Niedziela, 12 lipca 2020

Z A P R O S Z E N I E

Cieszyn, 05.09.2017

Z A P R O S Z E N I E

 

Zespó?? Szkó?? Budowlanych w Cieszynie zaprasza do wzi?cia udzia??u

 W X Powiatowym Konkursie J?zyka Angielskiego,

który odb?dzie si? 26.09.2017 o godz. 9.40

 w ramach Europejskiego Dnia J?zyków

 

Zapraszamy uczniów klas  III  Gimnazjów Powiatu Cieszy??skiego

 

W Konkursie mo??e wzi?? udzia?? 2 uczniów z ka??dej szko??y

 

Uczestnicy rozwi????, w ci?gu 60 minut, test pisemny sprawdzaj?cy znajomo??? struktur gramatycznych (Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Future Simple, tryby warunkowe), s??ownictwa, rozumienie tekstu czytanego oraz elementów wiedzy ogólnej o Wielkiej Brytanii.

 

Zg??oszenia nale??y przysy??a? tylko poczt? elektroniczn? na adres:

zsbcieszyn@poczta.onet.pl  do  19.09.2017

 

Pro??by ze strony organizatora konkursu:

- uczestnicy konkursu proszeni s? o przybycie do ZSB do godz. 9.30 (konkurs odb?dzie si? w sali gimnastycznej na parterze),

- opiekunowie proszeni s? o udzia?? w pracach komisji konkursowej,

- uczestników konkursu obowi?zuje strój oficjalny.

 

 

 

 

Organizator konkursu

Joanna Lazar - Chmielowska

 

Formularz zg??oszeniowy


Notice: Undefined variable: gallery in /home/budocn/public_html/aktualnosc.php on line 37
us
Aktualności  /  O szkole  /  Oferta edukacyjna  /  Kadra  /  Plan zajeć  /  Współpraca  /  Galeria  /  Kontakt  /  IODO
Agencja reklamy Agencja reklamy Cieszyn