cy kwalifikacje w zawodzie ??cz???? praktyczna? z kwalifikacji B.33 Organizowanie i kontrolowanie rob??t budowlanych odb?dzie si? 8 pa??dziernika 2015 roku (czwartek) o godz. 13.00 Na egzamin nale??y si? zg??osi? o godz. 12.30 z dokumentem potwierdzaj?cym to??samo???. Egzamin b?dzie przeprowadzony w salach nr 17, 18 i 19.

Dzie?? Budowla??ca

W dniu 28 wrze??nia obchodzili??my Dzie?? Budowla??ca. Z tej okazji zaprosili??my pr???nie dzia??aj?ce firmy z bran??y budowlanej aby zaprezentowa??y swoj? dzia??alno??? zawodow?.

Wakacyjne prace uczni??w

Czworo uczni??w z naszej szko??y pracowicie i artystycznie sp?dzi??o tegoroczne wakacje...

Powiatowy Konkurs J?zyka Angielskiego w ZSB w Cieszynie

W dniu 28 wrze??nia 2015 w Zespole Szk???? Budowlanych odby?? si? VIII Powiatowy Konkurs J?zyka Angielskiego w ramach Europejskiego Dnia J?zyk??w.

Rajd budowlanki ?? przywitanie pierwszoklasist??w

W dniu 17 wrze??nia 2015 roku zosta?? zorganizowany jubileuszowy XV "Rajd Budowlanki".

Dzie?? Budowla??ca

Ju?? w najbli??szy poniedzia??ek 28 wrze??nia zapraszamy na Dzie?? Budowla??ca w naszej szkole. Startujemy o 8.30.

Wyniki rekrutacji do Erasmusa

Informacja o wynikach rekrutacji do Erasmusa.

Ta ostatnia wycieczka??

W pi?tek 18 wrze??nia 2015r. grupa ch??rzyst??w i sympatyk??w Ch??ru Kameralnego ZSB wybra??a si? na wycieczk? z Wielkiej Czantorii do Ustronia.

Stop dopalaczom

W dniu 09.09.2015 r. m??odzie?? klas pierwszych technikum wzi???y udzia?? w programie ??Narkotykowe dylematy? (profilaktyka narkomani, w tym dopalaczy).

ROK 2015/2016

ROK SZKOLNY 2018/2019

ROK SZKOLNY 2017/2018

ROK SZKOLNY 2016/2017

ROK SZKOLNY 2015/2016

ROK SZKOLNY 2014/2015

ROK SZKOLNY 2013/2014

ROK SZKOLNY 2012/2013

ROK SZKOLNY 2011/2012

ROK SZKOLNY 2010/2011

us
Aktualności  /  O szkole  /  Oferta edukacyjna  /  Kadra  /  Plan zajeć  /  Współpraca  /  Galeria  /  Kontakt  /  IODO
Agencja reklamy Agencja reklamy Cieszyn