Niedziela, 12 lipca 2020

Wizyta pierwszak??w z Budowlanki na Wydziale In??ynierii ??rodowiska i Energetyki Politechniki ??l?skiej w Gliwicach

      W pi?tek, 4 listopada 2016 r. klasa IA odwiedzi??a Wydzia?? In??ynierii ??rodowiska i Energetyki Politechniki ??l?skiej w Gliwicach. Wyk??adowcy wydzia??u przygotowali dla m??odzie??y wyk??ady, demonstracje i eksperymenty w pi?ciu zakresach tematycznych.

1.    Jak dzia??a wentylacja.

Zaj?cia pokaza??y jak „oddychaj?” budynki. Przybli??ona zosta??a wentylacja mechaniczna, jej zastosowanie, dzia??anie, elementy sk??adowe. Zadymiono pomieszczenie wyk??adowe aby unaoczni? ruch powietrza w pomieszczeniu.

2.    T?tnice miasta czyli podziemna zagadka.

Zaj?cia pozwoli??y zapozna? si? z histori? wodoci?gów i kanalizacji. Wszyscy zobaczyli symulacj?, co dzieje si? w kana??ach podczas ulewnych deszczy.

3.    Pompa Savery'ego – pocz?tek epoki w?gla i pary.

W tej cz???ci wszyscy zapoznani zostali z histori? rozwoju maszyn parowych,które by??y fundamentem rozwoju wspó??czesnej energetyki. Przeprowadzone zosta??o do??wiadczenie przedstawiaj?ce dzia??anie pompy pró??niowej Savery'ego.

4.    Niska emisja – fakty i mity.

Poruszono tu zagadnienia zwi?zane z nisk? emisj?, czyli z emisj? ze ??róde?? do 40 m. Do??wiadczenia wykaza??y, ile zanieczyszcze?? wydobywa si? w procesach spalania. Przy okazji wykazane zosta??y szkodliwe aspekty palenia papierosów.

5.    Na??ladowanie przyrody w ochronie ??rodowiska wodnego.

Zaj?cia pozwoli??y zapozna? si? z wykorzystywaniem powi?za?? mi?dzy procesami zachodz?cymi w przyrodzie a wp??ywem dzia??alno??ci cz??owieka na ??rodowisko. Przedstawiony zosta?? obieg w?gla, azotu i fosforu w przyrodzie, co by??o wst?pem do wiedzy o usuwaniu zanieczyszcze?? z zasobów wodnych.

      Jak wida?, uczniowie  dzi?ki temu wyjazdowi, mieli okazj? nie tylko poszerzy? swoj? wiedz?, ale tak??e po raz pierwszy zetkn?li si? z  Politechnik? i dowiedzieli si?, czego ucz? si? studenci na kierunkach Wydzia??u In??ynierii ??rodowiska i Energetyki.

Zajrzyj do galerii

us
Aktualności  /  O szkole  /  Oferta edukacyjna  /  Kadra  /  Plan zajeć  /  Współpraca  /  Galeria  /  Kontakt  /  IODO
Agencja reklamy Agencja reklamy Cieszyn