Niedziela, 12 lipca 2020

Kolejny Tradycyjny Rajd Budowlanki za nami !

     14.09.16, czyli w minion? ??rod? odby?? si? rajd „budowlanki” zorganizowany, jak co roku, z my??l? o pierwszoklasistach, których przyj?li??my do grona m??odzie??y ZSB. Impreza przygotowana i przeprowadzona z inicjatywy opiekunów Samorz?du Uczniowskiego, przy zaanga??owaniu klasy IIIB uda??a si? wy??mienicie, tak??e dzi?ki sprzyjaj?cej pogodzie i humorom dopisuj?cym uczestnikom.

     Trzy „rywalizuj?ce” ze sob? klasy pierwsze pod opiek? wychowawców rozpocz???y zmagania
z mapkami Cieszyna w r?ku i zdobywaniem punktów na trasie cieszy??skich zabytków. Dalsze zawody odbywa??y si? ju?? na kempingu „Olza”. Ostatecznie pierwsz? lokat? i 135 punktów wywalczy??a klasa IA pod opiek? p. Szwedy, pokonuj?c  zespo??y z 1a i IB w kolejnych konkurencjach, takich jak: rzut jajkiem, rzut beretem, slalom z ceg??ami. Nie do pobicia w przeci?ganiu liny okaza??y si? natomiast dziewczyny z IB, wspierane przez wychowawc? p. Kweczlich, które zdeklasowa??y w tej konkurencji pozosta??e dru??yny. Uwie??czeniem imprezy by??y popisy wokalno-myzyczne, w których bezkonkurencyjn? okaza??a si? dru??yna z 1a ZSZ wraz z wychowawc? p. Ciema???.  Ca??o??? ??wietnie dope??nia galeria zdj??, która dokumentuje „popisy” pierwszaków.


Kolejny rajd ju?? za rok!

Zajrzyj do galerii

us
Aktualności  /  O szkole  /  Oferta edukacyjna  /  Kadra  /  Plan zajeć  /  Współpraca  /  Galeria  /  Kontakt  /  IODO
Agencja reklamy Agencja reklamy Cieszyn