Niedziela, 12 lipca 2020

VIII Powiatowy Przegl?d Kol?d

      W dniu 20.12.2016 w Zespole Szkó?? Budowlanych, w Cieszynie odby?? si? VIII Powiatowy Przegl?d Kol?d.

     W VIII Powiatowym Przegl?dzie Kol?d wzi???y udzia?? grupy muzyczne oraz soli??ci z Zespo??u Szkó?? Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie, Zak??adu Doskonalenia Zawodowego w Cieszynie, II LO im. M. Kopernika w Cieszynie, Zespo??u Szkó?? Technicznych i Ogólnokszta??c?cych w Skoczowie, Zespo??u Szkó?? Gastronomiczno-Hotelarskich w Wi??le oraz soli??ci i Chór Kameralny ZSB. Ta edycja mia??a charakter mi?dzynarodowy ze wzgl?du na wyst?py uczniów z zaprzyja??nionych szkó?? z Czech i S??owacji; reprezentowana by??a Stredni Skola z Hawierzowa oraz Spojena Skola z ??yliny.

       Wszyscy arty??ci przedstawili wysokie umiej?tno??ci wokalne, ciekawe aran??acje oraz interesuj?cy repertuar. S??yszeli??my tradycyjne polskie kol?dy, np. „M?drcy ??wiata”, „W??ród nocnej ciszy” oraz „Przybie??eli do Betlejem”; popularne pie??ni bo??onarodzeniowe polskie, np. „Kol?d? dla nieobecnych”, „Uciekali” oraz zagraniczne przeboje np. z repertuaru Johna Lennona i Yoko Ono „Happy Christmas (War is Over). Solistki z Czech przygotowa??y m.in. ??aci??sk? wersj? „Adeste fideles”, za?? wokalistki z ??yliny ??piewa??y ludowe kol?dy s??owackie. 

       W VIII Powiatowym Przegl?dzie Kol?d w ZSB wzi???a udzia?? pani Daria Czarnecka ze Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

       Przegl?d zorganizowa??a, kolejny raz, Joanna Lazar – Chmielowska, nauczyciel j?zyka angielskiego. Po zako??czonym koncercie dyrektor ZSB Adam Wojaczek gor?co i serdecznie dzi?kowa?? wszystkim artystom i go??ciom za udzia?? we wspólnym kol?dowaniu.

       Sponsorami VIII Powiatowego Przegl?du Kol?d by??o Wydawnictwo Media Lazar oraz Linetmedia Pogotowie Komputerowe Cieszyn.

      ZSB w Cieszynie serdecznie zaprasza utalentowan? m??odzie?? powiatu cieszy??skiego do wzi?cia udzia??u w nast?pnej edycji!

Zapraszamy zajrzyj do galerii

 

    


Notice: Undefined variable: gallery in /home/budocn/public_html/aktualnosc.php on line 37
us
Aktualności  /  O szkole  /  Oferta edukacyjna  /  Kadra  /  Plan zajeć  /  Współpraca  /  Galeria  /  Kontakt  /  IODO
Agencja reklamy Agencja reklamy Cieszyn