Sobota, 11 lipca 2020

Szkolenie firmy CEKOL

W dniach 22 i 23 wrze??nia uczniowie klas drugich kszta??c?cy si? w zawodzie technik budownictwa odbyli szkolenie z zakresu nak??adania g??adzi tynkarskich, które odby??o si? w Centrum Kszta??cenia Praktycznego w Ba??anowicach. Szkolenie przeprowadzili specjali??ci z firmy CEKOL pod kierunkiem pana Rafa??a Zastawnego. Opiekunami grup byli pani Jolanta B?k i pan Bart??omiej Cywka. Szkolenie mia??o na celu podniesienie umiej?tno??ci praktycznych potrzebnych do uzyskania pierwszej kwalifikacji B.18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich. Organizatorem szkolenia by??a pani Teresa Machej.

Zajrzyj do galerii

us
Aktualności  /  O szkole  /  Oferta edukacyjna  /  Kadra  /  Plan zajeć  /  Współpraca  /  Galeria  /  Kontakt  /  IODO
Agencja reklamy Agencja reklamy Cieszyn