Sobota, 11 lipca 2020

Uroczy??cie po??egnano absolwent??w klas IV-tych

    W dniu 29 kwietnia 2016 w Zespole Szkó?? Budowlanych w Cieszynie uroczy??cie po??egnano absolwentów klas IV-tych o profilu technik budownictwa. By?? to historyczny moment, poniewa?? tegoroczni absolwenci byli pierwszym rocznikiem, który zdawa?? tzw. „now?” matur?; podobnie i now? wersj? egzaminów zawodowych potwierdzaj?cych kwalifikacje w zawodzie.  

    Z tej okazji uczniowie klasy IIIB przygotowali okoliczno??ciowe wiersze oraz rozdali pami?tkowe statuetki dla wyró??niaj?cych si? absolwentów, np. „Najlepszego DJ-a”, „Playboya”, „Sportowca” lub „Nieroz???cznej Pary Papu??ek”. Wszyscy zebrani w sali gimnastycznej byli szczerze rozbawieni widz?c reakcje nominowanych, gdy odczytywano kolejne kategorie. Zgromadzeni uczniowie, dyrekcja, nauczyciele wys??uchali tak??e w??asnej kompozycji gitarowej w wykonaniu Jakuba Si?ka??y. Obejrzano skecz maturalny znanego mima I. Krosnego oraz filmy, które przypomnia??y najwa??niejsze wydarzenia z ??ycia absolwentów. Wszystkim niezmiernie podoba?? si? ten monta?? s??owno-filmowy. Wychowankowie Technikum Budowlanego kolejny raz dali si? pozna? jako ??wietni recytatorzy, aktorzy i kompozytorzy. M??odzie?? klasy IIIB przygotowa??a t? cz???? akademii pod kierunkiem pani mgr Renaty Potockiej.

    Nast?pnie kwartet szkolnych instrumentalistów zaprezentowa?? przeboje „Sealed with the kiss” oraz „Hallelujah”. Sk??ad: flet poprzeczny – Aleksandra Pod??orska, gitara – Wojciech W?glarzy, kontrabas – Rafa?? Miko??ajek, keyboard – Joanna Lazar-Chmielowska. Potem, by??a absolwentka ZSB ??aneta Kubaszewska, obecnie studentka U?? w Katowicach, za??piewa??a standard „Imagine” (wraz z akompaniamentem kwartetu). Kolejnym muzycznym punktem programu by?? wyst?p tercetu w sk??adzie ??aneta Kubaszewska, Rafa?? Miko??ajek, Joanna Lazar-Chmielowska, który wykona?? pie???? „Ojcowski dom”, za?? koncert zako??czy?? si? ludow? pie??ni? w wykonaniu Rafa??a i dyrygenta Chóru Kameralnego ZSB. Szkolni muzycy zaprezentowali wysoki poziom wykonawczy i udowodnili, ??e s? znakomitymi kameralistami. ??piewu trzyg??osowego a capella jeszcze nie by??o w ZSB, wi?c wszyscy na d??ugo w pami?ci b?d? mie? ten profesjonalny wyst?p. Joanna Lazar-Chmielowska by??a odpowiedzialna za przygotowanie muzycznych produkcji. 

    Nast?pnie dyrektor szko??y mgr Adam Wojaczek warz z wychowawcami klas mgr in??. Jolant? B?k i mgr W??adys??awem Gruc? rozdali nagrody i dyplomy wyró??niaj?cym si? uczniom oraz podzi?kowania dla rodziców. Pó??niej wszyscy udali si? klasopracowni, aby odebra? ??wiadectwa.  

    Uroczysto??ci towarzyszy??y emocje - rado???, wzruszenie, mo??e nawet ??zy.

  Dyrektor szko??y w swoim przemówieniu ??yczy?? absolwentom wielu sukcesów naukowo-zawodowo-osobistych, aby dalej kontynuowali nauk? lub podj?li wyzwania zawodowe oraz by korzystali z do??wiadcze?? nabytych w tej szkole.

Ca??a spo??eczno??? szkolna równie?? do???cza si? tych ??ycze??!

Zajrzyj do galerii

us
Aktualności  /  O szkole  /  Oferta edukacyjna  /  Kadra  /  Plan zajeć  /  Współpraca  /  Galeria  /  Kontakt  /  IODO
Agencja reklamy Agencja reklamy Cieszyn