Niedziela, 12 lipca 2020

Akademia z okazji ??wi?ta Niepodleg??o??ci

     W dniu 15 listopada 2017 roku odby??a si? akademia z okazji ??wi?ta Niepodleg??o??ci.

    Ten dzie?? jest okazj?, aby odda? szacunek Polakom, którzy walczyli o wolno??? Polski, dlatego m??odzie?? obejrza??a film o patronie ZSB gen. Stefanie Grocie Roweckim.

    Podczas uroczysto??ci uczniowie klas pierwszych z??o??yli ??lubowanie i zostali oficjalnie przyj?ci w poczet uczniów Zespo??u Szkó?? Budowlanych w Cieszynie. 

     Uczniowie klas I Technikum nr4 oraz Zasadniczej Szko??y Zawodowej ??lubowali na sztandar szko??y, ??e stan? si? godnymi jej tradycji, b?d? sumiennie wype??nia? obowi?zki ucznia oraz szanowa? dziedzictwo ZSB.

    Podczas akademii nie zabrak??o wierszy i pie??ni patriotycznych oraz informacji historycznych. Recytatorzy przypomnieli, jak trudna by??a droga Polski do Niepodleg??ej Ojczyzny. Uroczysto??? przygotowali uczniowie klasy IIB Technikum nr4 oraz Chór Kameralny ZSB pod kierunkiem Rados??awy Ba??ciuk, Renaty Potockiej i Joanny Lazar-Chmielowskiej.

   Na zako??czenie dyrektor szko??y Adam Wojaczek w pi?knych s??owach zwróci?? si? do pierwszoklasistów, aby szanowali ojczyzn? oraz szko???. Przywilejem m??odzie??y jest to, ??e mog? ??y? w niepodleg??ym kraju i uczy? si? w szkole o bogatych tradycjach.  

Zajrzyj do galerii

us
Aktualności  /  O szkole  /  Oferta edukacyjna  /  Kadra  /  Plan zajeć  /  Współpraca  /  Galeria  /  Kontakt  /  IODO
Agencja reklamy Agencja reklamy Cieszyn