Sobota, 11 lipca 2020

Europejski Dzie?? J?zyk??w w ZSB

    W dniu 26 wrze??nia 2016 w Zespole Szkó?? Budowlanych odby?? si? IX Powiatowy Konkurs J?zyka Angielskiego w ramach Europejskiego Dnia J?zyków.

     W konkursie wzi?li udzia?? uczniowie klas trzecich z Gimnazjum nr 2 z Oddzia??ami Integracyjnymi w Cieszynie, Katolickiego Gimnazjum w Cieszynie, Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie, Gimnazjum w Pogwizdowie, Gimnazjum w Ko??czycach Wielkich i z Zespo??u Placówek Szkolno-Rewalidacyjno-Wychowawczych w Cieszynie.

    Tegoroczna edycja konkursu odby??a si? pod Honorowym Patronatem Janusza Króla, Starosty Powiatu Cieszy??skiego. Wydzia?? Edukacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie reprezentowa??a Pani Wioleta Lanc.

    Najpierw zespó?? instrumentalny ZSB zaprezentowa?? 2 zwrotki „Ody do rado??ci”, czyli hymnu Unii Europejskiej. Zespó?? tworz? uczniowie z klas o profilach technik budownictwa, technik geodeta oraz monter sieci instalacji sanitarnych. Nast?pnie wszystkich zebranych przywita?? pan dyrektor ZSB Adam Wojaczek.

   Potem uczniowie rozwi?zali test, który sprawdzi?? ich wiedz? zwi?zan? z gramatyk?, s??ownictwem i podstawowymi wiadomo??ciami z zakresu kultury i historii Wielkiej Brytanii.

    Pierwsze miejsce zaj???a Julia Kotula z Katolickiego Gimnazjum, II miejsce ex aequo zaj???y Magdalena K??opacz i Agnieszka Krupa z GTE.

    W czasie konkursu uczennice z klasy o profilu technik renowacji elementów architektury „na ??ywo” naszkicowa??y portrety kilku uczestników konkursu oraz zaproszonych nauczycieli.

   Po zako??czonym te??cie, odby??y si? krótkie warsztaty kaligrafii chi??skiej, które przeprowadzi?? Jan Chmielowski, tegoroczny absolwent LOTE. M??odzie?? nauczy??a si?, jak zapisa? Europejski Dzie?? J?zyków u??ywaj?c znaków chi??skich.

   Podczas rozwi?zywania testu gimnazjali??ci mieli okazj? obejrze? pokaz zdj?? zwi?zanych z poprzednimi edycjami konkursu, praktykami uczniów w Irlandii (program Erasmus) oraz wspó??prac? uczniów z innych szkó?? i absolwentów z ZSB (np. z Chórem Kameralnym ZSB).

    Fundatorami nagród byli Energetyka Cieszy??ska, Wydawnictwo Express Publishing, Wydawnictwo Oxford, Wydawnictwo Pearson, Wydawnictwo Media Lazar, Firma Komputerowa Linetmedia Cieszyn.

    Konkurs zorganizowa??a kolejny raz Joanna Lazar – Chmielowska, nauczycielka j?zyka angielskiego ZSB w Cieszynie.  

 

Zapraszamy do galerii: https://drive.google.com/drive/folders/0Bxx4UyVZkKppUFlFVEVVMktPSXc?usp=sharing


Notice: Undefined variable: gallery in /home/budocn/public_html/aktualnosc.php on line 37
us
Aktualności  /  O szkole  /  Oferta edukacyjna  /  Kadra  /  Plan zajeć  /  Współpraca  /  Galeria  /  Kontakt  /  IODO
Agencja reklamy Agencja reklamy Cieszyn