Sobota, 11 lipca 2020

Ju?? pierwszy sukces......

I miejsce w VIII  Krajowym Konkursie Energetycznym  im. Prof. Jacka Malko

zdoby??a Maria Mroziak uczennica klasy IV B.

    Praca Marysi zosta??a wy??oniona spo??ród bardzo wielu nades??anych a polega??a na przygotowaniu analizy pisemnej w formie „case study” podejmuj?cej problematyk? racjonalnego zarz?dzania energi? i ??rodowiskiem w uj?ciu badawczym.

   Patronat nad konkursem obj??? Marsza??ek Województwa ??l?skiego Wojciech Sa??uga.

   Ide? akcji by??o promowanie i wspieranie m??odzie??y uzdolnionej naukowo posiadaj?cej pasje badawcze oraz aktywizacja m??odych ludzi my??l?cych kreatywnie i nieszablonowo.

   Nadzór merytoryczny nad konkursem i przewodnictwo Jury obj???a dr Aleksandra ?akomiak z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc??awiu, za?? w??ród pozosta??ych oceniaj?cych dokonanie m??odych ludzi znale??li si?:

dr Justyna Zabawa z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc??awiu, Ewa Kossak z Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki i dr hab. in??. Micha?? Tomaszewski z Politechniki Opolskiej.

   W??ród go??ci fina??owego wydarzenia, które odby??o si? 12.09.2016r. znale??li si? m.in. – Jan Chrz?szcz I Wicewojewoda ??l?ski, pos??anka Miros??awa Nykiel – cz??onkini sejmowej Komisji Energii oraz Edward S??oma – zast?pca dyrektora Departamentu Energetyki w Ministerstwie Energii. Gal? poprowadzi?? Naczelnik Wydzia??u Spraw Komunalnych i Uzdrowiska Urz?du Gminy Jaworze Marcin Bednarek.

   Serdeczne gratulacje dla Marysi i ??yczenia dalszych sukcesów:-)

   Do konkursu uczennic? przygotowa??a Pani Ewa Kozak.

 

Wi?cej informacji na stronie:

https://www.facebook.com/krajowykonkursenergetyczny/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf

Zajrzyj do galerii

us
Aktualności  /  O szkole  /  Oferta edukacyjna  /  Kadra  /  Plan zajeć  /  Współpraca  /  Galeria  /  Kontakt  /  IODO
Agencja reklamy Agencja reklamy Cieszyn