Sobota, 11 lipca 2020

Szkolenie dla renowator??w

    17 maja 2018 roku na warsztatach w Centrum Kszta??cenia Praktycznego i Zawodowego w Ba??anowicach odby??o si? szkolenie dla renowatorów.

   Uczniowie klasy IB i IIB kszta??c?cy si? w zawodzie technik renowacji elementów architektury mogli si? zapozna? z teori? i materia??ami stosowanymi przez firm? Farby KABE z Bielska – Bia??ej szczególnie z lini? produktów Historica oraz wzi?? udzia?? w warsztatach praktycznych, które cieszy??y si? ogromnym zainteresowaniem. Dzi?kujemy firmie Farby KABE i prowadz?cemu szkolenie panu Marcinowi Rorbach za cenne rady i wskazówki dotycz?ce w??a??ciwego zastosowania materia??ów renowacyjnych.

    Jest to drugie szkolenie firmy Farby KABE skierowane dla naszych uczniów; pierwsze odby??o si? w siedzibie firmy w Bielsku – Bia??ej.

   W szkoleniu wzi?li udzia?? równie?? nauczyciele naszej szko??y: pan Krzysztof Wilde i pan Bart??omiej Cywka, a szkolenie zorganizowa??a pani Teresa Machej.

Link do galerii na google

Zajrzyj do galerii

us
Aktualności  /  O szkole  /  Oferta edukacyjna  /  Kadra  /  Plan zajeć  /  Współpraca  /  Galeria  /  Kontakt  /  IODO
Agencja reklamy Agencja reklamy Cieszyn