Sobota, 11 lipca 2020

Dzie?? Budowla??ca

Ju?? po raz kolejny 28 wrze??nia obchodzili??my w szkole Dzie?? Budowla??ca. Z tej okazji zaprosili??my osoby pracuj?ce w bran??y budowlanej, by razem z nami uczci??y ten dzie?? a jednocze??nie podzieli??y si? swoimi do??wiadczeniami w tym zawodzie. Prezentacje rozpocz??? pan Marcin Feliks przedstawiciel firmy Austrotherm, nast?pnie o swojej pracy opowiedzieli architekt pan Rados??aw Mrózek, pan Jan Sztwiertnia kierownik budowy w firmie Skanska oraz architekt pan Marek Sojka. Zaproszeni go??cie zgodnie przyznali, ??e cho? praca w tym zawodzie czasem wi???e si? z wieloma trudno??ciami w efekcie ko??cowym przynosi wiele satysfakcji.

W kolejnym punckie programu wicedyrektor szko??y zaprezentowa??a zaproszonym gimnazjalistom ofert? edukacyjn? szko??y. Nast?pnie Roksana ??leziak uczennica klasy IVB przedstawi??a swoj? prace przej??ciow? „6 niezwyk??ych obiektów sakralnych na ??wiecie”, Pawe?? Wlach prac?, któr? wykona?? wraz Mateuszem Majoch? „ Projekt kamienicy mieszkalnej z gara??em automatycznym”.

Po zako??czeniu prezentacji go??cie udali si? na pocz?stunek,a zaproszeni gimnazjali??ci wzi?li udzia?? w konkursie wiedzy budowlanej, który przeprowadzi??a pani Krystyna Olszar-Ha??at. Nagrodzono 5 uczniów, którzy zdobyli najwi?ksz? liczb? punktów: Byli to Patryk Szpin, Joanna Zielina, Tomasz Nowak wszyscy z Gimnazjum w Goleszowie, Wojciech Majocha z Gimnazjum nr 1 w Cieszynie, którzy zdobyli 20 pkt./30 pkt. oraz Marcelina Wapienik z Gimnazjum w Goleszowie, która uzyska??a 19pkt./30 pkt. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy, bo konkurs wcale nie nale??a?? do naj??atwiejszych. Sponsorami nagród byli firma CEKOL i Austrotherm,

W ramach Dnia Budowla??ca mo??na by??o obejrze? wystaw? prac dyplomowych i przej??ciowych uczniów kszta??c?cych si? w zawodzie technik budownictwa, któr? przygotowa??a pani Jolanta B?k oraz wystaw? prac przysz??ych techników renowacji elementów architektury przygotowan? przez pana Krzysztofa Wilde.

Serdecznie dzi?kujemy za udzia?? w spotkaniu wszystkim zaproszonym go??ciom,dyrektorowi szko??y Adamowi Wojaczkowi, panu Damianowi Hernikowi prezesowi Energetyki Cieszy??skiej, pani Teresie Machej - kierownik szkolenia praktycznego szko??y oraz licznie przyby??ym gimnazjalistom wraz z opiekunami.

 

                                                                                                                                                                                              Organizatorzy 

Dorota Skark-Pieprzka

                                                                                                                                                                                                              Jolanta B?k

Zajrzyj do galerii

us
Aktualności  /  O szkole  /  Oferta edukacyjna  /  Kadra  /  Plan zajeć  /  Współpraca  /  Galeria  /  Kontakt  /  IODO
Agencja reklamy Agencja reklamy Cieszyn