Niedziela, 12 lipca 2020

Mi?dzynarodowy Przegl?d Zespo????w Regionalnych

     W dniach 1 i 3 maja odby?? si? Mi?dzynarodowy Przegl?d Zespo??ów Regionalnych "Z??oty K??os" w Zebrzydowicach. Wzi???y w nim udzia?? ró??ne zespo??y z Polski, Czech oraz S??owacji. Wyst?powa??y grupy doros??e a tak??e dzieci?ce. Pie??ni i ta??ce cieszy??y oczy i uszy zebranych widzów. Ka??dy rejon ma inne stroje regionalne, tak i we wszystkich zespo??ach stroje si? ró??ni??y bardziej lub mniej.W poniedzia??ek 1 maja odby?? si? pierwszy dzie?? tego wydarzenia organizowanego przez GOK Zebrzydowice. We wtorek 2 maja wyst?pi??y zespo??y dzia??aj?ce przy Gminnym o??rodku Kultury w Zebrzydowicach tj. Zespó?? Septyma, Ma??a Latina, Tacy jak my z Kaczyc, grupa taneczna, grupa gitarowa i soli??ci. Na koniec tego dnia wyst?pi?? tak??e Teatr ART-KRAK z Krakowa z przedstawieniem "Lech, Czech i Rus".

    W ??rod? 3 maja po wyst?pach i rozdaniu nagród i dyplomów wyst?pi?? kabaret Kopyd??owo. 
Kategorie zespo??ów doros??ych:

-zespo??y ??piewacze a'cappella
-zespo??y ??piewacze z towarzyszeniem instrumentów muzycznych
-zespo??y taneczne
-zespo??y z programem artystycznie opracowanym
-kapele ludowe
 
Zespo??y dzieci?ce:
-zespo??y ??piewacze a'cappella
-zespo??y ??piewacze z towarzyszeniem instrumentów muzycznych
-zespo??y taneczne
-zespo??y z programem artystycznie opracowanym
-kapele ludowe
 
Nagrod? g??ówn? Grand Prix w wysoko??ci 1,500 z?? przyznano Zespo??owi Pie??ni i Ta??ca Rudo??towice z Pszczyny.
 
_________
 
Nazywam si? Angelika Wiercigroch, ucz?szczam do klasy IB ZSB w Cieszynie.
Jestem w zespole Nadolzianie z Kaczyc. Zaj?li??my III miejsce w kategorii zespo??ów z programem artystycznie opracowanym.
Zajrzyj do galerii

us
Aktualności  /  O szkole  /  Oferta edukacyjna  /  Kadra  /  Plan zajeć  /  Współpraca  /  Galeria  /  Kontakt  /  IODO
Agencja reklamy Agencja reklamy Cieszyn