Sobota, 11 lipca 2020

Europejski Dzie?? J?zyk??w w ZSB

W dniu 26 wrze??nia 2017 w Zespole Szkó?? Budowlanych odby?? si? X Powiatowy Konkurs J?zyka Angielskiego w ramach Europejskiego Dnia J?zyków.

     W konkursie wzi?li udzia?? uczniowie klas trzecich gimnazjalnych ze Szko??y Podstawowej nr 2 z oddzia??ami Integracyjnymi w Cieszynie, Katolickiego Gimnazjum w Cieszynie, Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie, Szko??y Podstawowej im. Ksi?stwa Cieszy??skiego w Pogwizdowie, Zespo??u Placówek Szkolno-Rewalidacyjno-Wychowawczych w Cieszynie, Szko??y Podstawowej w Kaczycach, Szko??y Podstawowej nr 8 w Skoczowie, Szko??y Podstawowej im. K.K. Baczy??skiego w Zebrzydowicach, Zespó?? Szkó?? w Pruchnej, Zespo??u Szkó?? nr 1 w Wi??le.

     W tym roku konkurs obj?ty by?? honorowym patronatem Jej Magnificencji Rektor prof. nadzwyczajnej doktor Zdzis??awy Dacko-Pikiewicz Wy??szej Szko??y Biznesu w D?browie Górniczej oraz honorowym patronatem Wydzia??u Zamiejscowego Wy??szej szko??y Biznesu w Cieszynie, który reprezentowa??a dziekan Regina Bogaczyk.

     Wydzia?? Edukacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie reprezentowa??a pani Beata Lebioda.

     Najpierw Chór Kameralny ZSB wykona?? „Od? do rado??ci”, czyli hymn Unii Europejskiej. Nast?pnie wszystkich zebranych przywita?? pan dyrektor ZSB Adam Wojaczek.

     Potem uczniowie rozwi?zali test, który sprawdzi?? ich wiedz? zwi?zan? z gramatyk?, s??ownictwem i podstawowymi wiadomo??ciami z zakresu kultury i historii Wielkiej Brytanii.

     Pierwsze miejsce zaj???a Maria Franek z Katolickiego Gimnazjum, II miejsce zaj??? Maksymilian Bacza z GTE, III miejsce zaj???a Julia Furga?? z SP nr 8 w Skoczowie. Wyró??nienie otrzymali Maciej Budzi??ski ze SP z Kaczyc oraz Beniamin W?sik z Katolickiego Gimnazjum.  

     Po zako??czonym te??cie, odby??y si? krótkie warsztaty liternictwa, które poprowadzi??y uczennice z klasy o profilu technik renowacji elementów architektury.

     Podczas rozwi?zywania testu gimnazjali??ci mieli okazj? obejrze? pokaz zdj?? zwi?zanych z poprzednimi edycjami konkursu oraz praktykami uczniów w Irlandii (program Erasmus+).

     Fundatorami nagród byli Energetyka Cieszy??ska, Wydawnictwo Express Publishing, Wydawnictwo Oxford, Wydawnictwo Pearson, Wydawnictwo Media Lazar, Firma Komputerowa Linetmedia Cieszyn, Wydawnictwo ze s??ownikiem www.zeslownikiem.pl, Wydawnictwo Poltext, Wydawnictwo Naukowo Techniczne.

      Organizatorem konkursu jest Joanna Lazar – Chmielowska, nauczycielka j?zyka angielskiego ZSB w Cieszynie. 

 

Zapraszamy do galerii


Notice: Undefined variable: gallery in /home/budocn/public_html/aktualnosc.php on line 37
us
Aktualności  /  O szkole  /  Oferta edukacyjna  /  Kadra  /  Plan zajeć  /  Współpraca  /  Galeria  /  Kontakt  /  IODO
Agencja reklamy Agencja reklamy Cieszyn