Niedziela, 12 lipca 2020

XIV Konferencja Uczniowska ENERGIA ODNAWIALNA W TEORII I W PRAKTYCE 5.04.2017 Czechy

         W tym roku ekokonferencja odby??a si? w Czechach, w Gimnazjum Josefa Bro??ka w Czeskim Cieszynie. Konferencja ju?? tradycyjnie wnios??a spor? doz? wiedzy o wykorzystywaniu odnawialnych ??róde?? energii, prezentacje i modele przekonywa??y m??odzie?? i wszystkich zgromadzonych o mo??liwo??ci dokonywania zmian proekologicznych w ka??dej przestrzeni ??ycia, niekoniecznie w obr?bie jednego kraju, ale w ramach wspó??pracy pomi?dzy Polsk?, Czechami i S??owacj?.

        Uczniem reprezentuj?cym Zespó?? Szkó?? Budowlanych im. Gen. Stefana Grota roweckiego w Cieszynie by?? ?UKASZ PANASIUK, ucze?? klasy 3 ZSZ, który w przyst?pny i ciekawy sposób zaprezentowa?? dzia??anie miejskiej oczyszczalni ??cieków. Nauczycielem prowadz?cym by??a pani mgr in??. Urszula Trznadel.

Zajrzyj do galerii

us
Aktualności  /  O szkole  /  Oferta edukacyjna  /  Kadra  /  Plan zajeć  /  Współpraca  /  Galeria  /  Kontakt  /  IODO
Agencja reklamy Agencja reklamy Cieszyn