Sobota, 11 lipca 2020

BUDOWLANKA W ROLI ??WI?TEGO MIKO?AJA

        Szkolny Klub Wolontariatu (SKW) stara si? pomaga? osobom, które prosz? o pomoc.     

       Tym razem zwróci??a si? do nas uczennica ZSB zaanga??owana w opiek? nad Piotrusiem chorym na rdzeniowy zanik mi???ni. Mama ch??opca  potrzebowa??a pieni?dzy na zrobienie ??wi?tecznego prezentu. Wolontariusze dzia??aj?cy w SKW wcielili si? wi?c w rol? ??w. Miko??aja i przygotowali ??wi?teczn? paczk? dla rodziny.  Przygotowanie prezentu  nie by??oby jednak mo??liwe bez wsparcia uczniów ,,Budowlanki”.  

      Kwot? (ponad 300z??), któr? uda??o nam si? uzbiera? dzi?ki waszej hojno??ci,  przeznaczyli??my na zakup zabawek, produktów ??ywno??ciowych i ??rodków czysto??ci. Dzi?kujemy za przy???czenie si? do akcji!

opiekunowie SKW:

Katarzyna Krwawnik, Katarzyna Owczarzy, Olimpia Paw??owska.


Notice: Undefined variable: gallery in /home/budocn/public_html/aktualnosc.php on line 37
us
Aktualności  /  O szkole  /  Oferta edukacyjna  /  Kadra  /  Plan zajeć  /  Współpraca  /  Galeria  /  Kontakt  /  IODO
Agencja reklamy Agencja reklamy Cieszyn