Niedziela, 12 lipca 2020

SUKCES dru??yny pi??ki no??nej

    W dniu 10 kwietnia 2017 roku na orliku w Cieszynie przy Szkole Podstawowej Nr 6 odby??a si? XVI Regionalny Turniej Pi??ki No??nej Ch??opców Szkó?? Ponadgimnazjalnych.

    W turnieju bra??o udzia?? dziewi?? szkó??.  Dru??yny zosta??y podzielone na 3 grupy po 3 zespo??y.

    Do ??cis??ego fina??u awansowa??o po jednej dru??ynie z ka??dej grupy, z I grupy awansowa?? zespó?? ZST w Cieszynie, z II ZSB w Cieszynie i z III ZS im. W. Szybi??skiego.

    Fina??owe rozgrywki XVI Regionalny Turniej Pi??ki No??nej Ch??opców Szkó?? Ponadgimnazjalnych oby??y si? 12 kwietnia 2017 roku na orliku w Cieszynie przy Szkole Podstawowej Nr 6. I miejsce w Turnieju zaj???a dru??yna ZSB w Cieszynie wygrywaj?c w finale z dru??yn? ZST w Cieszynie, a miejsce III zaj???a dru??yna ZS im. W. Szybi??skiego.

    Do fina??ów powiatowych, które odby??y si? 20.04.2017 roku awansowa??y zespo??y ZSB w Cieszynie i ZST w Cieszynie.

    W turnieju fina??owym o Mistrzostwo Powiatu Cieszy??skiego Szkó?? Ponadgimnazjalnych w Pi??ce No??nej Ch??opców dru??yna ZSB z Cieszyna wygra?? w pó??finale z dru??yn? ZSGH z Wis??y (6-2) natomiast w drugim pó??finale ZST z Cieszyna polkona??a ZSP z Ustronia (2-1).

   W meczu o III miejsce ZSP z Ustronia pokona?? po dogrywce dru??yn? ZSGH z Wis??y (5-4), natomiast w meczu fina??owym ZSB z Cieszyna zwyci???y??a  ZST z Cieszyna (2-1) zajmuj?c I miejsce w ca??ym Turnieju.

W sk??adzie ZSB wyst?pili:

1.       ?ukasz Brak

2.       Cezary Ferfecki

3.       Dominik Pisarek

4.       Jakub Marekwica

5.       Szymon Gruszka

6.       Maksymilian Szczypka

7.       Marcin Szymala

8.       Daniel Dziendziel

9.       Kacper Rakus

10.   Remigiusz Pilch

11.   Daniel Biesok

12.   Szymon Kupka

Dru??yna ZSB awansowa??a do rozgrywek na poziomie rejonowym, który odb?dzie si? w najbli??szym czasie w Pszczynie.  Opiekunem  dru??yny  jest Janusz  Bubula.

Gratulujemy  zawodnikom i ??yczymy dalszych sukcesów

Zajrzyj do galerii

us
Aktualności  /  O szkole  /  Oferta edukacyjna  /  Kadra  /  Plan zajeć  /  Współpraca  /  Galeria  /  Kontakt  /  IODO
Agencja reklamy Agencja reklamy Cieszyn