Sobota, 11 lipca 2020

Konkurs Technik - Absolwent 2017 rozstrzygni?ty!

Nasi uczniowie, tegoroczni absolwenci z klasy IVB, Maria Mroziak i Mateusz Majocha otrzymali ten??e tytu?? w kategorii budownictwo i geodezja. W walce o ten zaszczytny laur stan?li uczniowie z wyró??niaj?cymi ??wiadectwami, bardzo dobrymi wynikami z egzaminów zawodowych i wybitnymi osi?gni?ciami, laureaci olimpiad i konkursów przedmiotowych ze wszystkich szkó?? technicznych Podbeskidzia. Tym bardziej wi?c sukces naszej dwójki (I i II miejsce) wart jest odnotowania. Organizatorem konkursu by??a Beskidzka Rada Federacji Stowarzysze?? Naukowo -Technicznych NOT w Bielsku - Bia??ej, promuj?ca i nagradzaj?ca wybitnych uczniów szkó?? technicznych. Rozstrzygni?cie konkursu, po???czone z uroczyst? gal? wr?czenia nagród odby??o si? w poniedzia??ek 25.09.17 w siedzibie NOT w Bielsku Bia??ej. Nasi absolwenci otrzymali dyplomy, pami?tkowe statuetki oraz nagrody pieni???ne. Uczniom towarzyszy??a Pani Renata Potocka - wychowawca klasy.

Zajrzyj do galerii

us
Aktualności  /  O szkole  /  Oferta edukacyjna  /  Kadra  /  Plan zajeć  /  Współpraca  /  Galeria  /  Kontakt  /  IODO
Agencja reklamy Agencja reklamy Cieszyn