Sobota, 11 lipca 2020

Podr?czniki na rok szkolny 2016/17

WYKAZ PODR?CZNIKÓW

ROK SZKOLNY 2016/2017

TECHNIKUM  nr 4

Klasy pierwsze

Przedmioty ogólnokszta??c?ce

L.p.

Zaj?cia edukacyjne

Podr?cznik:

tytu?? -autor/  wydawnictwo

1.       

J?zyk polski

Ponad s??owami – E. Kostrzewa, M.Chmiel / Nowa Era

2.       

J?zyk angielski

Matura Prime Time. Pre-intermediate podr?cznik Virginia Evans, Jenny Dooley / Express Publishing

3.       

J?zyk niemiecki

Meine Weltour 1-S. Mróz - Dwornikowska,         

U. Górecka / Nowa Era

4.       

Wiedza o kulturze

Spotkanie z kultur? – Bokiniec, Forysiewicz, Micha??owski, Mazurek, Sacha, ??wi?tochowska/ Nowa Era

5.       

Historia

Pozna? przesz??o???. Wiek XX – Roszak, K??aczkow/ Nowa Era

6.       

Wiedza o spo??ecze??stwie

W centrum uwagi. Podr?cznik do wiedzy o spo??ecze??stwie dla szkó?? ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy – A. Janicki/ Nowa Era

7.       

Podstawy przedsi?biorczo??ci

Przedsi?biorczo??? na czasie – K. Garbacik,        

M. ??miejko / PWN

8.       

Geografia

Ciekawi ??wiata. Geografia. Zakres podstawowy – Zbigniew Zaniewicz / Operon

9.       

Biologia

Odkrywamy na nowo. Biologia. Zakres podstawowy – B. Jakubik, R. Szyma??ska / Operon

10.   

Chemia

Po prostu. Chemia. podr?cznik dla szkó?? ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. –

 H. Guli??ska, K. Ku??mienych / WSiP

11.   

Fizyka

??wiat fizyki. Podr?cznik dla uczniów szkó?? ponadgimnazjalnych. Poziom podstawowy – 

M. Fia??kowska/ ZamKor

12.   

Matematyka

Matematyka 1. Podr?cznik – Zakres rozszerzony

 M. Karpi??ski, M. Dobrowolska, M. Braun,

 J. Lech / GWO

 

13.   

Informatyka

Informatyka nie tylko dla uczniów.

 Podr?cznik. Zakres podstawowy – Edward Krawczy??ski, Z. Talaga, M. Wilk / PWN

14.   

Edukacja dla bezpiecze??stwa

??yj? i dzia??am bezpiecznie. Edukacja dla  bezpiecze??stwa – J. S??oma/ Nowa Era

 

Przedmioty w kszta??ceniu zawodowym teoretycznym

 

Zawód: technik budownictwa

1.       

Budownictwo ogólne

Podstawy budownictwa – M. Popek, B.Wapi??ska/ WSiP

2.       

Konstrukcje budowlane

Statyka budowli– G. Janik / WSiP

3.       

Podstawy projektowania

Dokumentacja budowlana. Cz. 1 -  J. Mazur,

A. Tofiluk / WSiP

Zawód: technik renowacji elementów architektury

1.       

Dokumentacja, rysunek

i pomiary w pracach renowatorskich

Dokumentacja budowlana. Cz. 1. Rysunek budowlany -  J. Mazur, A. Tofiluk / WSiP

2.       

Technologia robót sztukatorskich

 i kamieniarskich

Materia??y budowlane – E. Szyma??ski / WSiP

Sztukatorstwo – Z. Wolski/ WSiP

Zawód: technik geodeta

1.       

Geodezja ogólna

-

2.       

Prawo w geodezji

-

 

Przedmioty w kszta??ceniu zawodowym praktycznym

 

Zawód: technik budownictwa

1.       

Pracownia projektowania

Dokumentacja budowlana. Cz. 1 -  J. Mazur,       

A. Tofiluk / WSiP

2.       

Pracownia budowlana

-

Zawód: technik renowacji elementów architektury

1.       

Sztukatorstwo i kamieniarstwo

Renowacja elementów architektury – A. Sieniawska-Kuras, P. Potocki / KaBe

2.       

Projektowanie plastyczne

-

Zawód: technik geodeta

1.       

Terenowe ?wiczenia geodezyjne

-

2.       

Rysunek geodezyjny

-

 

 

Klasy drugie

Przedmioty ogólnokszta??c?ce

L.p.

Zaj?cia edukacyjne

Podr?cznik:

tytu?? -autor/  wydawnictwo

1.       

J?zyk polski

Ponad s??owami. Klasa 2. Cz. 1– A. Równy,        

M. Chmiel / Nowa Era

2.       

J?zyk angielski

I semestr Matura Prime Time. Pre-Intermediate -Virginia Evans, Jenny Dooley / Express Publishing

II semestrMatura Repetytorium poziom podstawowy - Virginia Evans, Jenny Dooley / Express Publishing

3.       

J?zyk niemiecki

Meine Weltour 1-S. Mróz - Dwornikowska,         

U. Górecka / Nowa Era

4.       

Podstawy przedsi?biorczo??ci

Przedsi?biorczo??? na czasie – K. Garbacik,        

 M. ??miejko / PWN

5.       

Matematyka

Prosto do matury. Podr?cznik do matematyki dla szkó?? ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.

M. Antek, K. Belka, P. Grabowski / Nowa Era

6.       

Historia sztuki - rozszerzenie

Sztuka i czas. Tom I – B. Osi??ska/ WSiP

7.       

Matematyka - rozszerzenie

Prosto do matury– M. Antek, K. Belka,               

P. Grabowski / Nowa Era

8.       

Fizyka - rozszerzenie

Z fizyk? w przysz??o???. Podr?cznik dla szkó?? ponadgimnazjalnych. Poziom rozszerzony.– B.Sagnowska, M. Fia??kowska, J. Salach / Zakmor

9.       

J?zyk angielski - rozszerzenie

Repetytorium. Poziom rozszerzony - Evans Virginia  Dooley Jenny/ Express Publishing

10.   

Geografia - rozszerzenie

Oblicza geografii 1. Podr?cznik dla liceum ogólnokszta??c?cego i technikum. Zakres rozszerzony + maturalne karty pracy 1 –R. Malarz, M. Wi?ckiewski / Nowa Era

 

Przedmioty w kszta??ceniu zawodowym teoretycznym

 

Zawód: technik budownictwa

1.       

Budownictwo ogólne

Podstawy budownictwa – M. Popek, B.Wapi??ska/ WSiP

2.       

Konstrukcje budowlane

Wytrzyma??o??? materia??ów– G. Janik / WSiP

3.       

Podstawy projektowania

Projektowanie architektoniczne -  J. Mazur,       

 A. Tofiluk / WSiP

Dokumentacja budowlana 3 -  K. Tauszy??ski / WSiP

4.       

Technologia budownictwa

Technologia budowlana -  praca zbiorowa / Rea

Organizacja i technologia robót stanu surowego -

T. Maj / WSiP

Zawód: technik renowacji elementów architektury

1.       

Dokumentacja, rysunek

 i pomiary w pracach renowatorskich

Dokumentacja budowlana 2. Zarys historii architektury -  W. Bogusz / WSiP

 

2.       

Technologia robót sztukatorskich i kamieniarskich

Renowacja elementów architektury – A. Sieniewska – Kuras, P. Potocki/ KaBe

3.       

Technologia robót renowatorskich warstw licowych elementów architektury

Sztukatorstwo  – Z. Wolski/ WSiP

Zawód: technik geodeta

1.       

Geodezja ogólna

-

2.       

Geodezja in??ynieryjna

-

3.       

Kataster i gospodarka nieruchomo??ciami

-

 

Przedmioty w kszta??ceniu zawodowym praktycznym

 

Zawód: technik budownictwa

1.       

Pracownia projektowania

Dokumentacja budowlana. Cz. 1 -  J. Mazur,        A. Tofiluk / WSiP

 Dokumentacja budowlana 3 -  K. Tauszy??ski / WSiP

2.       

Pracownia budowlana

Technologia murarstwa i tynkarstwa –  Roboty murarskie  W. Martinek, W. Ibador/  WSiP

Wykonywanie murowych konstrukcji budowlanych – M. Popek  / WSIP

Zawód: technik renowacji elementów architektury

1.       

Sztukatorstwo i kamieniarstwo

Renowacja elementów architektury –                    A. Sieniawska-Kuras, P. Potocki / KaBe

2.       

Projektowanie plastyczne

-

Zawód: technik geodeta

1.       

Terenowe ?wiczenia geodezyjne

-

2.       

Prace obliczeniowe i kartograficzne

-

3.       

Geomatyka

-

 

 

 

Klasy trzecie

Przedmioty ogólnokszta??c?ce

L.p.

Zaj?cia edukacyjne

Podr?cznik:

tytu?? -autor/  wydawnictwo

1.       

J?zyk polski

Ponad s??owami. Klasa 2. Cz. 2– A. Równy, M.Chmiel / Nowa Era

2.       

J?zyk angielski

Matura Repetytorium poziom podstawowy - Virginia Evans, Jenny Dooley / Express Publishing

3.       

J?zyk niemiecki

Infos 2B -  N .Drabich, T. Gajownik, B. Sekulski / Pearson

4.       

Matematyka

Prosto do matury. Podr?cznik do matematyki dla szkó?? ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.

M. Antek, K. Belka, P. Grabowski / Nowa Era

5.       

Historia sztuki - rozszerzenie

Sztuka i czas– B. Osi??ska/ WSiP

6.       

Matematyka - rozszerzenie

Prosto do matury– M. Antek, K. Belka,              

 P. Grabowski / Nowa Era

7.       

Fizyka - rozszerzenie

Z fizyk? w przysz??o???. Podr?cznik dla szkó?? ponadgimnazjalnych. Poziom rozszerzony.–        

B. Sagnowska, M. Fia??kowska, J. Salach / Zakmor

8.       

J?zyk angielski - rozszerzenie

Repetytorium. Poziom rozszerzony – Evans Virginia, Dooley Jenny/ Express Publishing

9.       

Geografia - rozszerzenie

Oblicza geografii 2Podr?cznik dla liceum ogólnokszta??c?cego i technikum. Zakres rozszerzony + maturalne karty pracy 2R. Malarz, M. Wi?ckiewski / Nowa Era

10.   

Historia i spo??ecze??stwo – przedmiot uzupe??niaj?cy

Europa i ??wiat – M. Markowicz, O. Pytli??ska,         

 A. Wyroda/ WSiP

 

Przedmioty w kszta??ceniu zawodowym teoretycznym

 

Zawód: technik budownictwa

1.       

J?zyk angielski zawodowy

Bulidings, Construction 1, – Virginia Evans,Jenny Dooley, Jason Revels / Express Publishing

2.       

Budownictwo ogólne

Podstawy budownictwa – M. Popek, B. Wapi??ska/ WSiP

Budownictwo ogólne – M. Popek, B.Wapi??ska/ WSiP

3.       

Konstrukcje budowlane

Konstrukcje z betonu– S. Pyrak / WSiP

4.       

Technologia budowlana

 Organizacja i technologia robót wyko??czeniowych -  T. Maj / WSiP

Technologia budownictwa. Cz???? 2 -  praca zbiorowa / Rea

5.       

Kosztorysowanie

i dokumentacja przetargowa

Sporz?dzanie kosztorysów– T. Maj / WSIP

Kosztorysowanie i normowanie w budownictwie

T. Maj / WSIP

6.       

Organizacja robót budowlanych

Organizacja i przygotowanie budowy -  T. Maj / WSiP

Organizacja i technologia robót stanu surowego-

T. Maj / WSiP

Organizacja i technologia robót wyko??czeniowych -  T. Maj / WSiP

Organizacja obiektów budowlanych -  T. Maj / WSiP

Organizacja robót rozbiórkowych -  T. Maj / WSiP

Zawód: technik renowacji elementów architektury

1.       

Dokumentacja, rysunek

i pomiary w pracach renowatorskich

Dokumentacja budowlana 3 -  K. Tauszy??ski / WSiP

2.       

Technologia robót sztukatorskich i kamieniarskich

Renowacja elementów architektury –                  

 A. Sieniewska – Kuras, P. Potocki/ KaBe

3.       

Technologia robót renowatorskich warstw licowych elementów architektury

Sztukatorstwo  – Z. Wolski/ WSiP

 

Przedmioty w kszta??ceniu zawodowym praktycznym

 

Zawód: technik budownictwa

1.       

Pracownia budowlana

Technologia murarstwa i tynkarstwa – Roboty murarskie - W. Martinek, W. Ibador/  WSiP

Roboty tynkarskieW. Martinek, W. Ibador/  WSiP

2.       

Pracownia projektowania

Dokumentacja budowlana 3 -  K. Tauszy??ski / WSiP

3.       

Pracownia kosztorysowania

Sporz?dzanie kosztorysów– T. Maj / WSIP

Kosztorysowanie i normowanie w budownictwie

T. Maj / WSIP

Zawód: technik renowacji elementów architektury

1.       

Sztukatorstwo i kamieniarstwo

Renowacja elementów architektury –                  

A. Sieniawska-Kuras, P. Potocki / KaBe

2.       

Projektowanie plastyczne

-

3.       

Renowacja warstw licowych elementów architektury

-

 

Klasy czwarte

Przedmioty ogólnokszta??c?ce

L.p.

Zaj?cia edukacyjne

Podr?cznik:

tytu?? -autor/  wydawnictwo

1.       

J?zyk polski

Ponad s??owami. Klasa 3. Cz. 2– A. Równy,       

 M. Chmiel / Nowa Era

2.       

J?zyk angielski

Matura Repetytorium poziom podstawowy - Virginia Evans, Jenny Dooley / Express Publishing

3.       

J?zyk niemiecki

Welttour 3 i 4-S. Mróz-Dwornikowska,              

U. Górecka / Nowa Era

4.       

Matematyka

Prosto do matury. Podr?cznik do matematyki dla szkó?? ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

M. Antek, K. Belka, P. Grabowski / Nowa Era

5.       

Historia sztuki - rozszerzenie

Sztuka i czas– B. Osi??ska/ WSiP

6.       

Matematyka - rozszerzenie

Prosto do matury– M. Antek, K. Belka,               

P. Grabowski / Nowa Era

7.       

Fizyka - rozszerzenie

Z fizyk? w przysz??o???. Podr?cznik dla szkó?? ponadgimnazjalnych. Poziom rozszerzony.–        

B. Sagnowska, M. Fia??kowska, J. Salach / Zakmor

8.       

J?zyk angielski - rozszerzenie

Repetytorium. Poziom rozszerzony– Virginia Evans , Jenny Dooley  / Express Publishing

9.       

Geografia - rozszerzenie

Oblicza geografii 2. Podr?cznik dla liceum ogólnokszta??c?cego i technikum. Zakres rozszerzony + maturalne karty pracy 2 –R. Malarz,

M. Wi?ckiewski / Nowa Era

10.   

Historia i spo??ecze??stwo – przedmiot uzupe??niaj?cy

Europa i ??wiat – M. Markowicz, O. Pytli??ska,         

A. Wyroda/ WSiP

Przedmioty w kszta??ceniu zawodowym teoretycznym

Zawód: technik budownictwa

1.       

J?zyk angielski zawodowy

Buildings, Construction 1, – Virginia Evans,Jenny Dooley, Jason Revels / Express Publishing

2.       

Dzia??alno??? gospodarcza

Podejmowanie i prowadzenie dzia??alno??ci gospodarczej – J. Musia??kiewicz / Ekonomik

3.       

Kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa

Sporz?dzanie kosztorysów– T. Maj / WSIP

Kosztorysowanie i normowanie w budownictwie

T. Maj / WSIP

4.       

Organizacja robót budowlanych

Organizacja i przygotowanie budowy -  T. Maj / WSiP

Organizacja i technologia robót stanu surowego-

T. Maj / WSiP

Organizacja i technologia robót wyko??czeniowych -  T. Maj / WSiP

Organizacja obiektów budowlanych -  T. Maj / WSiP

Organizacja robót rozbiórkowych -  T. Maj / WSiP

Przedmioty w kszta??ceniu zawodowym praktycznym

Zawód: technik budownictwa

1.       

Pracownia projektowania

Dokumentacja budowlana 3 -  K. Tauszy??ski / WSiP

2.       

Pracownia kosztorysowania

Sporz?dzanie kosztorysów– T. Maj / WSIP

Kosztorysowanie i normowanie w budownictwie

T. Maj / WSIP


Notice: Undefined variable: gallery in /home/budocn/public_html/aktualnosc.php on line 37
us
Aktualności  /  O szkole  /  Oferta edukacyjna  /  Kadra  /  Plan zajeć  /  Współpraca  /  Galeria  /  Kontakt  /  IODO
Agencja reklamy Agencja reklamy Cieszyn