Sobota, 11 lipca 2020

Dzie?? Patrona 2016

     W dniu 10.11.2016 r. odby??a si? uroczysta akademia z okazji Narodowego ??wi?ta Odzyskania Niepodleg??o??ci.   

    Tradycja naszej szko??y jest to, ??e podczas tej uroczysto??ci uczniowie klas pierwszych zostaj? oficjalnie przyj?ci w poczet uczniów Zespo??u Szkó?? Budowlanych w Cieszynie.  

     Uczniowie klas I Technikum nr 4 oraz Zasadniczej Szko??y Zawodowej nr 4 ??lubowali na sztandar szko??y, ??e stan? si? godnymi jej tradycji, sumiennie wype??nia? obowi?zki ucznia oraz szanowa? dziedzictwo ZSB.

     Podczas akademii zosta??a wy??wietlona historyczna prezentacja na temat uzyskania niepodleg??o??ci przez Polsk? w 1918 r. Przypomniano równie?? sylwetk? patrona szko??y gen. Stefana Grota-Roweckiego. M??odzie?? przygotowa??a tak??e konkurs recytatorski okoliczno??ciowych wierszy. Komisja w sk??adzie wice-dyrektor mgr in??. Dorota Skark-Pieprzka, mgr Katarzyna Owczarzy, mgr Renata Potocka, mgr Rados??awa Ba??ciuk przyzna??a I miejsce Marii Mroziak z IVB, II miejsce ex aequo zaj???y Natalia Bijok i Wiktoria S???wi??ska z IA, za?? wyró??nienie uzyska?? Jakub Si?ka??a z IVB.

     Uczniowie przygotowali prezentacje pod kierunkiem mgr Renaty Potockiej. Za?? dekoracje zosta??y wykonane przez  mgr Katarzyn? Owczarzy i mgr Olimpi? Paw??owsk?.

    Podczas akademii wyst?pi?? Chór Kameralny ZSB, który wraz z zespo??em instrumentalnym ZSB zaprezentowa?? nast?puj?ce pie??ni wojskowe „Przybyli u??ani”, „Pierwsza kadrowa”, „Bia??e ró??e”. Razem ze szkolnymi artystami za??piewa??a mgr in??. Blandyna Ligocka. Ca??o??? wyst?pu wokalno-instrumentalnego przygotowa??a mgr Joanna Lazar-Chmielowska.

 

Zapraszamy do galerii


Notice: Undefined variable: gallery in /home/budocn/public_html/aktualnosc.php on line 37
us
Aktualności  /  O szkole  /  Oferta edukacyjna  /  Kadra  /  Plan zajeć  /  Współpraca  /  Galeria  /  Kontakt  /  IODO
Agencja reklamy Agencja reklamy Cieszyn