Sobota, 11 lipca 2020

Przywitanie wiosny z j?zykiem angielskim

       21 marca b.r. Stowarzyszenie M??odzi Konstruktywni wraz z Zespo??em Szkó?? Budowlanych w Cieszynie zorganizowa??o konkurs pod has??em Przywitanie wiosny z j?zykiem angielskim, w którym wzi?li udzia?? uczniowie szkó?? ponadgimnazjalnych naszego powiatu.Celemkonkursu by??o intensyfikowanie j?zyka angielskiego w??ród uczniów w ramach projektu wspó??finansowanego ze ??rodków powiatu cieszy??skiego.

      Konkurs sk??ada?? si? z dwóch cz???ci. I cz???? obejmowa??a przygotowanie filmu lub prezentacji o atrakcjach Cieszyna w j. angielskim. Natomiast II cz???? – Quiz j?zykowy - sprawdza??a umiej?tno??? pos??ugiwania si?  j?zykiem angielskim. Na laureatów konkursu czeka??y cenne nagrody w postaci bonów podarunkowych firm: House, Pizzeria Palermo, Limonka.

    Wyniki konkursu przedstawiaj? si? nast?puj?co: W kategorii na najlepszy film lub prezentacj? pierwsze miejsce zaj?li: Wiktoria Kostka i Szymon Kulak (uczniowie SOiZ w Cieszynie, opiekun: Natalia Piekarek).W nagrod? otrzymali bony podarunkowe o warto??ci 300z??. Tu?? za nimi na podium stan??? Mariusz Kolondra (ucze?? ZSB w Cieszynie, opiekun: J. Lazar-Chmielowska). Laureat otrzyma?? bony podarunkowe o warto??ci 200z??. Trzecie miejsce zaj???y: Natalia Zaj?c i Aleksandra Macura (uczennice katolickiego LO w Cieszynie, opiekun Joanna Drewek). Uczestniczki konkursu otrzyma??y nagrod? w postaci bonów podarunkowych o warto??ci 100z??. Jury konkursu przyzna??o równie?? wyró??nienie. Otrzyma??y je Julia Klimosz i Dominika Kuchejda (uczennice SOiZ w Cieszynie, opiekun Natalia Piekarek). Najlepszy wynik w Quizie j?zykowym uzyskali: Marcin Ochman, Adam Porwo?? (uczniowie ZS im. W??. Szybi??skiego w Cieszynie, opiekun: Edyta Dadej).  W nagrod? otrzymali bony podarunkowe o warto??ci 200z??. Na drugim  miejscu znale??li si?: Alan Strz?da??a i Daniel Odoj (uczniowie ZSEG w Cieszynie, opiekun: Ma??gorzata Witas). Przyznano im nagrod? w postaci bonów podarunkowych o warto??ci 140z??. Trzecie miejsce wywalczyli: Jonatan Witoszek i Kacper Wójcik (uczniowie ZS im. W??. Szybi??skiego, opiekun: Edyta Dadej). Laureaci otrzymali bony podarunkowe o warto??ci 100z??.

      W ramach Przywitania wiosny z j?zykiem angielskim w ZSB zorganizowano  równie?? konkurs na ,,zielone ciasto” (zwyci???y?? Miko??aj Pisarek). Ponadto dla wszystkich uczestników konkursu oraz opiekunów przygotowano s??odki pocz?stunek. Ciasta upieczone przez uczniów ZSB zaspokoi??y podniebienia najbardziej wybrednych smakoszy.

    Nad prawid??owym przebiegiem wy??ej wymienionych dzia??a?? czuwa?? zespó?? organizacyjny w sk??adzie: Katarzyna Krwawnik, Katarzyna Owczarzy, Ewa Kozak, Monika Kurzyk.

Zajrzyj do galerii

us
Aktualności  /  O szkole  /  Oferta edukacyjna  /  Kadra  /  Plan zajeć  /  Współpraca  /  Galeria  /  Kontakt  /  IODO
Agencja reklamy Agencja reklamy Cieszyn