Niedziela, 12 lipca 2020

PCPR informuje

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W CIESZYNIE INFORMUJE O MO??LIWO??CI UBIEGANIA SI? O DOFINANSOWANIE ZE ??RODKÓW PFRON DO UZYSKANIA WYKSZTA?CENIA NA POZIOMIE WY??SZYM

Modu?? II – pomoc w uzyskaniu wykszta??cenia na poziomie wy??szym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:

- w szkole policealnej,

- w kolegium,

- w szkole wy??szej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szko??y wy??sze w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym równie?? za po??rednictwem Internetu),

- a tak??e kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Wnioski przyjmowane s? w PCPR do 10 pa??dziernika br.(w przypadku wniosków sk??adanych drog? pocztow? za dat? z??o??enia uznaje si? dat? stempla pocztowego).

Adresatem pomocy w module II jest osoba niepe??nosprawna, która:

  • posiada znaczny lub umiarkowany stopie?? niepe??nosprawno??ci,
  • rozpocznie lub pobiera nauk? w szkole wy??szej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W module II programu nie mog? uczestniczy? osoby niepe??nosprawne, które:

  • posiadaj? wymagalne zobowi?zania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu czyli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie,
  • aktualnie maj? przerw? w nauce (w trakcie której osoba niepe??nosprawna nie ponosi kosztów nauki, np. urlop dzieka??ski, urlop zdrowotny).

 

Druki dost?pne s? na stronie PCPR: http://pcprcieszyn.ox.pl/pilotazowy-program-aktywny-samorzad-w-2017-roku oraz pod nr tel. 33 47 77 115


Notice: Undefined variable: gallery in /home/budocn/public_html/aktualnosc.php on line 37
us
Aktualności  /  O szkole  /  Oferta edukacyjna  /  Kadra  /  Plan zajeć  /  Współpraca  /  Galeria  /  Kontakt  /  IODO
Agencja reklamy Agencja reklamy Cieszyn