Sobota, 11 lipca 2020

Konkurs BHP dla m??odzie??y szk???? ponadgimnazjalnych ?? 2017

      W dniu 4 kwietnia w Bielskim Centrum Kszta??cenia Ustawicznego i Praktycznego w Bielsku-Bia??ej odby?? si? mi?dzyszkolny etap Konkursu Wiedzy o Bezpiecze??stwie i Higienie Pracy dla m??odzie??y szkó?? ponadgimnazjalnych, kszta??conych w zawodach budowlanych. Zespó?? Szkó?? Budowlanych z Cieszyna reprezentowa??y dwa dwuosobowe zespo??y z klasy IVB i IIIB Technikum Budowlanego.

      W rejonowej rywalizacji z uczniami szkó?? budowlanych z Bielska – Bia??ej, Cieszyna i ??ywca, uczniowie cieszy??skiej budowlanki okazali si? najlepsi. W kategorii zespo??owej zwyci???yli uczniowie klasy IVB Maria Mroziak i Patryk Wig??asz, miejsce trzecie zdobyli uczniowie klasy IIIB Mateusz Jakubiec i Dominik Kempny. Indywidualnie najlepszym uczestnikiem konkursu okaza??a si? Maria Mroziak, która uzyska??a 20 punktów na 25 mo??liwych, drugi by?? Patryk Wig??asz zdobywaj?c 19 pkt.

      Maria Mroziak i Patryk Wig??asz b?d? reprezentowa? bielski rejon w finale wojewódzkim Konkursu organizowanego przez Okr?gowy Inspektorat Pa??stwowej Inspekcji Pracy w Katowicach. Etap wojewódzki odb?dzie si? w dniu 19 kwietnia br. w Bytomiu.

        Uczniów reprezentuj?cych nasz? szko??? do konkursu przygotowa?? mgr in??. Piotr Chraniuk.

 

 Gratulujemy. !

Zajrzyj do galerii

us
Aktualności  /  O szkole  /  Oferta edukacyjna  /  Kadra  /  Plan zajeć  /  Współpraca  /  Galeria  /  Kontakt  /  IODO
Agencja reklamy Agencja reklamy Cieszyn