Niedziela, 12 lipca 2020

Fina?? XVIII Wojew??dzkiego Konkursu Wiedzy o Bezpiecze??stwie i Higienie Pracy w budownictwie

       W dniu 19 kwietnia 2017 r. w Bytomskim Centrum Kszta??cenia Ustawicznego i Praktycznego odby?? si? Fina?? XVIII Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Bezpiecze??stwie i Higienie Pracy w budownictwie.

    Po wygranych eliminacjach rejonowych w Bielsku–Bia??ej, Zespó?? Szkó?? Budowlanych z Cieszyna reprezentowa?? dwuosobowy zespo??y z klasy IVB Technikum Budowlanego w sk??adzie Maria Mroziak i Patryk Wig??asz.

       Po zaci?tej rywalizacji ze zwyci?zcami innych rejonów województwa ??l?skiego nasi uczniowie zaj?li czwarte miejsce na 23 szko??y bior?ce udzia?? w konkursie. Jak zaci?ta by??a rywalizacja, niech ??wiadczy fakt, ??e w finale uczniom zabrak??o do miejsca trzeciego zaledwie 1 punkt, a do miejsca drugiego 2 punkty.

     Uczniów reprezentuj?cych nasz? szko??? do konkursu przygotowa?? mgr in??. Piotr Chraniuk.

 

                                                                                                                             Gratulujemy.

Zajrzyj do galerii

us
Aktualności  /  O szkole  /  Oferta edukacyjna  /  Kadra  /  Plan zajeć  /  Współpraca  /  Galeria  /  Kontakt  /  IODO
Agencja reklamy Agencja reklamy Cieszyn