Sobota, 11 lipca 2020

Gratulacje! Nasi uczniowie laureatami Wojew??dzkiego Konkursu Prac Technicznych:-)

W Pa??stwowych Szko??ach Budownictwa - ZS rozstrzygni?to XVII edycj? Wojewódzkiego Konkursu Prac Technicznych Uczniów Szkó?? Budowlanych, który odby?? si? pod patronatem Polskiego Zwi?zku In??ynierów i Techników Budownictwa i ??l?skiej Okr?gowej Izby In??ynierów Budownictwa.

    Spo??ród 32 bardzo efektownych prac, które wp??yn???y na konkurs m.in. z Cz?stochowy, Cieszyna, ??or, Zawiercia czy Bielsko-Bia??ej. Jury wysoko oceni??o nasze prace.

W kategorii budownictwo-technologie

   II miejscezdobyli Tomasz Micha??ek i Piotr Witos za makiet? pt.: ”??ladami beskidzkiej architektury” a w kategorii projektowanie.

   III miejsce zaj??? Pawe?? K?dzior za prac? „Projekt budynku wielorodzinnego„ promotorem prac byli Pani Ewa Kozak i Pan Bart??omiej Cywka .

Uczniowie ZSB uzyskali dyplomy, nagrody rzeczowe oraz s??owa uznania i gratulacje od organizatorów i pozosta??ych uczestników konkursu.

    Uroczysto??? wr?czenia nagród u??wietni?? wyk??ad dr hab. in??. Marka Salamaka – profesora Politechniki ??l?skiej w Gliwicach, którego tematem by??y „Mega mosty”. 

 

Laureatom gratulujemy i ??yczymy dalszych sukcesów :-)

Zajrzyj do galerii

us
Aktualności  /  O szkole  /  Oferta edukacyjna  /  Kadra  /  Plan zajeć  /  Współpraca  /  Galeria  /  Kontakt  /  IODO
Agencja reklamy Agencja reklamy Cieszyn