Sobota, 11 lipca 2020

Kino w nagrod?!

Ju?? po raz drugi w ZSB zosta??a zorganizowana wycieczka dla uczniów wyró??niaj?cych si? w nauce

i zaanga??owanych w ??ycie naszej szko??y.

Podobnie jak w ubieg??ym roku, m??odzie?? mia??a okazj? obejrze? film w kinie Helios w Bielsku Bia??ej.

Mamy nadziej?, ??e w przysz??ym roku liczba wyró??nionych uczniów b?dzie jeszcze wi?ksza i tego rodzaju wyjazdy wejd? na sta??e do szkolnej tradycji.

Dyrekcja i opiekunowie SU

Zajrzyj do galerii

us
Aktualności  /  O szkole  /  Oferta edukacyjna  /  Kadra  /  Plan zajeć  /  Współpraca  /  Galeria  /  Kontakt  /  IODO
Agencja reklamy Agencja reklamy Cieszyn