Sobota, 17 kwietnia 2021

PCPR informuje

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W CIESZYNIE INFORMUJE O MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON DO UZYSKANIA WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:

- w szkole policealnej,

- w kolegium,

- w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),

- a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Wnioski przyjmowane są w PCPR do 10 października br.(w przypadku wniosków składanych drogą pocztową za datę złożenia uznaje się datę stempla pocztowego).

Adresatem pomocy w module II jest osoba niepełnosprawna, która:

  • posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  • rozpocznie lub pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W module II programu nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

  • posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu czyli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie,
  • aktualnie mają przerwę w nauce (w trakcie której osoba niepełnosprawna nie ponosi kosztów nauki, np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

 

Druki dostępne są na stronie PCPR: http://pcprcieszyn.ox.pl/pilotazowy-program-aktywny-samorzad-w-2017-roku oraz pod nr tel. 33 47 77 115

us
Aktualności  /  O szkole  /  Oferta edukacyjna  /  Kadra  /  Plan zajeć  /  Współpraca  /  Galeria  /  Kontakt  /  IODO
Agencja reklamy Agencja reklamy Cieszyn