Sobota, 11 lipca 2020

Uroczyste zako??czenie roku szkolnego 2017/2018

    W dniu 22.06.2018 odby??o si? uroczyste zako??czenie roku szkolnego w Zespole Szkó?? Budowlanych w Cieszynie. Najpierw wyst?pi?? Chór Kameralny ZSB (klasa IIB), który przygotowa?? program s??owno-muzyczny. ?ucja, Izabela, Angelika, Tomasz i Weronika podzi?kowali nauczycielom za ca??oroczny trud pedagogiczny oraz zaprezentowali wiersz „Nauka” Juliana Tuwima. Potem chórzy??ci za??piewali 3 utwory: kanon „Makoutude”, regionalny przebój „P??yniesz Olzo”, a na koniec „Pie???? po??egnaln?”. Uczniowie przygotowali wyst?p razem z mgr Joann? Lazar-Chmielowsk?. Program artystyczny by?? muzycznym prezentem dla wszystkich zgromadzonych, ale szczególnie dla Pani mgr in??. Blandyny Ligockiej, która ostatni raz uczestniczy??a w akademii szkolnej ze wzgl?du na przej??cie na emerytur?. Podczas uroczysto??ci po??egnali??my tak??e ks. Krzysztofa Walczaka, który od nowego roku szkolnego b?dzie pracowa?? w innej parafii.

    Po zako??czeniu programu artystycznego, mgr in??. B. Ligocka oraz ks. K. Walczak podzi?kowali za lata sp?dzone w ZSB, a tak??e podzielili si? swoimi refleksjami na temat pracy w tej placówce.

    Dyrektor szko??y mgr Adam Wojaczek bardzo dzi?kowa?? nauczycielom, których ??egnali??my. Podkre??li??, jak wyj?tkowo przyczynili si? do rozwoju uczniów technikum, szko??y zawodowej i bran??owej. Wyrazi?? przekonanie, ??e mgr in??. B. Ligocka z pewno??ci? odczuwa ogromn? satysfakcj? z przepracowanych lat z m??odzie??? szkoln?, za?? ks. K. Walczakowi ??yczy?? kolejnych sukcesów w nowej parafii. Serdecznie zaprosi??, aby obydwoje podtrzymywali wi?zi ze szko???, gdzie zawsze b?d? mile przyjmowani.

   Pó??niej dyrektor mgr A. Wojaczek, wraz z wychowawcami klas, wr?czy?? ??wiadectwa z wyró??nieniem i nagrody najlepszym uczniom.

    Uchwa??? Rady Pedagogicznej Wojciech Masztalerz (IIIB) zosta?? nominowany do stypendium Prezesa Rady Ministrów, natomiast Marek Fraj (3a) zosta?? Absolwentem Roku 2018.

    Zanim wszyscy rozeszli si? z sali gimnastycznej, dyrektor mgr A. Wojaczek z??o??y?? szczególne podzi?kowania nauczycielom i pracownikom obs??ugi szko??y za ich prac?, trosk? o uczniów, po??wi?cenie i wspó??prac?; przypomnia?? sukcesy i wydarzenia zwi?zane z minionym rokiem szkolnym. Uczniom dzi?kowa?? za ch?ci w zdobywaniu wiedzy i godne reprezentowanie szko??y. Wszystkim ??yczy?? s??onecznego lata, ale przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku! 

??egnaj szko??y, witajcie wakacje!

 

Zapraszamy do obejrzenia zdj?? w galerii


Notice: Undefined variable: gallery in /home/budocn/public_html/aktualnosc.php on line 37
us
Aktualności  /  O szkole  /  Oferta edukacyjna  /  Kadra  /  Plan zajeć  /  Współpraca  /  Galeria  /  Kontakt  /  IODO
Agencja reklamy Agencja reklamy Cieszyn